ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

10.02.2016 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2016

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiada
10. februára 2016 od 10.00  Deň otvorených dverí

V rámci programu budú prezentované akreditované študijné programy zabezpečované
Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach a v laboratóriách
a propagačné materiály fakulty.

10.12.2015 - Externé štúdium - rozvrhy v letnom semestri 2015/2016

 Bakalárske a inžinierske štúdium - externá forma: rozvrhy výučby
v letnom semestri 2015/2016 :: pdf ::

04.11.2015 - Stavebná fakulta video

Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
:: video 1 ::                               :: video 2 ::

20.10.2015 - Súťaž Unifikácia železničných staníc a zastávok

Spoločnosť PSKD Prevádzka a stavby koľajovej dopravy vypisuje
súťaž architektonických a technických návrhov Unifikácia železničných staníc a zastávok.
Súťaže sa môžu zúčastniť študenti FA STU, SvF STU, SvF UNIZA, SvF TU v Košiciach,
zamestnanci spoločnosti REMING CONSULT a.s. a SUDOP Košice, a.s.
Súťažné kolektívy zo študentov univerzít budú mať určeného konzultanta z projektových spoločností.

::  Súťažné podmienky  ::     ::  Prihláška  ::

07.10.2015 - Voľby do akademického senátu SvF UNIZA 2015 - výsledky

Výsledky doplňujúcich volieb do študentskej časti Akademického senátu
Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
:: Zápisnica o výsledku ::

Členom AS SvF UNIZA sa stala Bc. Erika Sochuliaková,
prvým náhradníkom Ing. Silvia Kuricová, druhým náhradníkom Ing. Matej Blaško
a tretím náhradníkom Ing. Matej Kyselica.
Voľby sa uskutočnili v súlade s vnútornými predpismi Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline,
vnútornými predpismi Žilinskej univerzity v Žiline a právnym poriadkom Slovenskej republiky.

01.09.2015 - Študentské e-mailové kontá

Od 1.9.2015 Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
webmail


01.09.2015 - Informácie o štúdiu 2015/2016

10.06.2015 - Výsledky 4. ročníka Inžinierskej ceny 2013/2014

Inžiniersku cenu 2013/2014 za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia získala diplomová práca Obnova plavárne (Grössling)

Autor diplomovej práce: Ing. Jozef Dunaj
Vedúci diplomovej práce: prof. Ing. Anton Puškár, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Stavebná fakulta
Inžinierska cena 2013/2014 je udelená za komplexnosť riešenia obnovy budovy sanáciou jestvujúcich podzemných stavebných konštrukcií, ako aj zvolené technologické postupy pri zachovaní historizujúcich prvkov najmä na 1. nadzemnom podlaží, metódy odstránenia vplyvu vlhkosti, náročnosť témy obnovy historického objektu v historickom centre Bratislavy s množstvom stavebných a architektonických detailov a jej kvalitné spracovanie s výsledkami na okamžité využitie v praxi, prinavrátenie pôvodnej funkcie mestskej plavárne a zachovanie historickej hodnoty stavby.

Odborná porota, udelila tri čestné uznania bez udania poradia, a to:

Analýza vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov na pôsobenie viacpodlažnej budovy
Autor diplomovej práce: Ing. Róbert Idunk
Vedúci diplomovej práce: Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
Vysoká škola: ŽU v Žiline, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za riešenie vplyvu tuhosti spriahnutých uzlov podrobnou analýzou, vhodné použitie moderných softvérov na porovnanie zložitých modelov výpočtov s jednoduchými v prospech jednoduchých s odchýlkou 1,5-percenta.

Návrh vykurovacieho systému a zdroja tepla pre účely vykurovania a prípravy teplej úžitkovej vody pre rodinný dom
Autor diplomovej práce: Ing. Ondrej Kalus
Vedúci diplomovej práce: Ing. Peter Muškát, PhD.
Vysoká škola: STU v Bratislave, Strojnícka fakulta
Čestné uznanie je udelené za podrobné ekonomické a technické vyhodnotenie niekoľkých zdrojov tepla pre rodinný dom, vydarenú aplikáciu aj obnoviteľných zdrojov energie, prínos pre praktické využitie.

Multifunkčný bytový dom
Autor diplomovej práce: Ing. Michal Mižák
Vedúci diplomovej práce: Ing. Marián Vertaľ, PhD.
Vysoká škola: TU v Košiciach, Stavebná fakulta
Čestné uznanie je udelené za bezkonfliktný vzťah stavby s prírodným prostredím, originálne riešenie budovy s existujúcimi službami (krčma) a bytového domu.

Blahoželáme!

01.12.2015 - Príkazy a rozhodnutia dekana / vyhlášky dekana 2015

10.04.2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 - bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

30.03.2015 - Erasmus+ mobility

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016
:: pdf ::

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline