ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

06.07.2015 - Študijné oddelenie - zmena úradných hodín

Dňa 6. a 7. júla 2015 sú z dôvodu promócií bakalárskeho a inžinierskeho štúdia zrušené úradné hodiny na Referáte pre vzdelávanie SvF UNIZA.

06.07.2015 - Promócie v akademickom roku 2014/2015

Promócie absolventov bakalárskeho a inžinierskeho štúdia v dennej a v externej forme na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sa v akademickom roku 2014/2015 uskutočnia 6. a 7. júla 2015 vo Veľkej sále Mestského úradu v Žiline podľa priloženého rozpisu.

Každý absolvent sa po štátnej skúške dostaví na Referát pre vzdelávanie Stavebnej fakulty kvôli administratívnym úkonom, ktoré sú vykonávané pri ukončení štúdia na Stavebnej fakulte.

Vzhľadom na nácvik postupu slávnostnej promócie je potrebné, aby boli všetci promovaní  absolventi k dispozícii vo Veľkej sále Mestského úradu 1 hodinu pred začiatkom promočného aktu v spoločenskom oblečení.

:: Rozpis promócií 2014/2015 ::

25.06.2015 - Študentské e-mailové kontá

Od 1.9.2015 bude Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používať v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.

:: podrobná informácia ::

17.08.2015 - Prijímacie konanie bakalárske štúdium - 2. kolo

SvF UNIZA organizuje druhé kolo prijímacieho konania v študijných programoch
bakalárskeho štúdia v dennej forme
: geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo
a technológia a manažment stavieb.
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania na bakalárske štúdium sú rovnaké
ako v prvom kole prijímacieho konania.
Termín podania prihlášok na bakalárske štúdium (2. kolo): od 22.06. do 17.08.2015 (vrátane)
Termín zasadnutia komisie pre prijímacie konanie (2. kolo): 25.08.2015

12.06.2015 - Prijímacie konanie 2015 - bakalárske štúdium

Prijímacie konanie na študijné programy bakalárskeho štúdia
sa uskutoční 12.06.2015 bez prítomnosti uchádzačov o štúdium.

Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené
na https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/ 12.06.2015 od 18:00.

16.09.2015 - Kurz matematiky 2015

Katedra matematiky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline organizuje
16. až 20. septembra 2015 pre novoprijatých ale aj aktuálne aktívnych študentov
dennej aj externej formy štúdia Stavebnej fakulty kurz matematiky.
:: informácie a prihláška ::

10.06.2015 - Výsledky 4. ročníka Inžinierskej ceny 2013/2014

Inžiniersku cenu 2013/2014 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia získala diplomová práca Obnova plavárne (Grössling)

Autor diplomovej práce: Ing. Jozef Dunaj
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Inžinierska cena 2013/2014 je udelená za komplexnosť riešenia obnovy budovy sanáciou jestvujúcich podzemných stavebných konštrukcií, ako aj zvolené technologické postupy pri zachovaní historizujúcich prvkov najmä na 1. nadzemnom podlaží, metódy odstránenia vplyvu vlhkosti, náročnosť témy obnovy historického objektu v historickom centre Bratislavy s množstvom stavebných a architektonických detailov a jej kvalitné spracovanie s výsledkami na okamžité využitie v praxi, prinavrátenie pôvodnej funkcie mestskej plavárne a zachovanie historickej hodnoty stavby.

Odborná porota, udelila tri čestné uznania bez udania poradia, a to:

Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy
Autor diplomovej práce: Ing. Róbert Idunk
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za riešenie vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov podrobnou analýzou, vhodné použitie moderných softvérov na porovnanie zložitých modelov výpočtov s jednoduchými v prospech jednoduchých s odchýlkou 1,5-percenta.

Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
Autor diplomovej práce: Ing. Ondrej Kalus
Vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Muškát, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta
Čestné uznanie je udelené za podrobné ekonomické a technické vyhodnotenie niekoľkých zdrojov tepla pre rodinný dom, vydarenú aplikáciu aj obnoviteľných zdrojov energie, prínos pre praktické využitie.

Multifunkčný bytový dom
Autor diplomovej práce: Ing. Michal Mižák
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marián Vertaľ, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za bezkonfliktný vzťah stavby s prírodným prostredím, originálne riešenie budovy s existujúcimi službami (krčma) a bytového domu.

Blahoželáme!

03.06.2015 - Vyhlásenie 10. ročníka ceny BAKALÁR 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

10. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2015.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2015 ::
:: Štatút súťaže ::

03.06.2015 - Vyhlásenie 5. ročníka Inžinierskej ceny 2014/2015

Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

5. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2014/2015.

Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera. 
:: Vyhlásenie súťaže Inžinierska cena 2014/2015 ::
:: Štatút súťaže ::

04.12.2014 - Výsledky 9. ročníka ceny BAKALÁR 2014

Dňa 4. decembra 2014 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 9. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia  BAKALÁR 2014 za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a urbanizmu, pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a vodných stavieb a vodného hospodárstva
v sídle Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V sekcii inžinierske konštrukcie a dopravné stavby sa umiestnili absolventi bakalárskeho študijného programu technológia a manažment stavieb:
2. miesto: Bc. Martina Margorínová za bakalársku prácu Aplikácia ekonomických indikátorov metódy CBA (vedúci bakalárskej práce doc. Dr. Ing. Milan Valuch)
3. miesto: Bc. Jozef Škopík za bakalársku prácu Vplyv druhu a stavu zeminy na výkon odvozného prostriedku (vedúci bakalárskej práce Ing. Jozef Vangel, CSc.)
Blahoželáme!
:: Výsledky ::

03.06.2015 - Vyhlášky dekana 2015

19.05.2015 - Voľby do Akademického senátu UNIZA

Vyhlásenie výsledkov volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
na funkčné obdobie v rokoch 2015 – 2019
:: pdf ::

01.09.2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015

10.04.2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 - bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

04.05.2015 - Fakultné kolo ŠVOČ 2015 - výsledky

Výsledky súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
v akademickom roku 2014/2015

:: výsledky ::

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

30.03.2015 - Erasmus+ mobility

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016
:: pdf ::

31.05.2015 - Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma  prihlášky na doktorandské štúdium  v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016
Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2015.

05.02.2015 - Deň otvorených dverí SvF 2015

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiada
5. februára 2015 od 10.00  Deň otvorených dverí
V rámci programu budú prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach a v laboratóriách a propagačné materiály fakulty.

27.11.2014 - Konferencia doktorandov SvF ŽUŽ

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky
27. novembra 2014 v miestnosti AE 203
Konferenciu doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline


09.05.2014 - Vyhlásenie 4. ročníka INŽINIERSKEJ CENY

Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 4. ročník INŽINIERSKEJ CENY
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014
:: Vyhlásenie: INŽINIERSKA CENA 2013/2014 ::

28.04.2014 - Fakultné kolo ŠVOČ 2014 - výsledky

Výsledky fakultného kola súťaže ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Žilina, 24.04.2014 :: pdf ::

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

06.02.2014 - Deň otvorených dverí SvF 2014 fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala
6. februára 2014 od 10.00  Deň otvorených dverí
pre záujemcov o štúdium. V rámci programu boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia záverečných prác v laboratóriách, propagačné materiály fakulty.

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

14.12.2013 - Ocenenie prof. Ing. Jána Benčata, PhD.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ocenil prof. Ing. Jána Benčata, PhD.
z Katedry stavebnej mechaniky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky
veľkou medailou Samuela Mikovíniho.
Medaila je udeľovaná za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky a prof. Benčatovi bola udelená
za vedecký prínos pri návrhu a rozvoji pôvodných diagnostických metód v oblasti analýzy prognózovania účinkov technickej seizmicity na stavebné konštrukcie, životné prostredie a ľudí.

04.12.2013 - Výsledky súťaže BAKALÁR 2013

Dňa 4. decembra 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 8. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia  BAKALÁR 2013 za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a urbanizmu, pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a vodných stavieb a vodného hospodárstva
v sídle Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

:: Výsledky ::

15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

17.09.2012 - Univerzitná knižnica ŽUŽ - informácia pre študentov

Vážení študenti,

Univerzitná knižnica ŽUŽ pripravila prednášky, ktoré sú prioritne určené predovšetkým študentom prvých ročníkov všetkých fakúlt ŽUŽ.
Študenti získajú prehľad o možnostiach orientovať sa v službách knižnice a získavania informácií pre svoje štúdium.

Termín je voliteľný.

::pdf::

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline