1. krok

1. Preštuduje si informácie o Erasmus + študentských mobilitách. 
2. Vyplní prihlášku na Erasmus+ mobilitu alebo stáž.
3. Zaregistruje sa u fakultného koordinátora (študijné oddelenie SvF).
4. Pozrie si Bilaterálne zmluvy  (pri mobilite štúdium) a web stránky partnerských univerzít a ich ponúkané predmety, v prípade, že sa nebude vedieť rozhodnúť požiada študent fakultného koordinátora o  odporučenie vhodnej zahraničnej vysokej školy. Pri stáži si pozrie hociktorú firmu v Európe vo vašom zameraní.
5. Zúčastní sa fakultného výberu študentov na Erasmus + mobilitu - termín do 26. marca alebo do 26. októbra v danom roku.
6. Po úspešnom absolvovaní nominácie  skontaktuje sa zo zahraničnou vysokou školou alebo zahraničnou firmou-stáž
7. Začne si vybavovať mobilitu alebo stáž (tz. akceptačný list VZOR).
8. V prípade problémov zo zahraničnou školou alebo firmou požiada o pomoc fakultného koordinátora.

2. krok- partnerská inštitúcia

1. Študent prejaví záujem o účasť na mobilite alebo stáži.
2. Predstaví seba, uvedie presné informácie o svojom štúdiu na UNIZA (barlička/názvy katedier).  

3. Požiada o informácie, aké má splniť, aby mohol absolvovať časť štúdia na zahraničnej VŠ/ pri stáži požiada o detailný plán /rozpis práce.
4. Prodekanke pre rozvoj a zahraničné vzťahy SvF prinesie návrh/ tabuľku -študijný plán študenta  a v akom jazyku by mal študovať.
5. V prípade, že VŠ nemá on-line systém Dashboard, študent si overí, či má VŠ vlastné Application Form, Learning Agreement a aké termíny uzávierok sú k podaniu prihlášky.
7. Zistí si začiatok a koniec semestra.
8. Prihlási sa a začne vypisovať OLA-Online Learning Agreement, ak potrebuje ešte pomoc alebo informácie obráti sa na študijné oddelenie, v prípade stáže si študent vypisuje Learning Agreement for Traneeship.

8. Doručí potrebné potvrdené Erasmus + dokumenty zo zahraničnej školy alebo firmy fakultnému koordinátorovi.

3. krok- finančná zmluva/grant

1. Po odkontrolovaní a zaevidovaní Erasmus+ dokumentov požiada koordinátor OMVaM o vystavenie finančnej zmluvy.
2. Finančná zmluva obsahuje body, ktoré sa zaväzujú dodržať obidve strany.
3. Študent preštuduje návrh finančnej zmluvy, podpíše papierovú verziu a doručí vytlačené fakultnému koordinátorovi v dvoch vyhotovaniach.
4. Uzavrie požadované poistenie na celé obdobie študijného pobytu (najlepšie cez ERAPO).
5. Fakultný koordinátor prekontroluje údaje a svojím podpisom potvrdí správnosť údajov.
6. Študent absolvuje povinné on-line jazykové testovanie  OLS alebo Prístup k OLS
7. Dôležité je, aby študent aktívne komunikoval sám so zahraničnou VŠ a vybavoval si pobyt.
8. Ak študent poberá sociálne štipendium alebo je ZŤP je potrebné doručenie potvrdení.
9. Potrebné dokumenty k finančnej zmluve, ktoré musí študent doručiť  na štúdium a stáž sú napísané vo finančnej zmluve, ktorá mu bude zaslana z OMVaM (Oddelenie pre medzinárodné vzťahy a marketing, Ing. Lucia Pijaková).

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina