Študijné odbory, v ktorých má Stavebná fakulta UNIZA právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov

Stavebná fakulta

5.1.5 inžinierske konštrukcie a dopravné stavby

5.1.7 aplikovaná mechanika

5.2.8 stavebníctvo

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina