Najvýznamnejšie výsledky z riešenia výskumných projektov v roku 2012

Číslo projektu: APVV-0106-11
Názov projektu: Metodika komplexného hodnotenia existujúcich mostov
Číslo projektu: APVV-0106-11
Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:
V roku 2012 sa výskumný zámer projektu sústredil na stanovenie úrovne spoľahlivosti pre hodnotenie existujúcich mostov a prípravu experimentálnych analýz účinkov prevádzkového zaťaženia spolu s kreovaním modelov vytypovaných mostných konštrukcií pre numerické analýzy účinkov prevádzkového zaťaženia.
Pri zisťovaní úrovne spoľahlivosti existujúcich mostov sa využil matematický aparát založený na teórii matematickej štatistiky, podmienenej pravdepodobnosti a integrálnom počte. Boli definované úrovne spoľahlivosti pre časové intervaly 2, 5, 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 rokov v závislosti od doby vykonanej prehliadky v 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70, 80 a 90 roku životnosti. Získané modifikované úrovne spoľahlivosti existujúcich konštrukcií sa uplatnili pri stanovovaní návrhových hodnôt účinkov zaťažení a odolností konštrukcií pomocou metódy parciálnych súčiniteľov γF a γM. Získané hodnoty parciálnych súčiniteľov spoľahlivosti účinkov zaťažení a odolnosti materiálov majú všeobecný charakter a platia pre celú Európu
Boli vykonané prípravy na experimentálny výskum odozvy relevantných konštrukčných prvkov existujúcich mostov na dopravné zaťaženia. V tejto súvislosti sa kreovali v prostrediach sofistikovaných softvérov adekvátne numerické modely s cieľom doplniť experimentálne dáta numerickými simuláciami.


Číslo projektu: VEGA 1/0789/12
Názov projektu: Numerické bezsieťové metódy pre modelovanie geotechnických úloh
Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:
Boli vyvinuté algoritmy pre použitie bezsieťových metód LBIEM a MLPG v geotechnike a boli otestované na kontrolných príkladoch. Priebežné výsledky boli publikované na dvoch medzinárodných konferenciách a v dvoch článkoch v karentovanom časopise.


Číslo projektu: VEGA 1/0259/12
Názov projektu: Dynamická analýza konštrukcií dopravných stavieb
Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:
Dosiahli sa významné výsledky v oblasti numerického modelovania pohybu vozidiel po vozovkách, hlavne v oblasti analýzy sledovaných javov vo frekvenčnej oblasti. Bola vypracovaná metodika sledovania a hodnotenia vplyvu náhodných nerovností na frekvenčnú skladbu odozvy vozidla a namáhanie vozovky vo vzťahu ku frekvenčnej skladbe budenia. Výsledky boli prezentované na vedeckých konferenciách i v periodickej tlači.


Číslo projektu: VEGA 1/0508/11
Názov projektu: Charakteristika a chemické zloženie pevných častíc produkovaných cestnou dopravou
Najvýznamnejšie výstupy v roku 2012:
Na Slovensku sa uvedenej problematike nevenovala doposiaľ dostatočná pozornosť. V rámci sledovania znečistenia ovzdušia tuhými časticami chýbajú konkrétne údaje o intenzite dopravy, ktorá sa súbežne s monitorovaním tuhých častíc nesleduje. Podiel cestnej dopravy na znečisťovaní ovzdušia tuhými časticami sa určuje na základe počtu vozidiel a prejazdených kilometrov. Prvotným prínosom riešenia projektu je potvrdenie teoretických predpokladov o možnosti uplatnenia Thurstonovej metódy kvantifikácie zdrojov na podiele tvorby tuhých častíc od spaľovacích a nespaľovacích procesov vplyvom intenzity cestnej dopravy pozdĺž cestnej komunikácie. Súčasťou riešenia projektu je spracovanie metodiky hodnotenia chemického zloženia tuhých častíc zameraného na klasifikáciu častíc a stanovenie ich zastúpenia z celkového množstva suspendovaných častíc. Na získanej databáze meraní bolo vykonané sledovanie vybraného spektra chemického zloženia prostredníctvom spektrálnej analýzy a vyhodnotenie prostredníctvom pokročilých štatistických metód za účelom stanoviť možný zdroj častíc.
Výsledky projektu boli doteraz publikované na troch zahraničných vedeckých konferenciách a v jednom vedeckom časopise.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina