ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

15.04.2014 - Referát pre vzdelávanie - úprava úradných hodín

Dňa 17. apríla 2014 (štvrtok) a 22. apríla 2014 (utorok)
sú úradné hodiny študijného oddelenia SvF ŽUŽ z dôvodu čerpania dovolenky zrušené.

01.04.2014 - Voľby členov zamestnaneckej časti AS SvF ŽU

Z priamych tajných volieb boli za kandidátov do AS SvF ŽUŽ boli zvolení:

  • Ing. Renáta Korenková, PhD. 
  • Doc. Ing. Peter Koteš, PhD.
  • Ing. Martin Pitoňák, PhD.
  • Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

27.03.2013 - Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma  prihlášky na doktorandské štúdium  v dennej a externej forme v akademickom roku 2014/2015
Termín  podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 23. mája 2014.

Témy dizertačných prác v študijných programoch:
:: aplikovaná mechanika ::    :: súdne inžinierstvo ::     :: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb ::    
:: technológie a manažérstvo stavieb ::

28.02.2014 - Povinne voliteľné a výberové predmety v 2014/2015

Objednávanie povinne voliteľných a výberových predmetov na akademický rok 2014/2015 je ukončené.
Študenti si môžu skontrolovať aktuálny stav vo svojom konte na e-vzdelávaní.

Vyhláška dekana č. 1/2014
o prihlasovaní sa študentov na povinne voliteľné predmety
a výberové predmety na akademický rok 2014/2015.
:: vyhláška :: prílohy ::

13.03.2014 - Harmonogram volieb do AS SvF 2014

Harmonogram volieb do AS SvF 2014:
  • nahlásenie člena do volebnej komisie z katedier predsedovi volebnej komisie a zostavenie celej komisie do 21.3.2014
  • nahlásenie delegovaných kandidátov katedrami 28.3.2014
  • podávanie návrhov za kandidáta na člena AS SvF (písomne predsedovi volebnej komisie) 21.3-28.3.2014
  • voľby kandidáta na člena AS SvF v čase 8:00 - 14:00, študentská časť 8:30 - 16:00 9.4.2014
  • vyhlásenie menovitého zloženia kandidátov za členov AS SvF 14.4.2014
  • začiatok funkčného obdobia nového senátu SvF - prvé zasadnutie 17.4.2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

24.04.2014 - Fakultné kolo ŠVOČ 2014

Vyhlásenie súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti SvF ŽU v Žiline
v akademickom roku 2013/2014


Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dňa  24. apríla 2014 sa uskutoční
fakultné kolo súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti

:: dokumenty a informácie ::

24.03.2014 - Akademický senát ŽUŽ - voľby - vyhlásenie

DOPLŇUJÚCE VOĽBY ZA STAVEBNÚ FAKULTU
DO AKADEMICKÉHO SENÁTU ŽILINSKEJ UNIVERZITY
Akademický senát Žilinskej univerzity v súlade so zákonom č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, Štatútom Žilinskej univerzity a Zásadami volieb do akademického senátu
VYHLASUJE DOPLŇUJÚCE VOĽBY
do študentskej časti akademického senátu ŽU v Žiline
,
ktoré sa uskutočnia
dňa 24. 3. 2014 od 09:00 do 14:00 hod. v miestnosti AE 14 (prízemie SvF)

:: info ::

06.02.2014 - Deň otvorených dverí SvF 2014 fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala
6. februára 2014 od 10.00  Deň otvorených dverí
pre záujemcov o štúdium. V rámci programu boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia záverečných prác v laboratóriách, propagačné materiály fakulty.

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

11.02.2014 - Výsledky 3. ročníka inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu

Ing. Zuzana Kubicová, absolventka študijného programu Nosné konštrukcie budov v akademickom roku 2012/2013, získala čestné uznanie v 3. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie jej bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Návrh Domu odevov v Púchove".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Matúš Kozel, absolvent študijného programu Technológia a manažment stavieb v akademickom roku 2012/2013, získal čestné uznanie v 1. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie mu bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Hodnotenie ekonomickej efektívnosti opráv a údržby vybraných úsekov ciest
programom ISEH".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Blahoželáme!

14.12.2013 - Ocenenie prof. Ing. Jána Benčata, PhD.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ocenil prof. Ing. Jána Benčata, PhD.
z Katedry stavebnej mechaniky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky
veľkou medailou Samuela Mikovíniho.
Medaila je udeľovaná za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky a prof. Benčatovi bola udelená
za vedecký prínos pri návrhu a rozvoji pôvodných diagnostických metód v oblasti analýzy prognózovania účinkov technickej seizmicity na stavebné konštrukcie, životné prostredie a ľudí.

04.12.2013 - Výsledky súťaže BAKALÁR 2013

Dňa 4. decembra 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 8. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia  BAKALÁR 2013 za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a urbanizmu, pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a vodných stavieb a vodného hospodárstva
v sídle Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

:: Výsledky ::

13.11.2013 - Akademický senát SvF ŽUŽ - voľby - výsledky

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti
Akademického senátu Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

ktoré sa konali 13.11.2011.
:: výsledková listina ::

24.09.2013 - Doktorandské štúdium v a. r. 2013/2014

Aktuálne informácie a dokumenty k doktorandskému štúdiu
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline sú uverejnené v sekcii
O štúdiu -> Doktorandské štúdium

13.08.2013 - Pokyn dekana č. 6/2013

Pokyn dekana SvF ŽUŽ č. 6/2013 o študentských vedeckých silách na akademický rok 2013/2014
:: pdf ::          :: doc ::

25.06.2013 - Dotazník uplatnenia absolventov

Dotazník uplatnenia absolventov vysokých škôl na trhu práce 
Dotazník bude dostupný do 30.11 2013.    >> Dotazník <<

16.05.2013 - Medzinárodná konferencia ŠVOČ - výsledky

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt
Českej a Slovenskej republiky, ktorej sa zúčastnili študenti a študentské kolektívy z radov študentov bakalárskeho a inžinierskeho (magisterského) štúdia stavebných fakúlt ČVUT Praha, STU Bratislava, VUT Brno, TU Košice, VŠB-TU Ostrava a ŽU Žilina, sa konala 16. mája 2013.
:: výsledky ::

20.05.2013 - Medzinárodná konferencia ŠVOČ - fotogaléria

Medzinárodná konferencia ŠVOČ - študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt
Českej a Slovenskej republiky

01.05.2013 - Vyhlásenie 3. ročníka INŽINIERSKEJ CENY

Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 3. ročník INŽINIERSKEJ CENY
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2012/2013
:: Vyhlásenie: INŽINIERSKA CENA 2012/2013 ::
:: Štatút súťaže ::

01.05.2013 - Vyhlásenie 8. ročníka ceny BAKALÁR 2013

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia
vyhlasuje 8. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2013
:: Vyhlásenie: BAKALÁR 2013 ::
:: Štatút súťaže ::

18.04.2013 - Fakultné kolo ŠVOČ 2013 - výsledky, fotogaléria

Výsledky fakultného kola súťaže ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline Žilina, 18.04.2013 :: pdf ::
:: fotogaléria ::          :: fotogaléria facebook ::

Nominácia na Medzinárodnú konferenciu ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti stavebných fakúlt Českej a Slovenskej republiky, ktorá sa uskutoční v Žiline 16.05.2013 :: pdf ::

09.04.2013 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2012

06.02.2013 - Deň otvorených dverí SvF 2013 - fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 6. februára 2013 Deň otvorených dverí pre záujemcov o štúdium - študentov stredných škôl. V rámci programu, boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia diplomových prác v laboratóriách a propagačné materiály fakulty.

