pred mobilitou

  1. Prihláška na študijný pobyt+ fotografia.
    Výber predmetov- LAS (Learning Agreement for Studies)
  2. Potvrdenie z partnerskej zahraničnej univerzity o prijatí študenta- pozývací list.

  3. Zmluva o štúdiu- vyplnené tabuľky A, B. https://www.learning-agreement.eu/

  4. Potvrdenie o poistení na celé obdobie študijného pobytu.

  5. Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS (Online Language Support) alebo Prístup k OLS

  6. Potvrdenie o poberaní sociálneho štipendia- ak je to relevantné.

  7. Potvrdenie o predčasnom zápise- ak je to relevantné.

Po mobilite

1. Learning Agreement - vyplnená a potvrdená časť C. After mobility

2. Výpis výsledkov absolvovaných predmetov pre potreby fakultného študijného oddelenia- (výpis výsledkov môže nahradiť Learning Agreement).

3. Certifikát potvrdzujúci presný začiatok a koniec mobility Vzor

4. Potvrdenie on-line správy.

5. Potvrdenie o absolvovaní jazykového testovania na konci mobility.

6. Potvrdenie o uznaní výsledkov študijného pobytu vysielajúcou fakultou.

7. Výsledky úvodného jazykového testovania -OLS alebo Prístup k OLS

                                                                                                                         

 

                                                                                          ako postupovať?

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina