ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

17.01.2017 - Geosyntetika 2017

16. - 17. februára 2017 sa uskutoční na 
Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

EU

11. ročník konferencie s medzinárodnou účasťou, zameranej na využitie geosyntetických materiálov v dopravnom staviteľstve a v environmentálnych stavbách.

08.02.2017 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2017

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiada
8. februára 2017 Deň otvorených dverí
.
Úvodné stretnutie a prezentácia štúdia sa uskutoční v Aule 6 od 10.00 h
v hlavnej budove Žilinskej univerzity (Univerzitná 8215/1, Žilina).
Účastníci DOD sa dozvedia o akreditovaných študijných programoch,
uplatnení absolventov v praxi, odbornej praxi, možnosti absolvovať časť štúdia v zahraničí
a o činnosti pracovísk a laboratórií SvF UNIZA.

2017_DoD_SvF_UNIZA_plagat

15.12.2016 - Externé štúdium - rozvrhy v letnom semestri 2016/2017

 Externá forma štúdia - rozvrhy výučby
v letnom semestri 2016/2017 sú dostupné tu.

12.12.2016 - Príkazy a rozhodnutia dekana. Metodické usmernenia 2016

02.11.2016 - Bakalárske a diplomové práce a štátne skúšky

Informácie o bakalárskych alebo diplomových prácach a o príprave štátnych skúšok
nájdete :: tu ::
Prihlasovanie na témy BP / DP v akademickom roku 2016/2017 je ukončené. Katedry zverejnia finálne zoznamy študentov a ich tém BP / DP najneskôr 4.11.2016 v AIVS.

21.10.2016 - Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF UNIZA - výsledky

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
sa uskutočnili dňa 20.10.2016 od 9.30 do 14.00 vo vestibule SvF UNIZA.

:: vyhlásenie volieb a harmonogram ::

19.10.2016 - Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UNIZA

Dňa 29. septembra 2016 boli vyhlásené doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického
senátu Žilinskej univerzity v Žiline. Podľa čl. 6 Zásad volieb do AS ŽUŽ boli v stanovenom
termíne prijímané návrhy kandidátov a na základe písomného súhlasu kandidátov bola

zostavená 

KANDIDÁTNA LISTINA
pre voľby do študentskej časti Akademického senátu
Žilinskej univerzity v Žiline


1. Ing. Matej Hájek
2. Ing. Katarína Krkošková
3. Ing. Martina Margorínová
4. Ing. Eva Pitlová

Voľby sa uskutočnia vo štvrtok 20. októbra 2016 od 9:30 do 14:00 vo vestibule SvF.

:: info :: 

16.09.2016 - Študijní poradcovia 2016/2017

Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2016/2017  :: pdf ::

Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2016/2017  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

08.09.2016 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Referát sociálnych štipendií bol presťahovaný do miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

23.09.2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017

Harmonogram akademického roku 2016/2017
- bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2016/2017
- doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf :: aktualizované 23.9.2016

31.08.2016 - Študentské e-mailové kontá

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


31.08.2016 - Informácie o štúdiu 2016/2017

06.06.2015 - Vyhlásenie 10. ročníka ceny BAKALÁR 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

11. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2016.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2016 ::
:: Štatút súťaže ::

01.06.2016 - Vyhlásenie 6. ročníka Inžinierskej ceny 2015/2016

Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

6. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2015/2016.

Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu diplomovú prácu stavebných, strojníckych a elektrotechnických fakúlt univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.
Práce posudzuje a ocenenia udeľuje odborná porota, ktorej členov nominujú zriaďovatelia súťaže. Práce do súťaže nominujú fakulty na základe súťaže a výberu vo fakultných kolách.
:: Vyhlásenie súťaže Inžinierska cena 2015/2016 ::
:: Štatút súťaže ::

31.05.2016 - Študovať techniku sa oplatí!

22.04.2016 - ŠVOČ SvF UNIZA 2016 výsledky

Vyhodnotenie fakultného kola súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline konaného 22. 04. 2016
:: výsledky ::

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

10.06.2015 - Výsledky 4. ročníka Inžinierskej ceny 2013/2014

Inžiniersku cenu 2013/2014 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia získala diplomová práca Obnova plavárne (Grössling)

Autor diplomovej práce: Ing. Jozef Dunaj
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Inžinierska cena 2013/2014 je udelená za komplexnosť riešenia obnovy budovy sanáciou jestvujúcich podzemných stavebných konštrukcií, ako aj zvolené technologické postupy pri zachovaní historizujúcich prvkov najmä na 1. nadzemnom podlaží, metódy odstránenia vplyvu vlhkosti, náročnosť témy obnovy historického objektu v historickom centre Bratislavy s množstvom stavebných a architektonických detailov a jej kvalitné spracovanie s výsledkami na okamžité využitie v praxi, prinavrátenie pôvodnej funkcie mestskej plavárne a zachovanie historickej hodnoty stavby.

Odborná porota, udelila tri čestné uznania bez udania poradia, a to:

Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy
Autor diplomovej práce: Ing. Róbert Idunk
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za riešenie vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov podrobnou analýzou, vhodné použitie moderných softvérov na porovnanie zložitých modelov výpočtov s jednoduchými v prospech jednoduchých s odchýlkou 1,5-percenta.

Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
Autor diplomovej práce: Ing. Ondrej Kalus
Vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Muškát, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta
Čestné uznanie je udelené za podrobné ekonomické a technické vyhodnotenie niekoľkých zdrojov tepla pre rodinný dom, vydarenú aplikáciu aj obnoviteľných zdrojov energie, prínos pre praktické využitie.

Multifunkčný bytový dom
Autor diplomovej práce: Ing. Michal Mižák
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marián Vertaľ, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za bezkonfliktný vzťah stavby s prírodným prostredím, originálne riešenie budovy s existujúcimi službami (krčma) a bytového domu.

Blahoželáme!

01.12.2015 - Príkazy a rozhodnutia dekana / vyhlášky dekana 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

30.03.2015 - Erasmus+ mobility

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016
:: pdf ::

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) ::