Podpísanie Memoranda o spolupráci s Prešovským samosprávnym krajom

Dňa 8. 3. 2022 sa  na pôde Prešovského samosprávneho kraja uskutočnilo slávnostné podpísanie Memoranda o spolupráci medzi Stavebnou fakultou Žilinskej univerzity v Žiline a Prešovským samosprávnym krajom. Memorandum je potvrdením významu a dôležitosti vzdelávania a transféru najnovších poznatkov vedy a výskumu do praxe. Jeho cieľom je podpora a vzájomná spolupráca  pri rozvoji cestnej infraštruktúry a cestného hospodárstva v Prešovskom samosprávnom kraji, pri výskume  a odbornej spolupráci v oblasti stavebníctva, a to  v súlade s poslaním oboch signatárov memoranda. Stavebnú fakultu UNIZA na slávnostnom akte   reprezentovali dekan prof. Ing. Marián Drusa, PhD., prodekan pre vedecko-výskumnú činnosť doc. Ing. Peter Koteš, PhD.  a predseda Akademického senátu fakulty prof. Dr. Ing.  Martin Decký.

Milan Majersky Marian Drusa

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina