ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

12.06.2014 - Prijímacie skúšky v študijnom programe Pozemné staviteľstvo - tézy testu z matematiky 2013/2014

Tézy testu z matematiky :: pdf ::

Prijímacia skúška na štúdium v študijnom programe bakalárskeho štúdia pozemné staviteľstvo sa uskutoční 12.06.2014. 

Na štúdium v študijnom programe pozemné staviteľstvo budú prijatí bez prijímacích skúšok len tí uchádzači, ktorých študijný priemer na absolvovanej strednej škole je do 1,80 vrátane (vrátane výsledku maturitnej skúšky). Prijímacie skúšky vo forme testu z matematiky absolvujú uchádzači o štúdium študijného programu pozemné staviteľstvo, ktorí nespĺňajú podmienky prijatia bez prijímacích skúšok.
Uchádzač o bakalárske štúdium na SvF ŽUŽ v študijnom programe pozemné staviteľstvo, ktorý nespĺňa podmienky prijatia na štúdium bez prijímacích skúšok, bude hodnotený na základe dvoch kritérií:
1. Celkové výsledky štúdia na strednej škole (maximálne 90 bodov).
2. Výsledky prijímacej skúšky z matematiky na SvF ŽUŽ (maximálne 60 bodov). 

15.04.2014 - Referát pre vzdelávanie - úprava úradných hodín

Dňa 17. apríla 2014 (štvrtok) a 22. apríla 2014 (utorok)
sú úradné hodiny študijného oddelenia SvF ŽUŽ z dôvodu čerpania dovolenky zrušené.

01.04.2014 - Voľby členov zamestnaneckej časti AS SvF ŽU

Z priamych tajných volieb boli za kandidátov do AS SvF ŽUŽ boli zvolení:

  • Ing. Renáta Korenková, PhD. 
  • Doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
  • Ing. Martin Pitoňák, PhD.
  • Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

27.03.2013 - Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma  prihlášky na doktorandské štúdium  v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015
Termín  podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 23. mája 2014.

Témy dizertačných prác v študijných programoch:
:: aplikovaná mechanika ::    :: súdne inžinierstvo ::     :: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb ::    
:: technológie a manažérstvo stavieb ::

28.02.2014 - Povinne voliteľné a výberové predmety v 2014/2015

Objednávanie povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2014/2015 je ukončené.
Študenti si môžu skontrolovať aktuálny stav vo svojom konte na e-vzdelávaní.

Vyhláška dekana č. 1/2014
o prihlasovaní sa študentov na povinne voliteľné predmety
a výberové predmety na akademický rok 2014/2015.
:: vyhláška :: prílohy ::

13.03.2014 - Harmonogram volieb do AS SvF 2014

Harmonogram volieb do AS SvF 2014:
  • nahlásenie člena do volebnej komisie z katedier predsedovi volebnej komisie a zostavenie celej komisie do 21.3.2014
  • nahlásenie delegovaných kandidátov katedrami 28.3.2014
  • podávanie návrhov za kandidáta na člena AS SvF (písomne predsedovi volebnej komisie) 21.3-28.3.2014
  • voľby kandidáta na člena AS SvF v čase 8:00 - 14:00, študentská časť 8:30 - 16:00 9.4.2014
  • vyhlásenie menovitého zloženia kandidátov za členov AS SvF 14.4.2014
  • začiatok funkčného obdobia nového senátu SvF - prvé zasadnutie 17.4.2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

24.04.2014 - Fakultné kolo ŠVOČ 2014

Vyhlásenie súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF ŽU v Žiline
v akademickom roku 2013/2014


Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa  24. apríla 2014 sa uskutoční
fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti

:: dokumenty a informácie ::

24.03.2014 - Akademický senát ŽUŽ - voľby - vyhlásenie

DOPLŇUJÚCE VOĽBY ZA STAVEBNÚ FAKULTU
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY
Akademický senát Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom Žilinskej univerzity a Zásadami volieb do akademického senátu
VYHLASUJE DOPLŇUJÚCE VOĽBY
do študentskej časti akademického senátu ŽU v Žiline
,
ktoré sa uskutočnia
dňa 24. 3. 2014 od 09:00 do 14:00 hod. v miestnosti AE 14 (prízemie SvF)

:: info ::

06.02.2014 - Deň otvorených dverí SvF 2014 fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala
6. februára 2014 od 10.00  Deň otvorených dverí
pre záujemcov o štúdium. V rámci programu boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia záverečných prác v laboratóriách, propagačné materiály fakulty.

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

11.02.2014 - Výsledky 3. ročníka inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu

Ing. Zuzana Kubicová, absolventka študijného programu Nosné konštrukcie budov v akademickom roku 2012/2013, získala čestné uznanie v 3. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie jej bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Návrh Domu odevov v Púchove".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Matúš Kozel, absolvent študijného programu Technológia a manažment stavieb v akademickom roku 2012/2013, získal čestné uznanie v 1. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie mu bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Hodnotenie ekonomickej efektívnosti opráv a údržby vybraných úsekov ciest
programom ISEH".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Blahoželáme!

14.12.2013 - Ocenenie prof. Ing. Jána Benčata, PhD.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ocenil prof. Ing. Jána Benčata, PhD.
z Katedry stavebnej mechaniky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky
veľkou medailou Samuela Mikovíniho.
Medaila je udeľovaná za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky a prof. Benčatovi bola udelená
za vedecký prínos pri návrhu a rozvoji pôvodných diagnostických metód v oblasti analýzy prognózovania účinkov technickej seizmicity na stavebné konštrukcie, životné prostredie a ľudí.

04.12.2013 - Výsledky súťaže BAKALÁR 2013

Dňa 4. decembra 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 8. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia  BAKALÁR 2013 za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a urbanizmu, pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a vodných stavieb a vodného hospodárstva
v sídle Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

:: Výsledky ::

13.11.2013 - Akademický senát SvF ŽUŽ - voľby - výsledky

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti
Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

ktoré sa konali 13.11.2011.
:: výsledková listina ::

24.09.2013 - Doktorandské štúdium v a. r. 2013/2014

Aktuálne informácie a dokumenty k doktorandskému štúdiu
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sú uverejnené v sekcii
O štúdiu -> Doktorandské štúdium

13.08.2013 - Pokyn dekana č. 6/2013

Pokyn dekana SvF ŽUŽ č. 6/2013 o študentských vedeckých silách na akademický rok 2013/2014
:: pdf ::          :: doc ::

25.06.2013 - Dotazník uplatnenia absolventov

Dotazník uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce 
Dotazník bude dostupný do 30.11 2013.    >> Dotazník <<

16.05.2013 - Medzinárodná konferencia ŠVOČ - výsledky

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt
Českej a Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastnili študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina, sa konala 16. mája 2013.
:: výsledky ::

20.05.2013 - Medzinárodná konferencia ŠVOČ - fotogaléria

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt
Českej a Slovenskej republiky

01.05.2013 - Vyhlásenie 3. ročníka INŽINIERSKEJ CENY

Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 3. ročník INŽINIERSKEJ CENY
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2012/2013
:: Vyhlásenie: INŽINIERSKA CENA 2012/2013 ::
:: Štatút súťaže ::

01.05.2013 - Vyhlásenie 8. ročníka ceny BAKALÁR 2013

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
vyhlasuje 8. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2013
:: Vyhlásenie: BAKALÁR 2013 ::
:: Štatút súťaže ::

18.04.2013 - Fakultné kolo ŠVOČ 2013 - výsledky, fotogaléria

Výsledky fakultného kola súťaže ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Žilina, 18.04.2013 :: pdf ::
:: fotogaléria ::          :: fotogaléria facebook ::

Nominácia na Medzinárodnú konferenciu ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v Žiline 16.05.2013 :: pdf ::

09.04.2013 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2012

06.02.2013 - Deň otvorených dverí SvF 2013 - fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 6. februára 2013 Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium - študentov stredných škôl. V rámci programu, boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia diplomových prác v laboratóriách a propagačné materiály fakulty.

23.01.2013 - Slávnostné odovzdávanie ocenení Inžinierska cena 2011/2012

Dňa 23. januára 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 2. ročníka Inžinierskej ceny 2011/2012 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v bratislavskom sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odborná porota udelila cenu s titulom
Inžinierska cena 2011/2012 a Laureát Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Štefanovi Gavurovi
, absolventovi študijného programu nosné konštrukcie budov,
za diplomovú prácu s názvom Posúdenie únosnosti dosky proti porušeniu pretlačením
v zmysle STN EN 1992-1-1. Vedúcim diplomovej práce je Ing. Ján Bujňák, PhD.

:: Tlačová správa ::


15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

14.03.2012 - Harmonogram akademického roku 2012/2013

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

17.09.2012 - Univerzitná knižnica ŽUŽ - informácia pre študentov

Vážení študenti,

Univerzitná knižnica ŽUŽ pripravila prednášky, ktoré sú prioritne určené predovšetkým študentom prvých ročníkov všetkých fakúlt ŽUŽ.
Študenti získajú prehľad o možnostiach orientovať sa v službách knižnice a získavania informácií pre svoje štúdium.

Termín je voliteľný.

::pdf::

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

18.07.2012 - SAIA – Štipendiá a granty 2013 – 2014

saia_logo

Bulletin SAIA – Štipendiá a granty 2013 – 2014.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta. Bulletin si môžete prečítať online.

03.05.2012 - Príprava programu s RMU Pittsburgh

Stavebná fakulta ŽU a Robert Morris University Pittsburgh, PE, USA

pripravujú spoločný študijný program Engineering managment s možnosťou kombinovaného štúdia v USA a získania dvojitého diplomu pre absolventov.

Garantom programu za SvF prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD.    Marián Drusa - prodekan SvF

26.09.2011 - Aktuálne výzvy 7 RP EÚ

EU FP7_gen_RGB

Dňa 20.7.2011 Európska komisia zverejnila výzvy na podávanie projektov vo viacerých oblastiach 7-rámcového programu, (spolu je otvorených vyše 200 aktuálnych vyziev). Aktuálne výzvy nájdete na stránke http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls:

8. vyzvu IKT - FP7-ICT-2011-8
ICT for Green Cars - FP7-2012-ICT-GC
Energy-efficient Buildings - FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Factories of the Future - FP7-2012-NMP-ICT-FoF
FET Open - FP7-ICT-2011-C.

Pre zapojenia sa do výskumnej spolupráce ako partner sledujte aktuálne otvorené výzvy: http://ec.europa.eu/research/participants
Vyhľadávanie partnerov je možné aj cez portál www.ideal-ist.net - aktuálne ponuky na spoluprácu

Základné informácie o programoch EÚ nájdete aj na stránkach Facebook

24.04.2012 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2011

21.03.2012 - Grantový program Študenti do sveta

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

logo

25.01.2013 - Vyhlášky dekana 2014

03.05.2013 - Vyhlášky dekana 2013

25.01.2012 - Vyhlášky dekana 2012