Legislatívne dokumenty 

Metodické usmernenie č.1/2016 mobility študentov v zahraničí

Aktuálne informácie o študijných pobytoch a stážach študentov SvF UNIZA

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 vycestoval na mobilitu 1 študent, ktorý svoj pobyt ERASMUS Plus (ďalej len ‚ERASMUS+‘) vykonal na ČVUT v Prahe. Na ďalšie plánované pobyty mala výrazný vplyv pandémia COVID-19 a následné protipandemické opatrenia, ktoré zamedzili realizácii ďalších pobytov počas roka 2020. Z podporou iných štipendijných programov nevycestoval žiadny študent

Získanie grantu a absolvovanie Erasmus+ študijný pobyt  alebo stáž

Požadované dokumenty k ukončeniu študijného pobytu a vyplatenie druhej splátky grantu

  • Learning Agreement - vyplnená a potvrdená časť C
  • Výpis výsledkov absolvovaných predmetov pre potreby fakultného študijného oddelenia- (výpis výsledkov môže nahradiť Learning Agreement)
  • Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility.
  • Potvrdenie on-line správy
  • Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility.
  • Potvrdenie o uznaní výsledkov študijného pobytu vysielajúcou fakultou.

Fakultný koordinátor, po kontrole dokumentov doručených od študenta k uzavretiu študijného pobytu na fakulte, zašle na OMVaM potvrdenie o uznaní výsledkov štúdia spolu so sprievodnými dokumentami a žiadosťou na vyplatenie druhej splátky grantu.

Maximálna dĺžka študijného pobytu a stáže s grantom v akademickom roku 2020/2021

Minimálne  budú poskytnuté finančné prostriedky na študijný pobyt alebo stáž s dĺžkou 4,5 mesiacov.

Fakulta môže navrhnúť kratšie obdobie- v prípade kratších študijných pobytov je študentovi pridelený grant, ktorého dĺžka sa vypočíta  úmerne skutočnej dĺžke pobytu a stanovenej výške grantu pre jednotlivé krajiny.

Pre koho je štúdium určené

Štúdium je určené 

Erasmus+ študijné pobyty

Prihláška študenta – štúdium                                                                   
Formulár Zmluvy o štúdiu                                                                   
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu                    
Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - štúdium

Erasmus+ stáže

Prihláška študenta – stáž 
Formulár Zmluvy o stáži                                                             
Inštrukcie k Zmluve o stáži
Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - stáž

Aké sú podmienky získania grantu - program Erasmus+

Sprievodca programom 2020

Fakultný termín podávania prihlášok na študentskú mobilitu určený prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy 

zinmý semester-  najneskôr do 30. 
marca  v danom roku
letný semester -   najneskôr do 30. 
októbra v danom roku.
Fakultná stratégia výberu študentov UNIZA na Erasmus mobility

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy zverejní podmienky výberu, stratégiu schvaľovania nominácií UNIZA.

Po fakultnom výbere študentov na Erasmus +mobility je vypracovaný Zápis z výberu a zoznam vybraných študentov, náhradníkov. Zápis je zaslaný Erasmus + koordinátorovi na rektoráte.

termín zaslania zápisu na rektorát
30. marec v danom roku - zimný semester
30.október v danom roku- letný semester

Študentom UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+.

Študenti, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty a môžu sa prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA.

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5707
e-mail: peter.krusinsky@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF

tel.: +421 41 513 5801  

e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina