Katedra pozemného staviteľstva a urbanizmu KPSU

Profil

Katedra zabezpečuje podstatnú časť vzdelávacej činnosti v bakalárskom a inžinierskom študijnom programe pozemné staviteľstvo a doktorandskom študijnom programe Teória a konštrukcie pozemných stavieb. Kolektív katedry sa podieľa aj na vzdelávacích aktivitách v ostatných bakalárskych, inžinierskych a doktorandských študijných programoch fakulty v predmetoch zameraných na architektúru, urbanizmus, inžinierske siete a konštrukcie pozemných stavieb. Vedecko-výskumná činnosť katedry sa orientuje na výskum, teóriu a tvorbu nových progresívnych stavebných konštrukcií, stavebno-fyzikálne problémy obalových konštrukcií, laboratórne testovanie okien a opláštení budov z rôznych materiálov v skutočných klimatických podmienkach. Významný je aj podiel spolupráce katedry s odbornou praxou pri riešení výskumných a projektových úloh.

Vedúci katedry

prof. Ing. Pavol Ďurica, Csc.
tel.: +421 41 513 5700
e-mail: pavol.durica@uniza.sk
miestnosť: AD020

Sekretariát katedry

Miroslava Piskoríková
tel.: +421 41 513 5704
e-mail: miroslava.piskorikova@uniza.sk
miestnosť: AD026

Zodpovedná osoba za obsah aktuálnej podstránky / Ing. Irena Kubinová / +421 41 513 5138 / e-mail: irena.kubinova@uniza.sk

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina