Habilitačná prednáška Ing. Dušana Jandačku, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠVVaŠ SR č. 246/2019 Z.Z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor v znení neskorších predpisov oznamuje, že dňa 1. júna 2021 o 9:30 hod. sa online formou uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce vedecko-výskumného pracovníka Katedry cestného staviteľstva Stavebnej fakulty Žilinskej univerizty v Žiline Ing. Dušana Jandačku, PhD. na tému "Vplyv cestnej dopravy na produkciu tuhých častíc do ovzdušia".

 Pre pripojenie sa k habiltačnej prednáške použite link: https://teams.microsoft.com/l/team/19%3aBbFjwuq-BiVKRK4kYVGE6GTKbb-nNblu-rvyCmw4ad01%40thread.tacv2/conversations?groupId=c3dc169a-fbe3-4b7b-b375-aa8c2c8f7b51&tenantId=8324ff4b-14c8-4bf5-b07e-a0713179f37e

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina