História SvF UNIZA

Stavebná fakulta (SvF) bola pri zrode Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA), ktorý sa viaže k dátumu 1. október 1953, kedy sa odčlenila Fakulta železničného inžinierstva od ČVUT v Prahe a vznikla Vysoká škola železničná. SvF bola jednou z piatich novovzniknutých fakúlt. V rokoch 1959 - 1961 sa uskutočnila dislokácia školy z Prahy do Žiliny a zároveň sa zmenil aj názov na Vysokú školu dopravnú. V roku 1961 sa Fakulta stavebná zlúčila s Fakultou dopravnou a vznikla Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy (PED). Neskôr v roku 1977 bola fakulta premenovaná na Fakultu prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov. Stavebná fakulta bola obnovená ako samostatný subjekt v roku 1990 a jej dekanom bol prof. Ing. Hynek Šertler, DrSc., ktorý sa výrazne zaslúžil o jej budúce smerovanie.
O rozvoj a dobré meno fakulty sa pričinili významné osobností v oblasti dopravných stavieb a aplikovanej mechaniky, akými boli prof. V. Koloušek, prof. J. Ducháček, prof. J. Jeřábek, prof. J. Hořejší, prof. M. Pirner, v oblasti železničného staviteľstva prof. F. Klimeš, prof. Z. Jirsák, pre mostné staviteľstvo prof. J. Klimeš, prof. H. Šertler, prof. V. Tomica, pre zakladanie stavieb a podzemné stavby prof. Streit, prof. Myslivec, prof. Bažant, pre cestné staviteľstvo prof. J. Čorej a mnoho ďalších.
V rokoch 1993 - 1999 žezlo dekana prevzal prof. Ing. Ján Benčat, CSc. a pod jeho úspešným vedením sa fakulta zjednotila, našla svoje sídlo na ul. Komenského 52, kde sa presťahovali katedry z externých pracovísk. Po ňom úspešne viedol fakultu v rokoch 1999 - 2002 prof. Ing. Ján Bujňák, CSc., neskorší rektor UNIZA, ktorý sa pričinil o rekonštrukciu sídla fakulty a jej okolia a naštartoval mnoho domácich a zahraničných projektov. Ďalšie úspešné obdobie fakulty pokračovalo pod vedením prof. Ing. Jána Čelku, PhD., ktorý bol dekanom v rokoch 2002 - 2010. Na konci jeho obdobia sa celá fakulta presťahovala do súčasných priestorov univerzity na Veľkom dieli. V rokoch 2010 – 2018 bol dekanom SvF prof. Ing. Josef Vičan, CSc. Pod jeho úspešným vedením boli zrekonštruované laboratóriá, postavené Výskumné centrum UNIZA a fakulta akreditovala všetky svoje študijné programy. Od júla 2018 vykonáva funkciu dekana prof. Ing. Marián Drusa, PhD. 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina