O nás

História

Žilinská univerzita vznikla 1. októbra 1953 vyčlenením z Českého vysokého učení technického v Prahe, ako Vysoká škola železničná. Tvorilo ju 5 fakúlt – dopravná, stavebná, strojnícka, elektrotechnická a vojenská. V roku 1959 bola premenovaná na Vysokú školu dopravnú, 6. septembra 1960 sa sťahuje z Prahy do Žiliny. Po presťahovaní Vysoká škola dopravná pozostáva z 3 fakúlt (prevádzky a ekonomiky dopravy, strojníckej a elektrotechnickej, vojenskej). V roku 1980 sa názov školy mení a vzniká tak Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline. V roku 1986 bol zriadený Ústav súdneho inžinierstva ako vzdelávacie, vedeckovýskumné, znalecké a konzultačné pracovisko. Po roku 1989 vznikajú ďalšie nové fakulty z už existujúcich inštitúcií, katedier a fakúlt. Zákonom NR SR zo dňa 20.11.1996 je Vysoká škola dopravy a spojov v Žiline premenovaná na Žilinskú univerzitu. V súčasnosti pozostáva zo 7 fakúlt, z vedeckých a vzdelávacích ústavov a centier a má spolu 1 484 pracovníkov, z toho je 679 vysokoškolských učiteľov.

späť...

Súčasnosť

Fakulty Žilinskej univerzity:

Vedecké a vzdelávacie ústavy a centrá:

späť...

Stavebná fakulta

Má dlhoročnú tradíciu v technickom vzdelávaní a vedeckom výskume. Jej vznik sa viaže k odčleneniu fakulty železničného inžinierstva ČVUT pod názvom Vysoká škola železničná v r.1953 v Prahe. Stavebná fakulta bola jednou z piatich novovzniknutých fakúlt. Vysoká škola sa presunula z Prahy do Žiliny. Zároveň sa zmenil názov školy na Vysokú školu dopravnú a fakulta stavebná sa zlúčila s fakultou dopravnou a vznikla Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy. Stavebná fakulta opäť vznikla ako samostatný subjekt v roku 1990.

Je zameraná a dlhodobo realizuje špičkový výskum európskej úrovne v oblasti dopravného staviteľstva. Na svojich pracoviskách sústreďuje špičkových odborníkov z jednotlivých odvetví dopravného staviteľstva. Jej cieľom je vytvárať špičkové, perspektívne, multigeneračné výskumné tímy excelentného výskumu a zapájanie výskumno-vzdelávacích pracovísk do európskeho výskumného a vzdelávacieho priestoru. Stavebná fakulta chce naďalej svoj excelentný výskum orientovať na oblasť dopravných stavieb a zlepšovať svoje postavenie v rámci európskeho výskumného priestoru v tejto oblasti. Perspektívne sa chce z hľadiska celospoločenských potrieb a medzinárodných trendov výskumu a vývoja sústrediť na oblasti, ktoré vie pokryť špičkovými odborníkmi a garantovať tak vysokú odbornú úroveň výchovy a vzdelávania študentov, doktorandov, postdoktorandov a mladých výskumníkov, a kde má predpoklad presadiť sa v celosvetovom meradle.

Vedeckovýskumná činnosť tvorí spolu s pedagogickou činnostou nosné piliere práce Stavebnej fakulty. Súčasná vedeckovýskumná činnosť nadväzuje na pozitívne trendy z minulosti a je orientovaná na riešenie aktuálnych problémov súčasnosti vo väzbe na európske a svetové trendy vývoja. V rámci odborného a vedeckého profilu fakulta rieši hlavne:

V súčasnosti má fakulta 10 pracovísk a každé pracovisko je zamerané na vedeckovýskumnú činnosť.

Vo všetkých pracoviskách pracuje na fakulte 125 pracovníkov.
späť...

Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov

Ku 31.12.2007 mala v priemernom prepočte 154 zamestnancov. V priamej súvislosti s akreditovanými študijnými programami fakulta rozvíja svoju vedecko-výskumnú, vývojovú a inú tvorivú činnosť orientovanú najmä na riešenie telematických problémov, technológie dopravných a spojových procesov, dopravnej techniky a ekonomiky dopravy a spojov. Ku skvalitneniu vedecko-výskumnej činnosti prispieva spolupráca s rezortnými výskumnými ústavmi a podnikmi rezortu dopravy, pôšt a telekomunikácií SR, ako aj s univerzitami a dopravnými a spojovými organizáciami v zahraničí.

V súčasnosti má fakulta 6 pracovísk

späť...