Výzva Erasmus + študijný pobyt, stáž- 2022/2023

Výzva- 2022/2023

Radi by sme Vás informovali o možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie akademickom roku 2022/2023.  Prihlášku je potrebné doručiť Prodekanovi pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Ing. arch. Petrovi Krušinskému, PhD., AD-22 alebo koordinátorovi Erasmus+ mobilít- Zuzane Pudikovej, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 informovali by sme vás o novom postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných. Link Uniza

Zároveň pozývame všetkých študentov na informačné stretnutie počas ktorého budú prezentované základné informácie o Erasmus+, prezentovať budú aj bývalí Erasmu+  študenti a prebehne diskusia.
Dátum:        9.3.2022
čas:             10.00 do 11.00
Miestnosť:  AE 203

Fakultné podmienky výberu na Erasmus+ mobility 2021/2022

Fakultná stratégia výberu študentov SvF UNIZA na Erasmus mobility

Kritéria pre výber študentov uplatňované v nasledovnom poradí:
1. dosiahnutý prospech štúdia za predchádzajúci akademický rok,
2. počet prenesených povinností
3. jazykové znalosti-absolvent jazykovej školy, držiteľ certifikátu, absolvent zahraničného pobytu.

Dodatočná výzva Erasmus + študijný pobyt, stáž- LS 2021/2022

Dodatočná výzva- LS 2021/2022

Vážení študenti,

Radi by sme Vás informovali o dodatočnej možnosti prihlásiť sa na Erasmus+ študijný pobyt alebo stáž a získať grant na ich absolvovanie v letnom semestri 2021/2022Prihlášku je potrebné doručiť Prodekanovi pre rozvoj a zahraničné vzťahy, Ing. arch. Petrovi Krušinskému, PhD., AD-22 alebo koordinátorovi Erasmus+ mobilít- Zuzane Pudikovej, zuzana.pudikova@uniza.sk, AE 205 informovali by sme vás o novom postupe vybavovania študijného pobytu alebo stáže, vrátane nových typov mobilít, virtuálnych a zmiešaných.

Študijné pobyty a stáže letného semestra 2021/2022 budú realizované a financované podľa pravidiel nového programového obdobia (2022-2027) Erasmus+ projektov KA131 Výzvy 2021

Fakultné podmienky výberu na Erasmus+ mobility 2021/2022

Fakultná stratégia výberu študentov SvF UNIZA na Erasmus mobility

Kritéria pre výber študentov uplatňované v nasledovnom poradí:
1. dosiahnutý prospech štúdia za predchádzajúci akademický rok,
2. počet prenesených povinností
3. jazykové znalosti-absolvent jazykovej školy, držiteľ certifikátu, absolvent zahraničného pobytu.

Zoznam Zmlúv s partnerskými univerzitami

Zoznam partnerských univerzít SvF

Používanie IS OLA3, IS OLA a E+ mobilnej aplikácie: 
E+ mobilná aplikácia https://erasmusapp.eu/ slúži študentom na získanie praktických informácii pred nástupom na pobyt a počas pobytu, jej súčasťou je aj link na IS OLA pre študentov.
Vypĺňanie a potvrdzovanie elektronického formulára zmluvy o štúdiu študentami UNIZA, ktorí budú nominovaní absolvovať študijný pobyt v ZS 2021/2022
https://www.learning-agreement.eu/

Výzva na podávanie prihlášok na získanie grantu - Erasmus+ študijné pobyty a stáže v akademickom roku 2021/2022
Výzva na predkladanie žiadostí o štipendium na študijné, výskumné/umelecké a prednáškové pobyty v akademickom roku 2021/2022
Výzva v novom programe Erasmus+ 2021 - 2027

Aktuálne informácie o študijných pobytoch a stážach študentov SvF UNIZA

V letnom semestri akademického roka 2019/2020 vycestoval na mobilitu 1 študent, ktorý svoj pobyt ERASMUS Plus (ďalej len ‚ERASMUS+‘) vykonal na ČVUT v Prahe. Na ďalšie plánované pobyty mala výrazný vplyv pandémia COVID-19 a následné protipandemické opatrenia, ktoré zamedzili realizácii ďalších pobytov počas roka 2020. Z podporou iných štipendijných programov nevycestoval žiadny študent.

nominácia SvF UNIZA

Z dôvodu pretrvávajúcej COVID 19 situácie nebol nominovaný žiadny študent SvF UNIZA na študijnom pobyte ani stáži.

nominácie SvF UNIZA- nebola žiadna nominácia

V akademickom roku 2021/2022 vycestoval na stáž 1 študent doktorandského štúdia, ktorý svoju stáž absolvuje na VUT- Brno.

nominácia SvF UNIZA

Čo musí urobiť študent, aby získal grant a absolvoval Erasmus+ študijný pobyt  alebo stáž

Stáž 2022/2023

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu, študent okrem požadovaných dokumentov zverejnených na stránke UNIZA, predkladá potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že je prijatý na prezenčnú formu stáže. Pred nástupom na stáž ZS, študent predloží potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že pandemická situácia v krajine umožňuje uskutočnenie prezenčnej formy stáže.  V prípade zhoršenej pandemickej situácie, pravidlá zmeny fyzickej mobility na virtuálnu alebo zmiešanú sú rovnaké, ako v akademickom roku 2021/2022.

Študijný pobyt 2022/2023

Vzhľadom na vyvíjajúcu sa pandemickú situáciu, študent okrem požadovaných dokumentov zverejnených na stránke UNIZA predkladá potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že je prijatý na prezenčnú formu štúdia. Pred nástupom na mobilitu. Študent predloží potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie, že pandemická situácia v krajine umožňuje uskutočnenie prezenčnej formy štúdia.  V prípade zhoršenej pandemickej situácie, pravidlá zmeny fyzickej mobility na virtuálnu alebo zmiešanú sú rovnaké, ako v akademickom roku 2021/2022.

Požadované dokumenty študijného pobytu a vyplatenie splátky grantu

Prihláška na študijný pobyt+ fotografia.
Potvrdenie z partnerskej zahraničnej univerzity o prijatí študenta- pozývací list.
Zmluva o štúdiu- vyplnené tabuľky A, B.
Potvrdenie o poistení na celé obdobie študijného pobytu.
Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS- výzva príde na e-mail.
Potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia- ak je to relevantné.
Potvrdenie o predčasnom zápise- ak je to relevantné.

Learning Agreement - vyplnená a potvrdená časť C.
Výpis výsledkov absolvovaných predmetov pre potreby fakultného študijného oddelenia- (výpis výsledkov môže nahradiť Learning Agreement).
Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility.
Potvrdenie on-line správy.
Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility.
Potvrdenie o uznaní výsledkov študijného pobytu vysielajúcou fakultou.

Požadované dokumenty k stáži a vyplatenie splátky grantu

Prihláška na študijný pobyt+ fotografia
Akceptačný list.
Popis firmy.
Zmluva o stáži.
Potvrdenie o poistení na celé obdobie stáže.
Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS- výzva príde na e-mail. 
Potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia- ak je to relevantné.
V prípade absolventskej stáže potvrdenie o ukončení štúdia na UNIZA.

Zmluva o stáži.
Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility na hlavičkovom papieri inštitúcii potvrdený predstaviteľom inštitúcie.
Potvrdenie on-line správy.
Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility.
Potvrdenie o uznaní/ neuznaní výsledkov stáže vysielajúcou fakultou.

Prihláška na Erasmus+ mobilitu a jedna fotografia
Vyplnená a podpísaná Zmluva o stáži  všetkými stranami časti A a B (Learning Agreement for traineeships) – študentom, zástupcom vysielajúcej fakulty UNIZA, zástupcom prijímajúcej inštitúcie.
Akceptačný list potvrdzujúci prijatie na prezenčnú formu stáže s presným dátumami začiatku a konca študijného pobytu.
Kópia dokumentu potvrdzujúceho uzavreté poistenie podľa ČLÁNKU 5 finančnej zmluvy na celé obdobie mobility, vrátane COVID-19 poistenia. Kópia medzinárodného preukazu poistenca.
Kópia výsledkov OLS testovania študenta na začiatku mobility.
Ak  je relevantné, v prípade prideleného príspevku na zelené cestovanie, študent predloží  „Čestné prehlásenie o zelenom cestovaní“. V čestnom prehlásení bude popísaná plánovaná forma dopravy a časový plán dopravy.  Po ukončení študijného pobytu študent predloží originály cestovných lístkov.
Potvrdenie absolventa  o ukončení VŠ štúdia na UNIZA v akademickom roku 2021/2022.
Potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie o príchode do miesta absolvovania stáže a začatie prezenčnej formy stáže v súlade s naplánovanými aktivitami v Zmluve o stáži– PDF dokument je zasielaný fakultnému koordinátorovi mobilít po príchode.

Fakultný koordinátor po kontrole dokumentov doručených od študenta k uzavretiu študijného pobytu alebo stáže na fakulte, zašle na OMVaM potvrdenie o uznaní výsledkov štúdia spolu so sprievodnými dokumentami a žiadosťou na vyplatenie druhej splátky grantu.

Maximálna dĺžka študijného pobytu a stáže s grantom v akademickom roku 2022/2023

Minimálne  budú poskytnuté finančné prostriedky na študijný pobyt alebo stáž s dĺžkou 4,5 mesiacov.

Fakulta môže navrhnúť kratšie obdobie- v prípade kratších študijných pobytov je študentovi pridelený grant, ktorého dĺžka sa vypočíta  úmerne skutočnej dĺžke pobytu a stanovenej výške grantu pre jednotlivé krajiny.

Pre koho je štúdium určené

Štúdium je určené 

Erasmus+ študijné pobyty

Prihláška študenta – štúdium                                                                   
Formulár Zmluvy o štúdiu                                                                   
Inštrukcie k Zmluve o štúdiu                    
Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - štúdium

Erasmus+ stáže

Prihláška študenta – stáž 
Formulár Zmluvy o stáži                                                             
Inštrukcie k Zmluve o stáži
Dokumenty k príprave finančnej zmluvy a vyplateniu grantu a uzavretiu mobility - stáž

Aké sú podmienky získania grantu - program Erasmus+

Sprievodca programom 2022

Fakultný termín podávania prihlášok na študentskú mobilitu určený prodekanom pre rozvoj a zahraničné vzťahy 

zinmý semester-  najneskôr do 28. 
marca  v danom roku
letný semester -   najneskôr do 28. 
októbra v danom roku.
Fakultná stratégia výberu študentov UNIZA na Erasmus mobility

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy zverejní podmienky výberu, stratégiu schvaľovania nominácií UNIZA.

Po fakultnom výbere študentov na Erasmus +mobility je vypracovaný Zápis z výberu a zoznam vybraných študentov, náhradníkov. Zápis je zaslaný Erasmus + koordinátorovi na rektoráte.

termín zaslania zápisu na rektorát
30. marec v danom roku - zimný semester
30.október v danom roku- letný semester

Fakultné podmienky výberu na Erasmus+ mobility 2021/2022

Fakultná stratégia výberu študentov SvF UNIZA na Erasmus mobility

Kritéria pre výber študentov uplatňované v nasledovnom poradí:
1. dosiahnutý prospech štúdia za predchádzajúci akademický rok,
2. počet prenesených povinností
3. jazykové znalosti-absolvent jazykovej školy, držiteľ certifikátu, absolvent zahraničného pobytu.

Výsledky fakultnej stratégie výberu študentov SvF UNIZA na Erasmus mobility
Študentom UNIZA, ktorí ešte nemajú skúsenosti s pobytom v zahraničí odporúčame vycestovať na študijný pobyt alebo stáž cez program Erasmus+.

Študenti, ktorí už absolvovali zahraničné pobyty a môžu sa prezentovať výsledkami v oblasti svojho štúdia, sa môžu prihlásiť na prestížne štipendijné pobyty v rámci programov spravovaných SAIA.

Na koho sa obrátiť

STAVEBNÁ FAKULTA

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD.
prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy 
fakultný Erasmus+ koordinátor
tel.: +421 41 513 5707, AD-22
e-mail: peter.krusinsky@uniza.sk

Mgr. Zuzana Pudiková
koordinátorka Erasmus+ mobilít SvF

tel.: +421 41 513 5801, AE-205  

e-mail: zuzana.pudikova@uniza.sk

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Mgr. Zuzana Pudiková / zuzana.pudikova@uniza.sk / +421 41 513 5801

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina