Habilitačná prednáška Ing. Daniela Papána, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1. júna 2021 o 11:30 hod. sa online formou uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce odborného asistenta Katedry stavebnej mechaniky a aplikovanej matematiky Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Daniela Papána, PhD. na tému "Experimentálne merania účinkov technickej seizmicity vyvolávanej dopravou".

Pre pripojenie sa k habilitačnej prednáške použite nasledovný link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aJknAPFL4OYkbzIQeCR-zZ8Sx2f917ahG31iv9QC4inA1%40thread.tacv2/conversations?groupId=d8c0916f-2831-4bcc-bb8e-9868da3361bd&tenantId=8324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina