Pred stážou

1. Prihláška na stáž+ fotografia, životopis v anglickom jazyku (resp. v slovenskom jazyku do ČR).

2. Akceptačný list.

3.Popis firmy.

4 Zmluva o stáži.

5. Potvrdenie o poistení na celé obdobie stáže.

6. Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS alebo Prístup k OLS

7. Potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia- ak je to relevantné.

8. V prípade absolventskej stáže potvrdenie o ukončení štúdia na UNIZA-študijné oddelenie

po stáži

1. Zmluva o stáži.-After mobility

2. Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility na hlavičkovom papieri inštitúcii potvrdený predstaviteľom inštitúcie-Vzor

3. Potvrdenie on-line správy.

4. Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility OLS aleebo Prístup k OLS

5. Potvrdenie o uznaní/ neuznaní výsledkov stáže vysielajúcou fakultou.

absolventská stáž

1. Prihláška na Erasmus+ absolventskú stáž + jedna fotografia, životopis v anglickom jazyku (resp. v slovenskom jazyku do ČR).

2. Vyplnená a podpísaná Zmluva o stáži  všetkými stranami časti A a B (Learning Agreement for traineeships) – študentom, zástupcom vysielajúcej fakulty UNIZA, zástupcom prijímajúcej inštitúcie.

V prípade stáže absolventa sa odporúča zaznamenať jeho stáž v dokumente Europass Mobilita.


3. Akceptačný list potvrdzujúci prijatie na prezenčnú formu stáže s presným dátumami začiatku a konca študijného pobytu.

4. Kópia dokumentu potvrdzujúceho uzavreté poistenie podľa ČLÁNKU 5 finančnej zmluvy na celé obdobie mobility, vrátane COVID-19 poistenia. Kópia medzinárodného preukazu poistenca.

5. Kópia výsledkov Europass Mobilita testovania študenta na začiatku mobility.

6. Ak  je relevantné, v prípade prideleného príspevku na zelené cestovanie, študent predloží  „Čestné prehlásenie o zelenom cestovaní“.V čestnom prehlásení bude popísaná plánovaná forma dopravy a časový plán dopravy. 

7.Pred vycestovaním môže ísť absolvent, ak nechce byť samoplatcom odvodov do zdravotnej a sociálnej poisťovne, na úrad práce a evidovať sa ako uchádzač o zamestnanie s tým, že sa počas istej doby bude nachádzať na absolventskej Erasmus+ stáži.

 

1. Po ukončení študijného pobytu študent predloží originály cestovných lístkov.

2. Potvrdenie absolventa  o ukončení VŠ štúdia na UNIZA v danom akademickom roku.

3. Potvrdenie z prijímajúcej inštitúcie o príchode do miesta absolvovania stáže a začatie prezenčnej formy stáže v súlade s naplánovanými aktivitami v Zmluve o stáži– PDF dokument je zasielaný fakultnému koordinátorovi mobilít po príchode.


© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina