Fakultný postup a pravidlá výberu a uznávania predmetov v rámci Erasmus+ štúdia

Kontakty: Oddelenie pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF UNIZA

Erasmus+ kontaktná osoba/ Erasmus+ administrátor SvF UNIZA:erasmus.ce@uniza.sk

Erasmus+ koordinátor SvF UNIZA: doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD.

Prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy

petra.bujnakova@uniza.sk, AF 308

 

Možnosti programu Erasmus+ programu pre študentov v období 2022 – 2028

V rámci každého stupňa VŠ štúdia, študenti SvF UNIZA môžu požiadať o Erasmus+ grant na absolvovanie nasledovných typov mobilít:

 • Dlhodobý študijný pobyt (minimálna dĺžka 2 mesiace)
 • Dlhodobá stáž alebo absolventská stáž (minimálna dĺžka 2 mesiace)
 • Krátka PhD. mobilita – štúdium alebo stáž  (v dĺžke 5 až 30 dní)
 • Krátka mobilita v rámci zmiešaného intenzívneho programu BIP (v dĺžke 5 až 30 dní)

Pravidlá pre Bc. a Ing. študentov Stavebnej fakulty UNIZA

Pred mobilitou

 • Študent si pred nástupom na zahraničný študijný pobyt musí zostaviť študijný plán (Learning Agreement for Studies).
 1. Študijný plán si študent zostavuje tak, aby predmety boli čo najviac identické s jeho študijným plánom na materskej fakulte (SvF UNIZA). Formulár k vypracovaniu študijnému plánu je zverejnený na fakultnej web stránke.
 2. Pri výbere predmetov si musí študent prispôsobiť svoj študijný plán na daný akademický rok tak, aby umožňoval bezproblémový postup do ďalšieho obdobia štúdia po návrate z mobility. Zvolené predmety nemusia byť zvolené práve z aktuálneho semestra štúdia. V prípade, ak príslušný predmet nie je dostupný na zahraničnej univerzite, študent si vyberie vhodný ekvivalent predmetu. Ak nie je dostupný vhodný ekvivalent predmetu na zahraničnej univerzite je potrebné informovať e-mailom príslušného učiteľa predmetu a dohodnúť sa na podmienkach dodatočného absolvovania predmetu. Odporúča sa absolvovať štátnicové predmety na domácej fakulte.
 3. Počet kreditov získaných na zahraničnej vysokej škole je minimálne 15 kreditov za semester. Odporúča sa absolvovať maximálny možný počet obsahovo zhodných predmetov na zahraničnej univerzite počas Erasmus+ pobytu, aby sa študentovi nahradil celý semester a po návrate si už nemusel dopĺňať žiadne predmety (30 kreditov/semester).
 4. Po vypracovaní študijného plánu študent kontaktuje e-mailom garanta príslušného študijného programu (ŠP) o schválenie, resp. pripomienkovanie navrhovaného študijného plánu s požiadavkou o vyjadrenie do 3 pracovných dní. E-mail v kópii zasiela na oddelenie pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF.

Garanti ŠP: https://svf.uniza.sk/index.php/rady-studijnych-programov-svf-uniza

 1. Na základe pripomienok od garanta príslušného ŠP si študent upraví svoj študijný plán. Garant zasiela stanovisko v kópii na oddelenie pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF.
 2. Ak študent neobdrží odpoveď od garanta ŠP do stanoveného termínu, má prodekan pre rozvoj a medzinárodnú spoluprácu právo rozhodnúť o akceptácii, resp. pripomienkovaní „Študijného plánu“.
 • Dohoda o štúdiu, tzv. Online Learning Agreement (OLA).

Po odsúhlasení študijného plánu si študent zapisuje predmety, ktoré si zvolil do online formulára (OLA) cez stránku https://learning-agreement.eu/. Prihlasovacie údaje sú rovnaké ako do informačného systému vysokej školy (AIS/eduGAIN).

 (3)   Zmeny v odsúhlasenom študijnom pláne a predmetoch po nástupe na mobilitu.

Akékoľvek zmeny v odsúhlasenom študijnom pláne a predmetoch po príchode na prijímajúcu zahraničnú univerzitu je študent povinný nahlásiť prodekanovi pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF UNIZA najneskôr do 15 dní od nástupu na mobilitu.