23.01.2013 - Slávnostné odovzdávanie ocenení Inžinierska cena 2011/2012

Dňa 23. januára 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 2. ročníka Inžinierskej ceny 2011/2012 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v oblasti budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb v bratislavskom sídle Úradu Slovenskej komory stavebných inžinierov. Odborná porota udelila cenu s titulom
Inžinierska cena 2011/2012 a Laureát Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu
Ing. Štefanovi Gavurovi
, absolventovi študijného programu nosné konštrukcie budov,
za diplomovú prácu s názvom Posúdenie únosnosti dosky proti porušeniu pretlačením
v zmysle STN EN 1992-1-1. Vedúcim diplomovej práce je Ing. Ján Bujňák, PhD.

:: Tlačová správa ::


15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

14.03.2012 - Harmonogram akademického roku 2012/2013

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

17.09.2012 - Univerzitná knižnica ŽUŽ - informácia pre študentov

Vážení študenti,

Univerzitná knižnica ŽUŽ pripravila prednášky, ktoré sú prioritne určené predovšetkým študentom prvých ročníkov všetkých fakúlt ŽUŽ.
Študenti získajú prehľad o možnostiach orientovať sa v službách knižnice a získavania informácií pre svoje štúdium.

Termín je voliteľný.

::pdf::

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

18.07.2012 - SAIA – Štipendiá a granty 2013 – 2014

saia_logo

Bulletin SAIA – Štipendiá a granty 2013 – 2014.

Publikácia je určená všetkým, ktorí sa chcú uchádzať o štipendiá alebo iné formy finančnej podpory mobilít. V ponuke sú príležitosti najmä pre vysokoškolákov, doktorandov, vysokoškolských učiteľov a výskumných pracovníkov, ale aj pre stredoškolákov, absolventov stredných a vysokých škôl a učiteľov stredných škôl do vyše 50 krajín sveta. Bulletin si môžete prečítať online.

03.05.2012 - Príprava programu s RMU Pittsburgh

Stavebná fakulta ŽU a Robert Morris University Pittsburgh, PE, USA

pripravujú spoločný študijný program Engineering managment s možnosťou kombinovaného štúdia v USA a získania dvojitého diplomu pre absolventov.

Garantom programu za SvF prof. Ing. Ján Mikolaj, PhD.    Marián Drusa - prodekan SvF

26.09.2011 - Aktuálne výzvy 7 RP EÚ

EU FP7_gen_RGB

Dňa 20.7.2011 Európska komisia zverejnila výzvy na podávanie projektov vo viacerých oblastiach 7-rámcového programu, (spolu je otvorených vyše 200 aktuálnych vyziev). Aktuálne výzvy nájdete na stránke http://ec.europa.eu/research/participants/portal/page/fp7_calls:

8. vyzvu IKT - FP7-ICT-2011-8
ICT for Green Cars - FP7-2012-ICT-GC
Energy-efficient Buildings - FP7-2012-NMP-ENV-ENERGY-ICT-EeB
Factories of the Future - FP7-2012-NMP-ICT-FoF
FET Open - FP7-ICT-2011-C.

Pre zapojenia sa do výskumnej spolupráce ako partner sledujte aktuálne otvorené výzvy: http://ec.europa.eu/research/participants
Vyhľadávanie partnerov je možné aj cez portál www.ideal-ist.net - aktuálne ponuky na spoluprácu

Základné informácie o programoch EÚ nájdete aj na stránkach Facebook

24.04.2012 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2011

21.03.2012 - Grantový program Študenti do sveta

Grantový program Študenti do sveta podporuje najlepších študentov, aby študovali na zahraničných školách a získavali skúsenosti, ktoré uplatnia na Slovensku. V rámci grantového programu Nadácia Tatra banky poskytne finančné granty na pokrytie časti nákladov spojených so zahraničnými študijnými pobytmi, letnými školami, stážami a výskumnými pobytmi na niektorej z renomovaných univerzít v zahraničí.

logo

25.01.2013 - Vyhlášky dekana 2014

03.05.2013 - Vyhlášky dekana 2013

25.01.2012 - Vyhlášky dekana 2012