Vyhodnotenie výziev na podávanie projektov z grantového systému SvF UNIZA

Vážené kolegyne a kolegovia,

zoznam schválených projektov vedeckých pracovníkov a mladých vedeckých pracovníkov, ktoré boli podané na základe výziev dekana SvF zo dňa 19.01.2021, v súlade s Metodickým usmernením rektora č. 9/2020 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA, nájdete na nasledovných odkazoch:

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina