ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
 • Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA od akademického roku 2017/2018.
  Elektronická prihláška :: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

  Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uverejnené v sekcii
  Pre uchádzačov


  Podávanie prihlášok na bakalárske a inžinierske štúdium do 31. 5. 2017
  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytne UNIZA ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
 • Mobility učiteľov
  Mobility učiteľov Erasmus

  Vážení učitelia, pre vycestovanie na prednáškový pobyt Erasmus vyplňte prihlášku a podpísanú ju doručte mne alebo p.Bežillovej. K prihláške je treba doložiť pozývací list alebo potvrdený program výučby partnerskou stranou (aj e-mailom alebo faxom).
  Termín prihlásenia: 30.4.2014
  Zoznam partnerských univerzít a ich kódy (.xls)
  :: info :: Program_EN ::

 • Študetské mobility
  Študentské mobility.
  logo_stipendia www.stipendia.sk
  Národný štipendijný program na podporu mobilít
  :: Info SK :: Info EN ::

  Vyhlásenie podávania prihlášok mobilít ERASMUS
  :: info ::
 • Habilitácie a inaugurácie
  Aktuálne kritéria vedeckej rady pre habilitačné a inauguračné konania
   

28.04.2017 - ŠVOČ SvF UNIZA 2017

Harmonogram
fakultného kola ŠVOČ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline.

Súťaž ŠVOČ sa uskutoční 28. 4. 2017

31.05.2017 - Doktorandské štúdium - prijímacie konanie 2017

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle zákona č. 131/2002 Z.z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov, § 54 oznamuje, že prijíma prihlášky na doktorandské štúdium v dennej a externej forme štúdia od akademického roka 2017/2018 (s nástupom od 1.9.2017)
v týchto študijných odboroch a študijných programoch:

5.1.4 pozemné stavby - teória a konštrukcie pozemných stavieb 
:: témy dizertačných prác ::
5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby - teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
:: témy dizertačných prác ::
5.1.7 aplikovaná mechanika - aplikovaná mechanika
:: témy dizertačných prác ::
5.2.8 stavebníctvo - technológia a manažment stavieb
:: témy dizertačných prác ::

::  podmienky prijímacieho konania ::

Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlasuje na témy vypísané školiteľmi v jednotlivých študijných programoch.  Informácie o témach dizertačných prác v jednotlivých študijných programoch a tlačivo „Prihláška na doktorandské štúdium“ sú na internetovej adrese www.svf.uniza.sk,
pod záložkou O štúdiu > PhD. štúdium.

Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2017.

07.04.2017 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2016

07.02.2017 - Príkazy a rozhodnutia dekana. Metodické usmernenia 2017

09.02.2017 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2017 - prezentácia

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 8. februára 2017 Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým účastníkom za návštevu!

:: prezentácia video :: prezentácia pdf ::  fotogaléria  ::

24.01.2017 - Výsledky 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016

24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016 za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2015/2016.

Ing. Marek Bednár, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov, získal v tejto celoslovenskej súťaži hlavnú cenu a stal sa laureátom Inžinierskej ceny 2016. Diplomová práca má názov 'Športová hala v Šamoríne – zastrešenie' a vedúcim práce bol Ing. Jozef Gocál, PhD.
Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia diplomových prác a vernisáž výstavy posterov.
Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2017 vo výstavných priestoroch
Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2. poschodie, blok B).

:: tlačová správa ::

18.01.2017 - Výsledky 11. ročníka ceny BAKALÁR 2016

Dňa 18. januára 2017 sa na pôde Stavebnej fakulty STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné odovzdávanie cien 11. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry
a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2016 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2016.

Bc. Jakub Václavek, student študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal získal 1. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a dopravné stavby.
Bakalárska práca má názov Dopravná štúdia okružnej križovatky pri OC Dubeň a vedúcou práce bola doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.

Blahoželáme!

Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia bakalárskych prác študentami a vernisáž výstavy posterov. Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2017
vo výstavných priestoroch Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2. poschodie, blok B).

:: tlačová správa ::

15.12.2016 - Externé štúdium - rozvrhy v letnom semestri 2016/2017

 Externá forma štúdia - rozvrhy výučby
v letnom semestri 2016/2017 sú dostupné tu.

02.11.2016 - Bakalárske a diplomové práce a štátne skúšky

Informácie o bakalárskych alebo diplomových prácach a o príprave štátnych skúšok
nájdete :: tu ::
Prihlasovanie na témy BP / DP v akademickom roku 2016/2017 je ukončené. Katedry zverejnia finálne zoznamy študentov a ich tém BP / DP najneskôr 4.11.2016 v AIVS.

21.10.2016 - Doplňujúce voľby do študentskej časti AS SvF UNIZA - výsledky

Doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
sa uskutočnili dňa 20.10.2016 od 9.30 do 14.00 vo vestibule SvF UNIZA.

:: vyhlásenie volieb a harmonogram ::

19.10.2016 - Doplňujúce voľby do študentskej časti AS UNIZA

Dňa 29. septembra 2016 boli vyhlásené doplňujúce voľby do študentskej časti Akademického
senátu Žilinskej univerzity v Žiline. Podľa čl. 6 Zásad volieb do AS ŽUŽ boli v stanovenom
termíne prijímané návrhy kandidátov a na základe písomného súhlasu kandidátov bola

zostavená 

KANDIDÁTNA LISTINA
pre voľby do študentskej časti Akademického senátu
Žilinskej univerzity v Žiline


1. Ing. Matej Hájek
2. Ing. Katarína Krkošková
3. Ing. Martina Margorínová
4. Ing. Eva Pitlová

Voľby sa uskutočnia vo štvrtok 20. októbra 2016 od 9:30 do 14:00 vo vestibule SvF.

:: info :: 

16.09.2016 - Študijní poradcovia 2016/2017

Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2016/2017  :: pdf ::

Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2016/2017  :: pdf ::

Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

08.09.2016 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

Referát sociálnych štipendií bol presťahovaný do miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

23.09.2016 - Harmonogram akademického roku 2016/2017

Harmonogram akademického roku 2016/2017
- bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

Harmonogram akademického roku 2016/2017
- doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf :: aktualizované 23.9.2016

31.08.2016 - Študentské e-mailové kontá

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


31.08.2016 - Informácie o štúdiu 2016/2017

31.05.2016 - Študovať techniku sa oplatí!

22.04.2016 - ŠVOČ SvF UNIZA 2016 výsledky

Vyhodnotenie fakultného kola súťaže Študentskej vedeckej a odbornej činnosti
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline konaného 22. 04. 2016
:: výsledky ::

17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) ::