Vyhlásenie volieb do AS UNIZA

V zmysle článku 4 ods. 1 a ods. 7 Zásad volieb do Akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline (ďalej len „AS UNIZA“) predseda AS UNIZA vyhlasuje voľby členov zamestnaneckej a študentskej časti akademického senátu Žilinskej univerzity v Žiline na funkčné obdobie máj 2019 – máj 2023.

Vyhlásenie volieb

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina