Najvýznamnejšie výsledky z riešenia výskumných projektov v roku 2011

Číslo projektu: SUSPP-0005-07 (projekt APVV)
Názov projektu: Centrum aplikovaného výskumu SvF ŽU v Žiline
Dosiahnutý výsledok:
CAV je vedecko-výskumné pracovisko založené s cieľom inštitucionalizovať spoluprácu so stabilnými partnermi z oblasti vedy a výskumu ako aj z hospodárskej a podnikateľskej sféry v SR a zahraničí so snahou o priamu realizáciu výskumu pre zákazníka ako partnera centra s okamžitým transferom a uplatnením získaných vedecko-výskumných výsledkov v praxi. CAV sa touto formou výskumu usiluje o podporu rozvoja vedy a výskumu na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline pomocou mimorozpočtových zdrojov.
V roku 2011 riešilo CAV štyri úlohy aplikovaného výskumu s partnermi: Construction Management , s.r.o. Žilina, RNDr. Boris Starší Kvalitest, s.r.o. Banská Bystrica, Reming Consult, a.s. Bratislava a Hastra, s.r.o Žilina v celkovom objeme 137 468,80 €. Príspevok partnerov do CAV činil 13 277,56 €. Podpora APVV na základe zazmluvnených výskumných aktivít bola v celkovej výške 70 367,39 €. Celkový objem finančných prostriedkov za rok 2011 tak činil 221 113,75 €. 
Výsledky aplikovaného výskumu riešeného v roku 2011 boli zverejnené v 1 vedeckej monografii, v 1 článku vo vedeckých časopisoch v zahraničí, v 1 článku v domácich časopisoch, v 6 príspevkoch na zahraničných vedeckých konferenciách a v 5 príspevkoch na domácich vedeckých konferenciách.
Bol vyvinutý pôvodný návrh pripojenia konštrukcie PJD Rheda 2000 na nosné konštrukcie železobetónových, predpätých a oceľobetónových mostov s vyriešením prenosu vodorovných priečnych a pozdĺžnych síl z jazdnej dráhy do nosnej konštrukcie mosta. Na základe experimentálneho overenia a výsledkov numerických analýz bol vyvinutý prípoj oceľového priečnika na drevený hlavný nosník lávok pre chodcov. Boli upravené korelačné závislosti dynamického modulu deformácie zisteného zariadením podľa Clegga (hodnota CIV).


Číslo projektu: VEGA 1/0031/09
Názov projektu: Interakcia v systéme vozidlo – jazdná dráha
Dosiahnutý výsledok:
Vývoj nových postupov pre analýzu stavebných konštrukcií v doprave vstupujúcich do interakcie s pohybujúcimi sa dopravnými prostriedkami. Riešenie sledovaného problému sa dôsledne vykonávalo z hľadiska systémového prístupu k analýze interakčných väzieb medzi vozidlom a konštrukciou dopravnej cesty, kde hodnotiaca realita bola chápaná ako otvorený dynamický systém skladajúci sa z jednotlivých podsystémov vstupujúcich do vzájomnej interakcie vyjadrenej fyzikálnymi vlastnosťami jednotlivých podsystémov.


Číslo projektu: VEGA 1/0152/10
Názov projektu: Distribuovaný model prenosu znečistenia v pórovom prostredí pomocou fraktálovej geometrie.
Dosiahnutý výsledok:
Autorským kolektívom bol vyvinutý distribuovaný numerický model pre prúdenie podzemnej vody a transport látok v podzemnej vode. Použili sa moderné numerické metódy, ako fraktálová metóda náhodného kroku, ktorá sa neopiera o princípy Fickových zákonov, ale rieši fraktálovú rovnicu disperzie. Ide o sľubnú novú metódu, ktorá by mala odstrániť väčšinu doterajších problémov numerických modelov transportu. Táto metóda sa v súčasnosti skúša na teoretických príkladoch, ako aj na meraniach na reálnej lokalite.
Výsledky grantu boli prijaté na prezentáciu na medzinárodných konferenciách BEM/MRM (jún 2011, Ashurst, V.Británia) a UNESCO konferencii SDEWES 2011 (september 2011, Dubrovník). Výstupy projektu boli prijaté na publikovanie v dvoch zahraničných karentovaných časopisoch v dátumom vydania 2012.


Číslo projektu: VEGA č. 1/0088/09
Názov projektu: Charakteristiky použiteľnosti zosilnených poškodených železobetónových lineárnych prvkov. 
Dosiahnutý výsledok:
Experimentálna a teoretická analýza charakteristík MS použiteľnosti porušených a následne sanovaných ŽB prvkov. Spôsoby sanácie-kombinácia injektovania trhlín a aplikácia FRP pásov, resp. nadbetónovanej dosky. Pre jednotlivé spôsoby zaťažovania - stupňovito rastúce s odľahčovaním, simulované pohyblivé a dlhodobé, stanovenie kritérií dosiahnutia MS porušenia podľa pretvárnej práce, súčasne separácia vplyvu účinkov posúvajúcich síl od účinkov ohybových momentov na výsledné hodnoty.
Partneri projektu: ÚSTARCH SAV Bratislava

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina