Výzvy na podávanie projektov z grantového systému SvF UNIZA

Vážené kolegyne a kolegovia,

na základe Metodického usmernenia rektora č. 9/2020 v znení dodatku č.1 k využívaniu prostriedkov na podporu vedy a výskumu na UNIZA Vám oznamujeme, že dekan SvF vypísal dňa 9.11.2022  výzvy na podávanie fakultných projektov v schémach pre:

Návrhy projektov sa podávajú cez Informačný systém vedy a výskumu UNIZA do 25.11.2022 do 23:59 hod. Pre plánovanie riešiteľských kapacít a výdavkov projektu môžete použiť pomocný formulár. Bližšie informácie ku grantovej schéme Vám poskytnú prodekan pre VaV doc. Ing. Matúš Kováč, PhD. a Ing. Andrea Husáriková.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina