Dopravná infraštruktúra v mestách

Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva SvF UNIZA organizuje  v dňoch 4. – 5. októbra 2022 v Žiline 11. medzinárodnú konferenciu Dopravná infraštruktúra v mestách. Konferencia sa koná pod záštitou rektora UNIZA prof. Ing. Jána Čelka, CSc.; predsedníčky ŽSK Ing. Eriky Jurinovej; primátora mesta Žiliny Mgr. Petra Fiabáneho a predsedu ZMOS Mgr. Branislava Trégera, PhD. 

Cieľom konferencie je prediskutovať aktuálne dopravné problémy miest a obcí. Narastajúce dopravné požiadavky v spojení s dlhodobo zanedbávanými problémami neposkytujú adekvátne možnosti trvalo udržateľného rozvoja bez opatrení, znižujúcich vplyv na životné prostredie a obyvateľstvo. Konferencia bude zameraná na riešenie otázok vyplývajúcich z rozporu medzi zvýšenými dopravnými požiadavkami a možnosťami dopravnej ponuky, kapacitou systémov a možnosťami rozvoja. Významným prvkom pre riešenie sú možnosti modelových a simulačných riešení výhľadových vzťahov, aplikácie prvkov smart technológií, zvyšovanie podielu hromadnej dopravy a širšie zavádzanie „zelenej“ mobility. Špeciálna pozornosť bude venovaná riešeniu parkovacej politiky miest.

Prihlasovanie na konferenciu je možné do 23. septembra 2022 na stránke konferencie.

Pozvánka, program

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina