ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

25.08.2015 - Prijímacie konanie - 2. kolo - výsledky

Výsledky druhého kola prijímacieho konania v študijných programoch bakalárskeho a inžinierskeho štúdia sú dostupné na
https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/

31.08.2015 - Referát pre vzdelávanie SvF - zmena úradných hodín

Dňa 31. augusta 2015 sú z dôvodu dovolenky zrušené úradné hodiny Referátu pre vzdelávanie SvF UNIZA.

14.07.2015 - Externé štúdium - rozvrhy v zimnom semestri 2015/2016

 Bakalárske a inžinierske štúdium - externá forma: rozvrhy výučby v zimnom semestri 2015/2016 :: pdf ::

10.07.2015 - Referát pre vzdelávanie - úradné hodiny cez prázdniny

V júli a v auguste 2015 bude na Referáte pre vzdelávanie SvF UNIZA prázdninový režim úradných hodín z dôvodu čerpania dovoleniek, a preto je odporučené potvrdiť si pred návštevou referátu termín telefonicky alebo e-mailom.

09.07.2015 - Informácie o štúdiu 2015/2016

25.06.2015 - Študentské e-mailové kontá

Od 1.9.2015 bude Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používať v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.

:: podrobná informácia ::

16.09.2015 - Kurz matematiky 2015

Katedra matematiky Fakulty humanitných vied Žilinskej univerzity v Žiline organizuje
16. až 20. septembra 2015 pre novoprijatých ale aj aktuálne aktívnych študentov
dennej aj externej formy štúdia Stavebnej fakulty kurz matematiky.
:: informácie a prihláška ::

10.06.2015 - Výsledky 4. ročníka Inžinierskej ceny 2013/2014

Inžiniersku cenu 2013/2014 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia získala diplomová práca Obnova plavárne (Grössling)

Autor diplomovej práce: Ing. Jozef Dunaj
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Inžinierska cena 2013/2014 je udelená za komplexnosť riešenia obnovy budovy sanáciou jestvujúcich podzemných stavebných konštrukcií, ako aj zvolené technologické postupy pri zachovaní historizujúcich prvkov najmä na 1. nadzemnom podlaží, metódy odstránenia vplyvu vlhkosti, náročnosť témy obnovy historického objektu v historickom centre Bratislavy s množstvom stavebných a architektonických detailov a jej kvalitné spracovanie s výsledkami na okamžité využitie v praxi, prinavrátenie pôvodnej funkcie mestskej plavárne a zachovanie historickej hodnoty stavby.

Odborná porota, udelila tri čestné uznania bez udania poradia, a to:

Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy
Autor diplomovej práce: Ing. Róbert Idunk
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za riešenie vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov podrobnou analýzou, vhodné použitie moderných softvérov na porovnanie zložitých modelov výpočtov s jednoduchými v prospech jednoduchých s odchýlkou 1,5-percenta.

Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
Autor diplomovej práce: Ing. Ondrej Kalus
Vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Muškát, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta
Čestné uznanie je udelené za podrobné ekonomické a technické vyhodnotenie niekoľkých zdrojov tepla pre rodinný dom, vydarenú aplikáciu aj obnoviteľných zdrojov energie, prínos pre praktické využitie.

Multifunkčný bytový dom
Autor diplomovej práce: Ing. Michal Mižák
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marián Vertaľ, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za bezkonfliktný vzťah stavby s prírodným prostredím, originálne riešenie budovy s existujúcimi službami (krčma) a bytového domu.

Blahoželáme!

03.06.2015 - Vyhlásenie 10. ročníka ceny BAKALÁR 2015

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

10. ročník Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia Bakalár 2015.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú bakalárske práce v študijných odboroch architektúra
a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby, inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.
Zmyslom udeľovania ceny je podnietiť súťaživosť študentov príslušných vysokých škôl pri skvalitňovaní komplexného tvorivého procesu v oblasti projektovania.
:: Vyhlásenie súťaže BAKALÁR 2015 ::
:: Štatút súťaže ::

03.06.2015 - Vyhlásenie 5. ročníka Inžinierskej ceny 2014/2015

Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú

5. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2014/2015.

Predmetom Inžinierskej ceny je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera. 
:: Vyhlásenie súťaže Inžinierska cena 2014/2015 ::
:: Štatút súťaže ::

03.06.2015 - Vyhlášky dekana 2015

01.09.2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015

10.04.2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 - bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

04.05.2015 - Fakultné kolo ŠVOČ 2015 - výsledky

Výsledky súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
v akademickom roku 2014/2015

:: výsledky ::

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

30.03.2015 - Erasmus+ mobility

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016
:: pdf ::

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline