Habilitačná prednáška Ing. Martina Pitoňáka, PhD.

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline v zmysle ustanovení Vyhlášky MŠ SR č. 246/2019 Z.z. o postupe získavania vedecko-pedagogických titulov alebo umelecko-pedagogických titulov docent a profesor oznamuje, že dňa 21. novembra 2019 o 13:30 hod., sa v zasadacej miestnosti dekana SvF UNIZA (AE307, Univerzitná 8215/1, 026 01 Žilina) uskutoční verejná habilitačná prednáška a obhajoba habilitačnej práce Ing. Martina Pitoňáka, PhD., odborného asistenta Katedry technológie a manažmentu stavieb Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline, na tému "BIM pre riadenie a správu cestnej infraštruktúry".

info

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina