ŽILINSKÁ UNIVERZITA V ŽILINE

S T A V E B N Á   F A K U L T A

Slovenčina (Slovenská Republika)English (United Kingdom)
 • Prijímacie konanie
  Prijímacie konanie na bakalárske a inžinierske štúdium na SvF UNIZA od akademického roku 2018/2019.
  Elektronická prihláška :: https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/.

  Podrobné informácie o prijímacom konaní sú uverejnené v sekcii
  Pre uchádzačov


  Všetkým uchádzačom o štúdium, ktorí budú prijatí do 1. ročníka bakalárskeho štúdia v dennej forme štúdia a ktorí majú trvalé bydlisko mimo mesta Žilina, poskytne UNIZA ubytovanie vo svojich ubytovacích zariadeniach na základe podania žiadosti o pridelenie ubytovania. Požiadavku na pridelenie ubytovania je potrebné uviesť v elektronickej prihláške na štúdium na vysokej škole.
 • Mobility učiteľov
  Mobility učiteľov Erasmus

  Vážení učitelia, pre vycestovanie na prednáškový pobyt Erasmus vyplňte prihlášku a podpísanú ju doručte mne alebo p.Bežillovej. K prihláške je treba doložiť pozývací list alebo potvrdený program výučby partnerskou stranou (aj e-mailom alebo faxom).
  Termín prihlásenia: 30.4.2014
  Zoznam partnerských univerzít a ich kódy (.xls)
  :: info :: Program_EN ::

 • Študetské mobility
  Študentské mobility.
  logo_stipendia www.stipendia.sk
  Národný štipendijný program na podporu mobilít
  :: Info SK :: Info EN ::

  Vyhlásenie podávania prihlášok mobilít ERASMUS
  :: info ::
 • Habilitácie a inaugurácie
  Aktuálne kritéria vedeckej rady pre habilitačné a inauguračné konania
   

07.02.2018 - Deň otvorených dverí SvF UNIZA 2018

Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline usporiadala 7. februára 2018 Deň otvorených dverí.

Ďakujeme všetkým návštevníkom a prezentujúcim za príjemnú atmosféru!

::  prezentácia pdf   ::  fotogaléria (1. časť) ::  fotogaléria (2. časť)  ::  video  ::

19.02.2018 - Harmonogram volieb do AS SvF 2018

Harmonogram volieb do Akademického senátu Stavebnej fakulty (AS SvF) UNIZA 2018:

 • 13. 2. 2018 zostavenie volebnej komisie pre zamestnaneckú a študentskú časť.
 • 19. - 27. 2. 2018 podávanie návrhov za kandidáta na člena AS SvF UNIZA
  písomne predsedovi volebnej komisie.
 • 6. 3. 20118 voľby kandidáta na člena AS SvF UNIZA
  (zamestnanecká časť v čase od 8,00 do 14,00 h; študentská časť v čase od 8,30 do 16,00 h).
 • 12. 3. 2018 vyhlásenie menovitého zloženia kandidátov za členov AS SvF UNIZA.
 • 22. 3. 2018 začiatok funkčného obdobia nového AS SvF UNIZA – prvé zasadnutie AS SvF UNIZA.

  14.03.2018 - Habilitačná prednáška - Ing. Janka Šestáková, PhD.

  Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 6/2005 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov
  alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že sa dňa

  14. marca 2018 o 11.30 h

  uskutoční v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina)
  verejná habilitačná prednáška
  a obhajoba habilitačnej práce
  odbornej asistentky Katedry železničného staviteľstva a traťového hospodárstva
  Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline

  Ing. Janky Šestákovej, PhD.

  na tému
  Diagnostika prevádzkovej kvality železničnej jazdnej dráhy a jej vplyv na plánovanie opravných prác
  v študijnom odbore 5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

  16.02.2018 - Príkazy a rozhodnutia dekana 2018

  18.01.2018 - Výsledky 12. ročníka ceny BAKALÁR 2017

  Dňa 18. januára 2018 sa na pôde Fakulty architektúry STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 12. ročníka Ceny Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry
  a stavebníctva-ABF Slovakia BAKALÁR 2017 za najlepšiu bakalársku prácu roku 2017.

  Bc. Juraj Šaradín, študent študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, získal 3. miesto v sekcii Inžinierske konštrukcie a pozemné stavby.
  Bakalárska práca má názov Návrh a posúdenie nosných prvkov rodinného domu v Piešťanoch
  a vedúcim práce bol Ing. Miroslav Brodňan, PhD.

  Blahoželáme!

  Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia bakalárskych prác študentami a vernisáž výstavy posterov. Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2018
  vo výstavných priestoroch Fakulty architektúry STU v Bratislave.

  :: www ::

  31.10.2017 - Európska noc výskumníkov

  26. a 27. septembra 2017 sa v Bruseli uskutočnil ďalší ročník podujatia "Európska noc výskumníkov - Science is wonderfull". Podujatie podporuje Európska komisia ako súčasť „Marie Skłodowska-Curie Actions“ s cieľom podporiť kariéru výskumných pracovníkov. Mladí a nádejní výskumníci z celej Európy sa podelili o svoje vedomosti, poznatky a výskumné metódy so širokou verejnosťou. Slovensko
  na podujatí zastupovala doc. Mgr. Jana Bírová, PhD. z Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského,
  Mgr. Martina Lipková zo Slovenskej technickej univerzity v Bratislave,
  Ing. Jakub Chromčák zo Žilinskej univerzity v Žiline
  a Mgr. Michal Grinč PhD. pracujúci v oblasti geofyziky, zememeračstva, stavebného inžinierstva a geodézie.

  :: www ::

  22.11.2017 - Príkazy a rozhodnutia dekana. Metodické usmernenia 2017

  01.09.2017 - Harmonogram akademického roku 2017/2018

  Harmonogram akademického roku 2017/2018
  - bakalárske a inžinierske štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::

  Harmonogram akademického roku 2017/2018
  - doktorandské štúdium v dennej a externej forme :: pdf ::


  01.09.2017 - Študentské e-mailové kontá

  Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline na vzájomnú komunikáciu so študentmi používa v systéme jednotlivej aj skupinovej e-mailovej komunikácie výlučne štandardizované e-mailové adresy UNIZA vo formáte upn@stud.uniza.sk.
  Študenti môžu na správu e-mailov využiť http://webmail.stud.uniza.sk/
  webmail


  01.09.2017 - Študijní poradcovia 2017/2018

  Študijní poradcovia na SvF UNIZA v akademickom roku 2017/2018  :: pdf ::

  Konzultačné hodiny študijných poradcov v zimnom semestri 2017/2018  :: pdf ::

  Metodické usmernenie č. 5/2016 o študijných poradcoch na SvF UNIZA  :: pdf ::

  01.09.2017 - Sociálne štipendiá pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline

  Referát sociálnych štipendií bol presťahovaný do miestnosti AA016 (vedľa strediska čipových kariet).

  01.09.2017 - Informácie o štúdiu 2017/2018

  04.05.2017 - ŠVOČ SvF UNIZA 2017 - výsledky

  Výsledky
  fakultného kola ŠVOČ na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline,
  ktoré sa uskutočnilo 28. 4. 2017.

  24.01.2017 - Výsledky 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016

  24. januára 2017 sa na Stavebnej fakulte STU v Bratislave uskutočnilo slávnostné vyhlásenie výsledkov 6. ročníka Inžinierskej ceny 2016 za najlepšiu diplomovú prácu v akademickom roku 2015/2016.

  Ing. Marek Bednár, absolvent študijného programu nosné konštrukcie budov, získal v tejto celoslovenskej súťaži hlavnú cenu a stal sa laureátom Inžinierskej ceny 2016. Diplomová práca má názov 'Športová hala v Šamoríne – zastrešenie' a vedúcim práce bol Ing. Jozef Gocál, PhD.
  Blahoželáme!

  Po odovzdaní ocenení sa konala prezentácia diplomových prác a vernisáž výstavy posterov.
  Postre sú zverejnené a vystavené do 30. januára 2017 vo výstavných priestoroch
  Stavebnej fakulty STU v Bratislave (2. poschodie, blok B).

  :: tlačová správa ::

  04.11.2015 - Stavebná fakulta video

  Propagačné videá o Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline natočené v roku 2015.
  :: video 1 ::                               :: video 2 ::

  13.12.2013 - Ukážka činnosti simulátora riadenia tunelov - CVD

  Dňa 17.12.2013 sa uskutoční slávnostné otvorenie činnosti simulátora riadenia tunelov, ktorý bol vybudovaný s podporou Agentúry Ministrerstva školstva, vedy, výskumu a športu pre štrukturálne fondy Európskej únie (AŠFEU) na Žilinskej univerzite v Žiline.  Ukážka činnosti simulátora sa bude konať dňa 17.12.2013 o 11,00 h v Centre výskumu v doprave, ktoré vzniklo v spolupráci s Výskumným ústavom dopravným v Žiline. Na otvorení sa zúčastní aj rektorka Žilinskej univerzity, Dr.h.c. prof. Tatiana Čorejová, Ing. Milan Gajdoš z Národnej diaľničnej spoločnosti, ktorá výstavbu a správu tunelov v Slovenskej republike vykonáva a  Ing. Ľubomír Palčák z Výskumného ústavu dopravného za riešiteľa výskumnej úlohy.

  Kontaktná adresa: Ing. Katarína Ilovská, tel. 041/513 5851, e.mail: katarina.ilovska@fstav.uniza.sk

  :: info :: www.uniza.sk ::

  07.04.2017 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2016

  17.04.2016 - Výročná správa o činnosti SvF UNIZA za rok 2015

  10.04.2015 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2014

  14.03.2014 - Výročná správa o činnosti SvF ŽU v Žiline za rok 2013

  07.01.2014 - Dlhodobý zámer rozvoja SvF UNIZA