Kolégium dekana

Dekan

Dekan

prof. Ing. Marián Drusa, PhD.
tel.: +421 41 513 5500
e-mail: marian.drusa@uniza.skmarian.drusa@uniza.sk
miestnosť: AE318 (3. poschodie)

Prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť

doc. Ing. Peter Koteš, PhD. 
tel.: +421 41 513 5663 
e-mail: peter.kotes@uniza.sk
miestnosť: AF314 (3. poschodie)

Prodekan pre rozvoj a zahraničné vzťahy

Ing. arch. Peter Krušinský, PhD. 
tel.: +421 41 513 5707
e-mail: peter.krusinsky@uniza.sk
miestnosť: AD022 (prízemie)

Prodekanka pre študijnú a pedagogickú činnosť

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
tel.: +421 41 513 6273
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk
miestnosť: AE217 (2. poschodie)

Tajomníčka SvF UNIZA

Ing. Renáta Kaisová
tel.: +421 41 513 5506
e-mail: renata.kaisova@uniza.sk

 

Vedúci KCs SvF UNIZA

prof. Ing. Ján Čelko, CSc.
tel.: +421 41 513 5900 
mob: +421 905 915 355 
e-mail: jan.celko@uniza.sk

Vedúca KGd SvF UNIZA

doc. Dr. Ing. Jana Ižvoltová
tel.: +421 41 513 5550
e-mail: jana.izvoltova@uniza.sk

Vedúca KGt SvF UNIZA

doc. Mgr. Dana Sitányiová, PhD.
tel.: +421 41 513 5761
e-mail: dana.sitanyiova@uniza.sk

Vedúci KTMS SvF UNIZA

prof. Ing. Ján Mikolaj, CSc.
tel.: +421 41 513 5850
e-mail: jan.mikolaj@uniza.sk

Vedúca KSMaM SvF UNIZA

doc. Ing. Daniela Kuchárová, PhD.
tel.: +421 41 513 5600
e-mail: daniela.kucharova@uniza.sk

Vedúci KSKM SvF UNIZA

doc. Ing. Jaroslav Odrobiňák, PhD.
tel.: +421 41 513 5650
e-mail: jaroslav.odrobinak@uniza.sk

Vedúci KŽSTaH SvF UNIZA

prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.
tel.: +421 41 513 5802

e-mail: libor.izvolt@uniza.sk

 

Vedúci KPSaU SvF UNIZA

prof. Ing. Pavol Ďurica, PhD.
tel.: +421 41 513 5700
e-mail: pavol.durica@uniza.sk

predseda AS SvF UNIZA

prof. Dr. Ing. Martin Decký
tel.: +421 41 513 5907
e-mail: martin.decky@uniza.sk

podpredseda AS SvF UNIZA

Ing. Miroslav Jančula
tel.: +421 41 513 5697
e-mail: miroslav.jancula@uniza.sk

Vedúci SL SvF UNIZA

Ing. František Bahleda, PhD.
tel.: +421 41 513 5672
e-mail: frantisek.bahleda@uniza.sk

Vedúci CEDS SvF UNIZA

Ing. Martin Pitoňák, PhD.
tel.: +421 41 513 5515
e-mail: martin.pitonak@uniza.sk

Riaditeľ VC UNIZA

prof. Ing. Branislav Hadzima, PhD.
tel.: +421 41 513 7600
e-mail: branislav.hadzima@rc.uniza.sk

KF FEIT UNIZA

doc. RNDr. Jozef Kúdelčík, PhD.
tel.: +421 41 513 2310
e-mail: kudelcik@fyzika.uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina