Obhajoby dizertačných prác na Stavebnej fakulte Žilinskej univerzity v Žiline

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že obhajoby dizertačných prác na Stavebnej fakulte UNIZA budú prebiehať v nasledovných termínoch:

19. august 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Dominika Vandličková

Téma dizertačnej práce: Optimalizácia skladieb obvodových stien drevostavieb v pasívnom štandarde z hľadiska požiarnej ochrany

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb

 

19. august 2021 12:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Peter Barňák

Téma dizertačnej práce: Kvantifikácia činiteľov ovplyvňujúcich energetickú bilanciu budovy VC UNIZA

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie pozemných stavieb


 

23. august 2021 09:00 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Matej Brna

Téma dizertačnej práce: Vplyv morfológie povrchu vozovky na jej protišmykové vlastnosti

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

 

23. august 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307

Ing. Michal Cingel

Téma dizertačnej práce: Deľba prepravnej práce v dopravnom modelovaní

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: teória a konštrukcie inžinierskych stavieb


 

24. august 2021 09:30 hod.  miestnosť AULA1-AF1A

Ing. Lenka Mikulová

Téma dizertačnej práce: Hodnotenie parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v rámci ich životného cyklu

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: technológia a manažment stavieb

 

24. august 2021 10:30 hod. zasadacia miestnosť dekana SvF AE307 a súčasne online prostredníctvom aplikácie MS Teams

Ing. Eva Merčiaková

Téma dizertačnej práce: Interakcia vozidlo-vozovka, riešenie v časovej i vo frekvenčnej oblasti

Študijný odbor:  strojárstvo
Študijný program: aplikovaná mechanika

 

24. august 2021 11:30 hod.  miestnosť AULA1-AF1A

Ing. Michaela Ďurinová

Téma dizertačnej práce: Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti asfaltových vozoviek v systéme hospodárenia s vozovkou

Študijný odbor:  stavebníctvo
Študijný program: technológia a manažment stavieb

 

Dizertačné práce sú záujemcom k dispozícií k nahliadnutiu na Referáte vedy a výskumu SvF UNIZA, číslo miestnosti AE309, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina. Obhajoby dizertačných prác sú verejnosti prístupné.

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina