Profil katedry

Pedagogická činnosť v študijných odboroch

 • Geodézia a kartografia
 • Staviteľstvo

Výskumná činnosť

 • Analýza metód merania priestorového tvaru koľaje na projektovanie jej opravy
 • Matematické 3D modely a ich aplikácie v praxi
 • Spracovanie a analýza posunov a pretvorení prostredníctvom metód deformačnej analýzy
 • Pozemná fotogrametria a vyhodnotenie a spracovanie digitálnych snímok
 • Vývoj a aplikácia kalibračných metód geodetických prístrojov
 • Štatistické spracovanie a analýza geodetických meraní aplikáciou metód Teórie odhadu
 

Spolupráca s praxou

 • Meranie posunov a pretvorení
 • Vytyčovanie pozemných a dopravných objektov
 • Kontrolné meračské práce na líniových dopravných objektoch
 • Geodetické meranie pri zaťažovacích skúškach mostných objektov a stavebných konštrukcií
 • Účelové mapovanie
 • Geodetické práce pre pozemkové úpravy a kataster nehnuteľností
 • Zhusťovanie bodového poľa metódami GPS
 

 

Aktuality

© 2019 Katedra geodézie, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina