Výsledky vyhľadávania Výsledky z internetu  Európsky fond regionálneho rozvoja

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina

Zazmluvnená výška NFP: 1 407 977,55 €
Začiatok a ukončenie aktivít projektu:

jún 2022 - november 2023

Kód: NFP313011BWS1

 

www.uniza.sk

Image

Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK Podpora nepodnikateľských a podnikateľských výskumno-vývojových kapacít v doménach inteligentnej špecializácie RIS3 SK 

Názov projektu:
"Aplikácia inovatívnych technológií zameraných na interakciu inžinierskych stavieb dopravnej infraštruktúry a geologického prostredia"

Hlavný cieľ projektu:
Zvýšenie výskumnej aktivity prostredníctvom zlepšenia koordinácie a konsolidácie VaV potenciálu výskumných inštitúcií.

Poskytovateľ pomoci:
Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky.

Informácie o Operačnom programe Integrovaná infraštruktúra 2014 - 2020 nájdete na

Miesto realizácie projektu

mesto Žilina, okres Žilina, Žilinský kraj, Slovenská republika

Stručný opis projektu

Zámerom realizačného tímu projektu je vytvoriť inovatívne postupy pre rozvoj excelentnosti v oblasti výskumu a implementácie progresívnych metód zameraných na interakciu inžinierskych stavieb dopravnej infraštruktúry a geologického prostredia.

Hlavná aktivita projektu ako nezávislý výskum a vývoj realizovaný žiadateľom naviazaný na priemyselný vývoj v spolupráci s partnerom projektu je orientovaná na návrh inovatívnych technológií využívaných pri realizácii a monitoringu počas prevádzky inžinierskych stavieb dopravnej infraštruktúry.

Riešiteľský kolektív je zameraný na riešenie problematiky v oblasti použitia inovatívnych materiálov a technológií pre konštruovanie jednotlivých častí stavieb dopravnej infraštruktúry s prepojením na geologické prostredie.

V rámci projektu sa budú integrovať vybrané senzorické a informačné prvky, ktoré budú implementované v  systémoch testovania vlastností materiálov používaných pri výstavbe. Pracovné tímy budú realizovať svoju činnosť na viacerých úrovniach s previazaním na nasledovné produktové línie:

  • Senzorové a snímacie prvky.
  • Vývoj a overenie nových technológií pre realizáciu inžinierskych konštrukcií.
  • Snímanie fyzikálnych veličín v oblasti použitia navrhovaných technológií v interakcii s geologickým prostredím. 

V rámci projektu sa plánuje zabezpečiť účasť zahraničného výskumného pracovníka (2), zvýšiť počet nových výskumných pracovníkov (3), zaistiť vedecké publikácie (10) a vypracovať prihlášku registrácie práv duševného vlastníctva (2). 

Projekt prioritne podporuje výskum a vývoj s previazaním na prax s priamou väzbou na v oblasti produktovej línie definovanej pre doménu, pričom užívateľom výsledkov výskumu a vývoja búdu osoby a spoločnosti pôsobiace v oblastiach, ktoré sú v súlade so zameraním domény inteligentnej špecializácie RIS3 SK.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina