ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)

23.05.2015 - Prijímacie konanie 2015

PK_oznam_www

19.05.2015 - Voľby do Akademického senátu UNIZA

Vyhlásenie výsledkov volieb do akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline
na funkčné obdobie v rokoch 2015 – 2019
:: pdf ::

01.09.2014 - Harmonogram akademického roku 2014/2015

10.04.2015 - Harmonogram akademického roku 2015/2016

Harmonogram akademického roku 2015/2016 - bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

04.05.2015 - Fakultné kolo ŠVOČ 2015 - výsledky

Výsledky súťaže študentskej vedeckej a odbornej činnosti
na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline
v akademickom roku 2014/2015

:: výsledky ::

10.04.2015 - Vyhlášky dekana 2015

10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

30.03.2015 - Erasmus+ mobility

Výsledky fakultného výberu - nominácia študentov na Erasmus+ mobility v akademickom roku 2015/2016
:: pdf ::

31.05.2015 - Oznam o prijímacom konaní na doktorandské štúdium

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že prijíma  prihlášky na doktorandské štúdium  v dennej a externej forme v akademickom roku 2015/2016
Termín podávania prihlášok na doktorandské štúdium je do 31. mája 2015.

05.02.2015 - Deň otvorených dverí SvF 2015

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiada
5. februára 2015 od 10.00  Deň otvorených dverí
V rámci programu budú prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach a v laboratóriách a propagačné materiály fakulty.

04.12.2014 - Výsledky súťaže BAKALÁR 2014

Dňa 4. decembra 2014 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 9. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia  BAKALÁR 2014 za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a urbanizmu, pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a vodných stavieb a vodného hospodárstva
v sídle Stavebnej fakulty Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

V sekcii inžinierske konštrukcie a dopravné stavby sa umiestnili absolventi bakalárskeho študijného programu technológia a manažment stavieb:
2. miesto: Bc. Martina Margorínová za bakalársku prácu Aplikácia ekonomických indikátorov metódy CBA (vedúci bakalárskej práce doc. Dr. Ing. Milan Valuch)
3. miesto: Bc. Jozef Škopík za bakalársku prácu Vplyv druhu a stavu zeminy na výkon odvozného prostriedku (vedúci bakalárskej práce Ing. Jozef Vangel, CSc.)
Blahoželáme!
:: Výsledky ::

27.11.2014 - Konferencia doktorandov SvF ŽUŽ

Centrum excelentnosti pre dopravné staviteľstvo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline organizuje v rámci Týždňa vedy a techniky
27. novembra 2014 v miestnosti AE 203
Konferenciu doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline


09.06.2014 - Vyhlásenie 9. ročníka ceny BAKALÁR 2014

Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasuje

9. ročník Ceny Združenia ABF Slovakia – Bakalár 2014.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu bakalársku prácu. Jej predmetom sú práce bakalárskeho štúdia v študijných odboroch architektúra a urbanizmus, architektonická tvorba, pozemné stavby,
inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, vodné stavby a vodné hospodárstvo
vrátane medziodborových akreditovaných študijných programov.

09.05.2014 - Vyhlásenie 4. ročníka INŽINIERSKEJ CENY

Slovenská komora stavebných inžinierov, Slovenský zväz stavebných inžinierov,
Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska, Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 4. ročník INŽINIERSKEJ CENY
za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2013/2014
:: Vyhlásenie: INŽINIERSKA CENA 2013/2014 ::

28.04.2014 - Fakultné kolo ŠVOČ 2014 - výsledky

Výsledky fakultného kola súťaže ŠVOČ – študentskej vedeckej a odbornej činnosti Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline
Žilina, 24.04.2014 :: pdf ::

14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

06.02.2014 - Deň otvorených dverí SvF 2014 fotogaléria

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala
6. februára 2014 od 10.00  Deň otvorených dverí
pre záujemcov o štúdium. V rámci programu boli prezentované akreditované študijné programy zabezpečované Stavebnou fakultou, ukážky študentských prác v počítačových učebniach, ukážky riešenia záverečných prác v laboratóriách, propagačné materiály fakulty.

13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

Kontaktná adresa: Mgr. Anna Neslušanová, tel. 041/513 5851, e.mail: anna.neslusanova@fstav.uniza.sk

:: info :: www.uniza.sk ::

11.02.2014 - Výsledky 3. ročníka inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu

Ing. Zuzana Kubicová, absolventka študijného programu Nosné konštrukcie budov v akademickom roku 2012/2013, získala čestné uznanie v 3. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie jej bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Návrh Domu odevov v Púchove".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.

Ing. Matúš Kozel, absolvent študijného programu Technológia a manažment stavieb v akademickom roku 2012/2013, získal čestné uznanie v 1. ročníku inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu. Čestné uznanie mu bolo udelené za diplomovú prácu s názvom
"Hodnotenie ekonomickej efektívnosti opráv a údržby vybraných úsekov ciest
programom ISEH".
Vedúcim diplomovej práce bol Ing. Ľubomír Pepucha, PhD.

Blahoželáme!

14.12.2013 - Ocenenie prof. Ing. Jána Benčata, PhD.

Minister školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ocenil prof. Ing. Jána Benčata, PhD.
z Katedry stavebnej mechaniky za mimoriadny prínos v oblasti vedy a techniky
veľkou medailou Samuela Mikovíniho.
Medaila je udeľovaná za celoživotné dielo v oblasti vedy a techniky a prof. Benčatovi bola udelená
za vedecký prínos pri návrhu a rozvoji pôvodných diagnostických metód v oblasti analýzy prognózovania účinkov technickej seizmicity na stavebné konštrukcie, životné prostredie a ľudí.

04.12.2013 - Výsledky súťaže BAKALÁR 2013

Dňa 4. decembra 2013 sa konalo slávnostné odovzdávanie ocenení 8. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva - ABF Slovakia  BAKALÁR 2013 za najlepšiu bakalársku prácu v oblasti architektúry a urbanizmu, pozemných stavieb, inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb a vodných stavieb a vodného hospodárstva
v sídle Fakulty architektúry Slovenskej technickej univerzity v Bratislave.

:: Výsledky ::

15.01.2013 - Dlhodobý zámer rozvoja fakulty

13.09.2012 - Metodické usmernenie dekana č. 1/2012

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline 
vydáva metodické usmernenie
dochádzke a evidencii doktorandov v dennej forme doktorandského štúdia na pracovisku, zahraničných študijných pobytoch, prezentácii priebežných výsledkov štúdia, publikačnej činnosti a výskumných aktivitách pre všetkých doktorandov Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

 :: Metodické usmernenie dekana SvF ŽUŽ (.doc) :: 

17.09.2012 - Univerzitná knižnica ŽUŽ - informácia pre študentov

Vážení študenti,

Univerzitná knižnica ŽUŽ pripravila prednášky, ktoré sú prioritne určené predovšetkým študentom prvých ročníkov všetkých fakúlt ŽUŽ.
Študenti získajú prehľad o možnostiach orientovať sa v službách knižnice a získavania informácií pre svoje štúdium.

Termín je voliteľný.

::pdf::

06.09.2012 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline