Profil katedry

Katedra zabezpečuje podstatnú časť vzdelávacej činnosti v bakalárskom a inžinierskom študijnom programe pozemné staviteľstvo a doktorandskom študijnom programe Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Kolektív katedry sa podieľa aj na vzdelávacích aktivitách v ostatných bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch fakulty v predmetoch zameraných na architektúru, urbanizmus, inžinierske siete a konštrukcie pozemných stavieb. Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na výskum, teóriu a tvorbu nových progresívnych stavebných konštrukcií, stavebno-fyzikálne problémy obalových konštrukcií, laboratórne testovanie okien a opláštení budov z rôznych materiálov v skutočných klimatických podmienkach. Významný je aj podiel spolupráce katedry s odbornou praxou pri riešení výskumných a projektových úloh.

Aktuality

 • História katedry

  O katedre

  Zámerom na vytvorenie katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu na Stavebnej fakulte Vysokej školy dopravy a spojov v Žiline bola potreba vychovávať vysokoškolsky vzdelaných odborníkov so zameraním na navrhovanie a realizáciu objektov pozemného staviteľstva. V súvislosti s tým vedenie stavebnej fakulty na svojom zasadnutí rozhodlo o zriadení Katedry pozemného staviteľstva a urbanizmu. Katedra začala svoju činnosť 1.9.1993. Základom personálneho obsadenia sa stali pedagogickí pracovníci oddelenia pozemného staviteľstva z Katedry stavebných konštrukcií: doc. Ing. Ján Svrček, CSc., Ing. František Imríšek, CSc. a Ing. Elena Slováková.

  V začiatkoch činnosti boli na katedre: 1 docent, 2 odb. asistenti, technik pre výskum a sekretárka. V rokoch 1993 až 2006 zabezpečovala katedra profilové predmety v študijnom zameraní pozemné staviteľstvo, ktoré bolo vytvorené v rámci odboru objekty dopravných stavieb. Od akademického roku 2003/2004 v súvislosti so zavedením nového modelu vysokoškolského štúdia až po súčasnosť zabezpečovala katedra bakalárske štúdium v študijnom programe pozemné staviteľstvo v rámci študijného odboru pozemné stavby. Od roku 2016 získali pracovníci katedry možnosť uskutočňovať inžinierske štúdium v študijnom programe pozemné staviteľstvo a v doktorandskom študijnom programe teória a konštrukcie pozemných stavieb v študijnom odbore pozemné stavby. Od septembra 2019 platia priznané práva na štúdium vo všetkých troch stupňoch štúdia, avšak už pod jednotným študijným odborom č. 35 stavebníctvo.

  Vo funkcii vedúceho katedry od jej založenia postupne pôsobili : doc. Ing. Ján Svrček, CSc., doc. Ing. Karol Potoček, CSc., doc. Ing. František Imríšek, CSc., doc. Ing. Ján Rybárik, PhD. a v súčasnosti (od roku 2019) prof. Ing. Pavol Ďurica, CSc.

  Medzi uznávané a významné osobnosti, ktoré vytvorili základ pre neskorší vznik katedry patrí prof. Ing. arch. Dr. tech. Antonín Skrbek, ktorý pôsobil na Vysokej škole dopravy a spojov v Žiline v oblasti pozemného staviteľstva. Neskôr to boli prof. Ing. Igor Tesařík, DrSc. a doc. Ing. arch. Aladár Búzik, PhD. Najmä v začiatkoch členovia katedry významne spolupracovali s externými pedagógmi zo Stavebnej fakulty STU Bratislava (prof. Zajac, prof. Beťko, prof. Tomašovič).

  V súčasnom období má katedra 13 pedagogických pracovníkov (1 profesor, 3 docenti a 9 odborní asistenti), všetci s PhD. Na katedre pracuje ešte odborná referentka a dvaja interní doktorandi.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina