Prihlášky na Erasmus + študijný pobyt alebo stáž vo firme

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž vo firme a získať grant na ich absolvovanie akademickom roku 2023/2024.  
Prihlášku je potrebné doručiť (prihláška na štúdium, prihláška na stáž) prodekanke pre rozvoj a zahraničné vzťahyIng.  Petre Bujňákovej, PhD., petra.bujnakova@uniza.sk, AF-308 alebo  - Zuzane Pudikovej, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 

 T:  28. marec 2023 do 12:00hod.

Vážené študentky, vážení študenti, pozývame všetkých študentov na Informačné stretnutie Erasmus,

v mene vedenia fakulty,

pozývame všetkých študentov na Informačné stretnutie Erasmus+, počas ktorého budú prezentované základné informácie o Erasmus+ programe, možnosti zahraničných stáží a odborných praxí vo firmách.

O svoje skúsenosti s Erasmus+ pobytom alebo stážou, vybavovaním dokumentov až po príchod na domovskú univerzitu sa s vami radi podelia aj študenti, ktorí už mobilitu/y absolvovali. Tí, ktorí ste odhodlaní ísť na mobilitu alebo tí, ktorí ešte váhate, ste srdečne vítaní.

Dátum:      8.3.2023 (streda)
Čas:          13.00 až 14.00 hod.
Miestnosť: učebňa AE203

Tešíme sa na stretnutie s Vami.

Zoznam Zmlúv s partnerskými univerzitami

Zoznam partnerských univerzít SvF (zoznam sa momentálne aktualizuje v systéme Erasmus without paper- EWP)

Zoznam Bilaterálnych zmlúv s partnerskými univerzitami- SvF /  zoznam sa momentálne aktualizuje a zároveň dopĺňa

Dodatočná výzva Erasmus + študijný pobyt, stáž- LS 2022/2023

Dodatočná výzva- LS 2022/2023

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie akademickom roku 2022/2023.  Link Výzva. 
Prihlášku je potrebné doručiť (prihláška na štúdium, prihláška na stáž) prodekanke pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Ing.  Petre Bujňákovej, PhD., petra.bujnakova@uniza.sk, AF-308 alebo  - Zuzane Pudikovej, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 

 T:  26. október 2022. 
Fakultné podmienky výberu na Erasmus+ mobility 2022/2023

Fakultná stratégia výberu študentov SvF UNIZA na Erasmus mobility

Kritéria pre výber študentov uplatňované v nasledovnom poradí:
1. dosiahnutý prospech štúdia za predchádzajúci akademický rok,
2. počet prenesených povinností
3. jazykové znalosti-absolvent jazykovej školy, držiteľ certifikátu, absolvent zahraničného pobytu.

Požadované dokumenty študijného pobytu a vyplatenie splátky grantu

Prihláška na študijný pobyt+ fotografia.
Potvrdenie z partnerskej zahraničnej univerzity o prijatí študenta- pozývací list.
Zmluva o štúdiu- vyplnené tabuľky A, B.
Potvrdenie o poistení na celé obdobie študijného pobytu.
Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS- výzva príde na e-mail.
Potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia- ak je to relevantné.
Potvrdenie o predčasnom zápise- ak je to relevantné.

Learning Agreement - vyplnená a potvrdená časť C.
Výpis výsledkov absolvovaných predmetov pre potreby fakultného študijného oddelenia- (výpis výsledkov môže nahradiť Learning Agreement).
Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility.
Potvrdenie on-line správy.
Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility.
Potvrdenie o uznaní výsledkov študijného pobytu vysielajúcou fakultou.

Fakultný koordinátor po kontrole dokumentov doručených od študenta k uzavretiu študijného pobytu alebo stáže na fakulte, zašle na OMVaM potvrdenie o uznaní výsledkov štúdia spolu so sprievodnými dokumentami a žiadosťou na vyplatenie druhej splátky grantu.

Požadované dokumenty k stáži a vyplatenie splátky grantu

Prihláška na študijný pobyt+ fotografia
Akceptačný list.
Popis firmy.
Zmluva o stáži.
Potvrdenie o poistení na celé obdobie stáže.
Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS- výzva príde na e-mail. 
Potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia- ak je to relevantné.
V prípade absolventskej stáže potvrdenie o ukončení štúdia na UNIZA.

Zmluva o stáži.
Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility na hlavičkovom papieri inštitúcii potvrdený predstaviteľom inštitúcie.
Potvrdenie on-line správy.
Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility.
Potvrdenie o uznaní/ neuznaní výsledkov stáže vysielajúcou fakultou.

Prihláška na Erasmus+ mobilitu a jedna fotografia
Vyplnená a podpísaná Zmluva o stáži  všetkými stranami časti A a B (Learning Agreement for traineeships) – študentom, zástupcom vysielajúcej fakulty UNIZA, zástupcom prijímajúcej inštitúcie.
Akceptačný list potvrdzujúci prijatie na prezenčnú formu stáže s presným dátumami začiatku a konca študijného pobytu.
Kópia dokumentu potvrdzujúceho uzavreté poistenie podľa ČLÁNKU 5 finančnej zmluvy na celé obdobie mobility, vrátane COVID-19 poistenia. Kópia medzinárodného preukazu poistenca.
Kópia výsledkov OLS testovania študenta na začiatku mobility.
Ak  je relevantné, v prípade prideleného príspevku na zelené cestovanie, študent predloží  „Čestné prehlásenie o zelenom cestovaní“. V čestnom prehlásení bude popísaná plánovaná forma dopravy a časový plán dopravy.  Po ukončení študijného pobytu študent predloží originály cestovných lístkov.
Potvrdenie absolventa  o ukončení VŠ štúdia na UNIZA v akademickom roku 2021/2022.
Potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie o príchode do miesta absolvovania stáže a začatie prezenčnej formy stáže v súlade s naplánovanými aktivitami v Zmluve o stáži– PDF dokument je zasielaný fakultnému koordinátorovi mobilít po príchode.

ERAPO- poistenie pre Erasmus+ študentov

Príspevok na ZELENÉ CESTOVANIE

2022/2023

Príspevok na Zelené cestovanie je 50€.


Pred začatím mobility študent požiada o pridelenie príspevku formou „Čestného prehlásenia“ o Zelenom cestovaní. Dokumentácia k obidvom cestám je predkladaná až po ukončení mobility.

Študentovi/absolventovi pri vzdialenosti do miesta študijného pobytu alebo stáže nad 500 Km  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Študent musí zdokladovať:
-Verejná doprava - vlaková alebo autobusová
-Originály cestovných lístkov s časovým popisom cestovania.
-Cestovanie zdieľaným autom alebo motorkou - minimálne 2 študenti.
-Doklady k tankovaniu pohonných látok zo dňa cestovania zdieľaným autom alebo motorkou -  lístok z tankovania pohonných látok spolu s potvrdením o zaplatení.
-Vytlačená trasa cesty cez Google maps.
-Zdôvodnenie časového harmonogramu cestovania zdieľaným autom alebo motorkou.
-Iná forma dopravy.
-Nárok na pridelenie grantu na dni cestovania bude posúdený individuálne, na základe „Čestného prehlásenia“, zdôvodnenia a predloženej dokumentácii k forme a trvania inej formy dopravy.

Používanie IS OLA3, IS OLA a E+ mobilnej aplikácie:


E+ mobilná aplikácia https://erasmusapp.eu/ slúži študentom na získanie praktických informácii pred nástupom na pobyt a počas pobytu, jej súčasťou je aj link na IS OLA pre študentov.
Vypĺňanie a potvrdzovanie elektronického formulára zmluvy o štúdiu študentami UNIZA, ktorí budú nominovaní absolvovať študijný pobyt.
https://www.learning-agreement.eu/

Výzva Erasmus + študijný pobyt, stáž- 2022/2023

Výzva- 2022/2023

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie akademickom roku 2022/2023.  Prihlášku je potrebné doručiť Prodekanovi pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Ing. arch. Petrovi Krušinskému, PhD., AD-22 alebo koordinátorovi Erasmus+ mobilít- Zuzane Pudikovej, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 informovali by sme vás o novom postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných. Link Uniza

Zároveň pozývame všetkých študentov na informačné stretnutie počas ktorého budú prezentované základné informácie o Erasmus+, prezentovať budú aj bývalí Erasmu+  študenti a prebehne diskusia.
Dátum:        9.3.2022
čas:             10.00 do 11.00
Miestnosť:  AE 203

Dodatočná výzva Erasmus + študijný pobyt, stáž- LS 2022/2023

Dodatočná výzva- LS 2022/2023

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie akademickom roku 2022/2023.  Link Výzva. 
Prihlášku je potrebné doručiť (prihláška na štúdium, prihláška na stáž) prodekanke pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Ing.  Petre Bujňákovej, PhD., petra.bujnakova@uniza.sk, AF-308 alebo  - Zuzane Pudikovej, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 

 T:  26. október 2022. 
Fakultné podmienky výberu na Erasmus+ mobility 2022/2023

Fakultná stratégia výberu študentov SvF UNIZA na Erasmus mobility

 

Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027

Výhody virtuálnej a zmiešanej mobility

Maximálna dĺžka študijného pobytu a stáže

Minimálna dĺžka študijného pobytu sú 3 mesiace, minimálna dĺžka stáže sú 2 mesiace.Maximálna dĺžka je 12 mesiacov v jednom stupni štúdia. Mobilita sa musí uskutočniť v rámci jedného akademického roka.

Fakulta môže navrhnúť kratšie obdobie- v prípade kratších študijných pobytov je študentovi pridelený grant, ktorého dĺžka sa vypočíta  úmerne skutočnej dĺžke pobytu a stanovenej výške grantu pre jednotlivé krajiny.

Stáž 2022/2023

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu, študent okrem požadovaných dokumentov zverejnených na stránke UNIZA, predkladá potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že je prijatý na prezenčnú formu stáže. Pred nástupom na stáž ZS, študent predloží potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že pandemická situácia v krajine umožňuje uskutočnenie prezenčnej formy stáže.  V prípade zhoršenej pandemickej situácie, pravidlá zmeny fyzickej mobility na virtuálnu alebo zmiešanú sú rovnaké, ako v akademickom roku 2021/2022.

Študijný pobyt 2022/2023

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu, študent okrem požadovaných dokumentov zverejnených na stránke UNIZA predkladá potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že je prijatý na prezenčnú formu štúdia. Pred nástupom na mobilitu. Študent predloží potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že pandemická situácia v krajine umožňuje uskutočnenie prezenčnej formy štúdia.  V prípade zhoršenej pandemickej situácie, pravidlá zmeny fyzickej mobility na virtuálnu alebo zmiešanú sú rovnaké, ako v akademickom roku 2021/2022.

Fakultný termín podávania prihlášok

zimný semester- najneskôr do 28. marca v danom roku

letný semester- najneskôr do 28. októbra v danom roku

Fakultné podmienky výberu na Erasmus+ mobility

Kritéria pre výber študentov uplatňované v nasledovnom poradí:

1. dosiahnutý prospech štúdia za predchádzajúci akademický rok,
2. počet prenesených povinností
3. jazykové znalosti-absolvent jazykovej školy, držiteľ certifikátu, absolvent zahraničného pobytu.

Aktuálne informácie o študijných pobytoch a stážach študentov SvF UNIZA

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 vycestoval na mobilitu 1 študent, ktorý svoj pobyt ERASMUS Plus (ďalej len ‚ERASMUS+‘) vykonal na ČVUT v Prahe. Na ďalšie plánované pobyty mala výrazný vplyv pandémia COVID-19 a následné protipandemické opatrenia, ktoré zamedzili realizácii ďalších pobytov počas roka 2020. Z podporou iných štipendijných programov nevycestoval žiadny študent.

nominácia SvF UNIZA

Z dôvodu pretrvávajúcej COVID 19 situácie nebol nominovaný žiadny študent SvF UNIZA na študijnom pobyte ani stáži.

nominácie SvF UNIZA- nebola žiadna nominácia

V akademickom roku 2021/2022 vycestoval na stáž 1 študent doktorandského štúdia, ktorý svoju stáž absolvuje na VUT- Brno.

nominácia SvF UNIZA

nominácie študentov 2022/2023 ZS, LS

dodatočné nominácie 2022/2023 LS

Fakultná stratégia výberu študentov UNIZA na Erasmus mobilitu

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy zverejní podmienky výberu, stratégiu schvaľovania nominácií UNIZA.

Po fakultnom výbere študentov na Erasmus +mobility je vypracovaný Zápis z výberu a zoznam vybraných študentov, náhradníkov. Zápis je zaslaný Erasmus + koordinátorovi na rektoráte.

 

termín zaslania zápisu na rektorát

30. marec v danom roku - zimný semester
30.október v danom roku- letný semester

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

Ing.  Petra Bujňáková, PhD.
prodekanka pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5674, AF-308
e-mail: petra.bujnakova@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF

tel.: +421 41 513 5801, AE-205  

e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina