Profil katedry

Katedra železničného staviteľstva SvF-KŽSTH je jediná katedra v rámci celého územia Slovenskej republiky, ktorá sa zaoberá exaktne železničným staviteľstvom. V rámci pedagogickej činnosti v súčasnej dobe katedra garantuje na Stavebnej fakulte 30 predmetov pre Bc. a Ing. štúdium v študijnom program Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, Staviteľstvo, Technológia a manažment stavieb a  predmety pre doktorandské štúdium vo vednom odbore "Teória a konštrukcia inžinierskych stavieb".
Predmety študijných programov, ktoré zabezpečuje katedra, sú garantované väčšinou profesormi, docentmi, výnimočne odbornými asistentmi s vedeckou hodnosťou PhD.
Pre študijný program železničné staviteľstvo, ktorý patrí pod študijný program inžinierske konštrukcie a dopravné stavby katedra zabezpečuje výučbu predmetov zameraných na projektovanie, rekonštrukcie i údržbu železničných tratí a staníc, na vývoj nových technológií a výrobných postupov, na teóriu a konštrukciu, diagnostiku, technológie stavieb ako aj predmetov zameraných na ekonomické aspekty a správu železničnej infraštruktúry, vrátane automatizácie inžinierskych prác železníc.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31

facebooková stránka- prehľad všetkých potrebných udalostí,  informácií o vzdelávacích a výskumných aktivitách. 

Štátne záverečné skúšky na KŽSTH

Štátne záverečné skúšky na KŽSTH v akademickom roku 2018/2019:

Štátne záverečné skúšky na KŽSTH v akademickom roku 2019/2020:

 • Bakalárske štúdium: AE 203- dňa 23.6.2020  časový harmonogram 2020
  profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe staviteľstvo

  Inžinierske štúdium: AE 203- dňa 24.06.2020 časový harmonogram 2020
  profilové okruhy tém štátnych skúšok v študijnom programe inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

  Organizácia štátnych skúšok tu

Štátne záverečné skúšky na KŽSTH v akademickom roku 2020/2021:

Príprava seminára STRAHOS 2020-zrušený z dôvodu COVID-19

Vážení členovia prípravného a organizačného výboru seminára STRAHOS.

Dovoľujeme si oznámiť vám, že kvôli pretrvávajúcej COVID-19 situácii, sme sa na rokovaní s pánom generálnym riaditeľom ŽSR dohodli na zrušení organizovania 19. ročníka seminára STRAHOS v roku 2021 a termín konania plánujeme presunúť do jarného obdobia roku 2022.

Aktivity seminára realizované v súčasnosti:

 • so zástupcami Hotela SATEL bolo dohodnuté zrušenie termínu v roku 2021 a pre rok 2022 vypíše KŽSTH nové verejné obstarávanie dodávateľa konferenčných, stravovacích a ubytovacích služieb v Poprade, kvôli dlhému časovému obdobiu od pôvodnej súťaže v januári roku 2020,
 • komunikácia s autormi článkov (20 článkov je zrecenzovaných, upravených a pripravených na publikovanie a k tomu 5 článkov zo špeciálnej sekcie podporenej Vyšehradským fondom): zvažujeme vydanie zborníka pripravených článkov už v tomto roku – podľa stanoviska autorov; autori majú možnosť rozhodnúť sa či chcú zverejniť článok v roku 2021 alebo ho ponechať na publikovanie a prezentovanie v rámci seminára v roku 2022,
 • komunikácia s projektovou manažérkou Vyšehradského fondu – na jej odporúčanie podáme žiadosť o predĺženie grantu do konca roku 2022; ak by bola žiadosť zamietnutá, budeme sa o grant VF uchádzať opätovne novou žiadosťou.

K organizovaniu seminára STRAHOS sa plánujeme vrátiť v septembri 2021 a tešíme sa na pokračovanie spolupráce.

S úctou a želaním zdravia a úspechov v roku 2021

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., odborný garant seminára

doc. Ing. Janka Šestáková., organizačný garant seminára

strahos2022@fstav.uniza.sk

doc. Ing. Janka Šestáková, PhD.
ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE
Stavebná fakulta
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
Univerzitná 8215/1, 010 26  Žilina
tel.: +421 41 513 5807
e-mail: 'janka.sestakova@uniza.sk
Web: svf.uniza.sk

ODBORNÍ GARANTI SEMINÁRA
prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. (UNIZA SvF Žilina)
Ing. Miroslav Havrila (námestník generálneho riaditeľa ŽSR  Bratislava)

ORGANIZAČNÝ GARANT SEMINÁRA
doc. Ing. Janka Šestáková, PhD. (UNIZA SvF Žilina)

Žilinská univerzita v Žiline, Stavebná fakulta
Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva v spolupráci so Železnicami Slovenskej republiky, Oblastným riaditeľstvom Košice a Generálnym riaditeľstvom ŽSR Bratislava

ZÁŠTITU PREVZALI
prof. Ing. Jozef Jandačka, PhD., rektor Žilinskej univerzity v Žiline 
Ing. Igor Polák, generálny riaditeľ Železníc Slovenskej republiky.

STRAHOS 2020

 S ohľadom na súčasnú epidemiologickú situáciu a v snahe o elimináciu nepriaznivých vplyvov na zdravie účastníkov seminára z plánovaného 22.04.2020-23.04.2020 bol seminár STRAHOS 2020 preložený na 25.03.2021 26.03.2021( Seminár STRAHOS bol opäť zrušený) plánovaný termín Seminára STRAHOS je marec 2022.

Pozvánka STRAHOS 2020- presun na marec 2021

Prihláška účasti STRAHOS 2020- presun na marec 2021.

 

Obrázok11

studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina