ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

06.11.2014 - Slávnostná imatrikulácia študentov 1. roku bakalárskeho štúdia

Vើené šštudentky, vážení šštudenti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v ŽŽiline,
6. novembra 2014 o 12.30 hod v aule NG 01

sa za účasti vedenia Stavebnej fakulty, členov Akademického senátu Stavebnej fakulty a študijných poradcov uskutoční
slávnostná imatrikulácia šštudentov 1. nominálneho ročíka bakalárskeho šštúdia
v dennej forme
v šštudijných programoch geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažžment stavieb.
Účasť imatrikulovaných šštudentov je povinná. Registrácia sa v aule NG 01 uskutoční od 12.00 hod. do 12.15 hod.
:: pozvánka ::
Imatrikulovaným šštudentom je 6.11.2014 od 12.00 hod. udelené dekanské voľno.

12.11.2014 - Habilitačná prednáška - Dr. inž. Izabela Major

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických  titulov alebo umelecko – pedagogických titulov docent
a profesor oznamuje, že dňa

12. novembra 2014 o 10.30 hod.

sa v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
(AE 307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce pracovníčky Katedry aplikovanej mechaniky, Fakulty stavebného inžinierstva Politechniky Częstochowskiej, Poľsko

dr inž. Izabely Major

na tému
v študijnom odbore 5.1.7 aplikovaná mechanika

01.09.2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015

09.06.2014 - Vyhlásenie 9. ročníka ceny BAKALÁR 2014

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

9. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2014.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby,
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo
vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

09.05.2014 - Vyhlásenie 4. ročníka INŽINIERSKEJ CENY

Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 4. ročník INŽINIERSKEJ CENY
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014
:: Vyhlásenie: INŽINIERSKA CENA 2013/2014 ::

28.04.2014 - Fakultné kolo ŠVOČ 2014 - výsledky

Výsledky fakultného kola súťaže ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Žilina, 24.04.2014 :: pdf ::

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

06.02.2014 - Deň otvorených dverí SvF 2014 fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala
6. februára 2014 od 10.00  Deň otvorených dverí
pre záujemcov o štúdium. V rámci programu boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia záverečných prác v laboratóriách, propagačné materiály fakulty.

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

11.02.2014 - Výsledky 3. ročníka inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu

Ing. Zuzana Kubicová, absolventka študijného programu Nosné konštrukcie budov v akademickom roku 2012/2013, získala čestné uznanie v 3. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie jej bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Návrh Domu odevov v Púchove".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Matúš Kozel, absolvent študijného programu Technológia a manažment stavieb v akademickom roku 2012/2013, získal čestné uznanie v 1. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie mu bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Hodnotenie ekonomickej efektívnosti opráv a údržby vybraných úsekov ciest
programom ISEH".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Blahoželáme!

14.12.2013 - Ocenenie prof. Ing. Jána Benčata, PhD.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ocenil prof. Ing. Jána Benčata, PhD.
z Katedry stavebnej mechaniky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky
veľkou medailou Samuela Mikovíniho.
Medaila je udeľovaná za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky a prof. Benčatovi bola udelená
za vedecký prínos pri návrhu a rozvoji pôvodných diagnostických metód v oblasti analýzy prognózovania účinkov technickej seizmicity na stavebné konštrukcie, životné prostredie a ľudí.

04.12.2013 - Výsledky súťaže BAKALÁR 2013

Dňa 4. decembra 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 8. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia  BAKALÁR 2013 za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a urbanizmu, pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a vodných stavieb a vodného hospodárstva
v sídle Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

:: Výsledky ::

09.04.2013 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2012

06.02.2013 - Deň otvorených dverí SvF 2013 - fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 6. februára 2013 Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium - študentov stredných škôl. V rámci programu, boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia diplomových prác v laboratóriách a propagačné materiály fakulty.

23.01.2013 - Slávnostné odovzdávanie ocenení Inžinierska cena 2011/2012

Dňa 23. januára 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 2. ročníka Inžinierskej ceny 2011/2012 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v bratislavskom sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odborná porota udelila cenu s titulom
Inžinierska cena 2011/2012 a Laureát Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Štefanovi Gavurovi
, absolventovi študijného programu nosné konštrukcie budov,
za diplomovú prácu s názvom Posúdenie únosnosti dosky proti porušeniu pretlačením
v zmysle STN EN 1992-1-1. Vedúcim diplomovej práce je Ing. Ján Bujňák, PhD.

:: Tlačová správa ::


15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

17.09.2012 - Univerzitná knižnica ŽUŽ - informácia pre študentov

Vážení študenti,

Univerzitná knižnica ŽUŽ pripravila prednášky, ktoré sú prioritne určené predovšetkým študentom prvých ročníkov všetkých fakúlt ŽUŽ.
Študenti získajú prehľad o možnostiach orientovať sa v službách knižnice a získavania informácií pre svoje štúdium.

Termín je voliteľný.

::pdf::

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

18.07.2012 - SAIA – Štipendiá a granty 2013 – 2014

saia_logo

Bulletin SAIA – Štipendiá a granty 2013 – 2014.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta. Bulletin si môžete prečítať online.

03.05.2012 - Príprava programu s RMU Pittsburgh

Stavebná fakulta ŽU a Robert Morris University Pittsburgh, PE, USA

pripravujú spoločný študijný program Engineering managment s možnosťou kombinovaného štúdia v USA a získania dvojitého diplomu pre absolventov.

Garantom programu za SvF prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD.    Marián Drusa - prodekan SvF

26.09.2011 - Aktuálne výzvy 7 RP EÚ

EU FP7_gen_RGB

Dňa 20.7.2011 Európska komisia zverejnila výzvy na podávanie projektov vo viacerých oblastiach 7-rámcového programu, (spolu je otvorených vyše 200 aktuálnych vyziev). Aktuálne výzvy nájdete na stránke http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls:

8. vyzvu IKT - FP7-ICT-2011-8
ICT for Green Cars - FP7-2012-ICT-GC
Energy-efficient Buildings - FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Factories of the Future - FP7-2012-NMP-ICT-FoF
FET Open - FP7-ICT-2011-C.

Pre zapojenia sa do výskumnej spolupráce ako partner sledujte aktuálne otvorené výzvy: http://ec.europa.eu/research/participants
Vyhľadávanie partnerov je možné aj cez portál www.ideal-ist.net - aktuálne ponuky na spoluprácu

Základné informácie o programoch EÚ nájdete aj na stránkach Facebook

24.04.2012 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2011

21.03.2012 - Grantový program Študenti do sveta

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

logo

25.01.2013 - Vyhlášky dekana 2014

03.05.2013 - Vyhlášky dekana 2013

25.01.2012 - Vyhlášky dekana 2012