Dokumenty potrebné pred odchodom na mobilitu:

 • Študijný plán (Learning Agreement for Studies – stránka SvF, prvotný výber a konzultácia predmetov),
 • Online Learning Agreement (OLA),
 • Acceptance Letter – Akceptačný list,
 • Poistenie – liečebné náklady,
 • Finančná zmluva – vypracuje a pošle rektorát. Študent musí mať otvorený bankový účet, na ktorý mu bude zaslaný pridelený grant.
 • Potvrdenie o absolvovaní jazykového hodnotenia (okrem ČR) cez OLS – Online Language Support (online jazykový test). Základné informácie k postupu on-line testovania sa nachádzajú na https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/online-language-support

 

Po mobilite:

(4)   Uznávanie predmetov po návrate z Erasmus+ študijného pobytu.

 1. a) Študent je povinný vyžiadať si výpis svojich študijných výsledkov (Transcript of records) zo zahraničnej univerzity. Predmety, ktoré študent absolvoval na zahraničnej univerzite sa uznávajú na základe písomného výpisu výsledkov štúdia (Transcript of records), ktorý je vystavený a potvrdený zahraničnou univerzitou.
 2. b) Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy rozhoduje o uznaní/neuznaní kreditov. Písomné stanovisko spolu s ostatnými dokumentami vyhotovenými zahraničnou univerzitou budú uložené v zložke študenta na študijnom referáte fakulty. Študijné oddelenie SvF UNIZA zaeviduje v elektronickom systéme (e-vzdelávanie) predmety, ktoré študent absolvoval na zahraničnej univerzite, známky (hodnotenie v zmysle stupnice ECTS) a získaný počet kreditov. Zaevidujú sa aj predmety, ktoré študent absolvoval nad rámec svojich študijných povinností vyplývajúcich zo študijného programu, na ktorom študuje.
 3. c) Predmety, ktoré boli nahradené a ktoré študent už nemusí absolvovať, zostanú v informačnom systéme, nebudú mať kredity, známku ani body. V poznámke budú uvedené ako „nahradené na mobilite“ a nie sú započítavané do hodnotenia výsledkov štúdia.
 4. d) Študent prihlásený na zmiešaný intenzívny program (BIP) je povinný absolvovať minimálne
  5 dní fyzickej mobility na zahraničnej škole ako aj jeho virtuálnu časť. Za absolvovanie zmiešaného intenzívneho programu (BIP), na základe predloženého certifikátu, prislúchajú študentovi minimálne 3 kredity v prípade, že absolvoval úspešne jeho fyzickú aj virtuálnu časť.

 (5)   Uznanie štúdia po návrate z Erasmus+ študijného pobytu.

 1. a) Podmienkou uzavretia študijného pobytu na fakulte je predloženie všetkých požadovaných Erasmus+ dokumentov do 30 dní po návrate z pobytu fakultnému Erasmus+ administrátorovi.

Študent predkladá:

 • Potvrdený Learning AgreementAfter Mobility, ktorý je podpísaný a vypísaný koordinátorom alebo tútorom na partnerskej univerzite.
 • Certifikát – Potvrdenie o absolvovaní študijného pobytu na zahraničnej partnerskej univerzite (na hlavičkovom papieri partnerskej univerzity) s presnými dátumami konania mobility.
 • Transcript of records (Výpis známok). Pozor! Výpis výsledkov štúdia po skončení mobility, musí obsahovo zodpovedať zoznamu predmetov uvedených v Learning Agreement-e.
 • Potvrdenie o absolvovaní jazykového hodnotenia po skončení mobility cez OLS- Online Language Support (online jazykový test).
 • Správa študenta (EU Survey) – potvrdenie o správe v IS Beneficiary Modul, link dostane študent po ukončení pobytu (1. strana).
 • V prípade Zeleného cestovania zdokladuje cestovné lístky (dátum na cestovnom lístku nemôže byť totožný s dňom nástupu na mobilitu a jeho ukončenia).
 1. b) Uznanie štúdia môže byť zamietnuté v prípade, ak študent nedodržal minimálnu stanovenú dobu študijného pobytu uvedenú v zmluve o štúdiu a v akceptačnom liste, nesplnil požiadavky prijímajúcej inštitúcie alebo nesplnil podmienky požadované vysielajúcou inštitúciou (SvF, UNIZA). V prípade, ak študent získa 0 ECTS, SvF UNIZA si vyhradzuje právo na vrátenie časti alebo celého grantu od študenta.

 

Pravidlá pre PhD. študentov Stavebnej fakulty UNIZA

 

Pred vycestovaním doktoranda do zahraničia v rámci programu ERASMUS+ alebo iného programu mu úlohy určí jeho školiteľ v rámci dizertačného projektu a individuálnej a tímovej vedeckovýskumnej práce, za ktoré v prípade ich splnenia pridelí školiteľ doktorandovi zodpovedajúce kredity.

 • Pri krátkych mobilitách a krátkych mobilitách v rámci zmiešaných intenzívnych programov (BIP) je minimálna dĺžka 5 dní a maximálna 30 dní.
 • Na základe vyjadrenia školiteľa prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy potvrdí študentovi certifikát o uznaní výsledkov na zahraničnej univerzite.
 • V prípade, že študent nesplní zadané úlohy na zahraničnej univerzite, uznanie pobytu mu môže byť zamietnuté, resp. bude študent vyzvaný vrátiť celý alebo časť finančného príspevku, čo sa posudzuje individuálne.

 

Pravidlá výberu a uznávania výsledkov ERASMUS+ stáží študentom Stavebnej fakulty UNIZA (Dlhodobé stáže študentov a absolventov a krátkodobé PhD. stáže)

 

Erasmus+ praktická stáž študenta vysokej školy je súčasťou štúdia. Po úspešnom ukončení Erasmus+ stáže študent získa za jej absolvovanie predpísané kredity (u študentov PhD. štúdia rozhoduje školiteľ po návrate študenta z mobility).

 • Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
 • Minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace.

 

Dokumenty potrebné k žiadosti o stáž:

 • Prihláška dostupná na stránke fakulty

 https://svf.uniza.sk/index.php/studenti/studentsky-zivot/studium-v-zahranici-erasmus

 • 2 x Fotografia (3,5 x 4,5 cm).
 • Popis firmy v AJ (Názov firmy, sídlo, zameranie, web stránka)

Výber vhodnej firmy, v ktorej chce študent absolvovať stáž si môže vybrať sám (vhodnosť konzultuje s Erasmus+ koordinátorom) alebo požiada fakultného administrátora/ vedúceho katedry/ svojho školiteľa o odporúčanie vhodnej firmy, s ktorou má fakulta spoluprácu.

 • Životopis v AJ

Dokumenty doručí študent osobne alebo emailom na oddelenie pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF. Po schválení fakultnej nominácie študent doplní ostatné náležitosti.

Dokumenty pred odchodom (po schválení fakultnej nominácie na zahraničnú stáž):

 • Acceptance Letter (akceptačný list) alebo oficiálny dokument potvrdzujúci prijatie študenta na Erasmus+ stáž, vystaví prijímajúca organizácia s uvedením presného obdobia stáže, začiatok a koniec.
 • Learning Agreement for Traineeship (LAT) – Zmluva o stáži, študent vypíše plán svojej náplne práce.
 • Potvrdenie o absolvovaní jazykového hodnotenia cez OLS – Online Language Support , online jazykový test (okrem ČR).
 • Poistenie – študent musí byť poistený v zmysle finančnej zmluvy.
 • Študent musí mať otvorený bankový účet, na ktorý mu bude zaslaný pridelený grant.

Všetky dokumenty sú následne postúpené na Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing UNIZA k príprave Erasmus+ finančnej zmluvy. Prevod grantu z účtu štátnej pokladnice na účet študenta trvá určitý čas, preto je v záujme študenta, aby dokumenty k príprave Erasmus+ finančnej zmluvy predložil v dostatočnom časovom predstihu, min. 1 mesiac pred vycestovaním.

Po ukončení stáže je študent povinný do 30 dní doručiť Erasmus+ administrátorovi SvF UNIZA nasledovné dokumenty:

 • Zmluva o stážiLearning Agreement for TraineeshipAfter the Mobility“ – vyplnená časť po mobilite.
 • Certifikát – Potvrdenie o absolvovaní stáže na hlavičkovom papieri inštitúcie, potvrdené zodpovedným predstaviteľom za stáž.
 • Správa študenta o stáži – študent vyplní online formulár správy Mobility Tool, link dostane po ukončení pobytu.
 • Potvrdenie o jazykovom testovaní – online výzva príde študentovi na e-mail (okrem ČR).

Na základe predložených dokumentov prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy uznáva/neuznáva študentovi Erasmus+ stáž. Potvrdenie o uznaní výsledkov stáže je vyhotovené na hlavičkovom papieri SvF UNIZA, ktoré obsahuje, meno, priezvisko, presný dátum stáže, názov inštitúcie. Fakulta si vyhradzuje právo na nevyplatenie zvyšnej čiastky grantu po návrate študenta zo stáže v prípade záporného hodnotenia prijímajúcej inštitúcie.

 

Všetky dokumenty a informácie k Erasmus+ programu nájdete na fakultnej stránke:

https://svf.uniza.sk/index.php/studenti/studentsky-zivot/studium-v-zahranici-erasmus

Žiline 30.6. 2023

doc. Ing. Petra Bujňáková, PhD.,

Prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF UNIZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina