Dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA budú prebiehať v nasledovných termínoch:

 

18. október 2021 9:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Jakub Bartuš

Názov projektu dizertačnej práce: Odolnosť a pôsobenie spriahnutých prelamovaných nosníkov

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

18. október 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Kristína Čavajdová

Názov projektu dizertačnej práce: Odolnosť plnostenných nosníkov namáhaných tlakom a ohybom

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

18. október 2021 12:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Andrej Matejov

Názov projektu dizertačnej práce: Multidimenzionálny model životného cyklu železničnej jazdnej dráhy

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: technológia a manažment stavieb


19. október 2021 09:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Dušan Briliak

Názov projektu dizertačnej práce: Vplyv degradačných činiteľov na vlastnosti asfaltovej zmesi

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

19. október 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Michal Juhás

Názov projektu dizertačnej práce: Environmentálna optimalizácia navrhovania vozoviek pozemných komunikácií

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

19. október 2021 12:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Marek Bartko

Názov projektu dizertačnej práce: Teoreticko-experimentálna analýza vybraných okenných konštrukcií pre budovy s takmer nulovou potrebou energie

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb


20. október 2021 9:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Martin Štefánik

Názov projektu dizertačnej práce: Predikcia účinnosti a kontrola zlepšovania základových pôd

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina