Príspevok na Zelené cestovanie je 50€.


Pred začatím mobility študent požiada o pridelenie príspevku formou „Čestného prehlásenia o Zelenom cestovaní". Dokumentácia k obidvom cestám je predkladaná až po ukončení mobility.

Študentovi/absolventovi pri vzdialenosti do miesta študijného pobytu alebo stáže nad 500 Km  https://erasmus-plus.ec.europa.eu/resources-and-tools/distance-calculator


Študent musí zdokladovať:
-Verejná doprava - vlaková alebo autobusová
-Originály cestovných lístkov s časovým popisom cestovania.
-Cestovanie zdieľaným autom alebo motorkou - minimálne 2 študenti.
-Doklady k tankovaniu pohonných látok zo dňa cestovania zdieľaným autom alebo motorkou -  lístok z tankovania pohonných látok spolu s potvrdením o zaplatení.
-Vytlačená trasa cesty cez Google maps.
-Zdôvodnenie časového harmonogramu cestovania zdieľaným autom alebo motorkou.
-Iná forma dopravy.
-Nárok na pridelenie grantu na dni cestovania bude posúdený individuálne, na základe „Čestného prehlásenia“, zdôvodnenia a predloženej dokumentácii k forme a trvania inej formy dopravy.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina