Interreg EU Logo

Názov projektu

Podpora spoločných odborných vzdelávacích aktivít v príprave mladých odborníkov z oblasti cestných tunelov v cezhraničnom regióne

Základné informácie o projekte

Akronym: TUNEDU
ITMS kód projektu: 304011AYU8
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
Termín realizácie projektu: september 2021 – február 2023
Celkové oprávnené výdavky projektu: 168 298,29 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 157 165,76 EUR
  • z toho výška NFP zo zdrojov EFRR: 143 053,54‬ EUR
  • z toho výška NFP zo štátneho rozpočtu: SR 11 394,60‬‬ EUR a ČR 2 717,61 EUR

Projekt podporený v rámci výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2020/12

Ciele projektu

Projektový zámer je koncipovaný tak, aby boli jeho výstupy plne aplikovateľné pre zvýšenie úrovne a atraktívnosti vzdelávacieho procesu budúcich generácií stavebných inžinierov aj po skončení realizácie projektu. Toto bude docielené predovšetkým kreovaním silného zázemia v podobe medzinárodnej skupiny odborníkov tvoriacej moderné výučbové materiály. Udržateľnosť projektu je primárne zaistená vytvorením a sprístupnením vysokošpecializovaných edukačných pomôcok v e-forme, ktoré budú partneri používať pri ďalšom vzdelávaní viacerých ročníkov svojich poslucháčov. Keďže budú výstupy projektu prístupné prostredníctvom webu, je vhodne zaistené ich dlhodobejšie užívanie a z prevádzkovej, technickej a ekonomickej stránky to nebude pre partnerov predstavovať významnejší problém. Omnoho dôležitejší je však fakt, že projekt a výsledky jeho riešenia môžu na niekoľko dekád formovať budovanie dopravnej infraštruktúry nielen v pohraničí, a to prostredníctvom vzdelávania budúcich odborných kapacít pracujúcich v predmetnej oblasti.

Popis projektu

Cestné tunely sú už dnes neoddeliteľnou súčasťou našej cestnej infraštruktúry. S rozvojom a nárastom dopravy reflektujú aj technickú a ekonomickú vyspelosť spoločnosti. Mnohé príklady z praxe nám ukázali, že ich návrh, výstavba, prevádzka a údržba si vyžaduje okrem veľkého množstva finančných prostriedkov aj vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov – projektantov, budúcich zástupcov zhotoviteľov, dozorov, ako aj profesie súvisiace s prevádzkou a údržbou cestných tunelov. Úroveň ich prípravy a vzdelávania, pri vzrastajúcom počte týchto náročných inžinierskych stavieb, je nesmierne dôležitá a na dlhé roky bude určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry v SR a ČR. Cieľom predkladaného projektového zámeru je vytvoriť vzdelávaciu platformu medzi dvojicou významných technických univerzít v predmetnom pohraničnom regióne, ktorá inovatívnym spôsobom zatraktívni a podporí vzdelávanie študentov v oblasti staviteľstva a prevádzky cestných tunelov, a to predovšetkým prostredníctvom moderného e-learningu, zaujímavých exkurzií, školení a výmenných prednášok s účasťou odborníkov z praxe.

Partneri projektu

  • Vedúci partner: Žilinská univerzita v Žiline
  • Hlavný cezhraničný partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

„Spoločne bez hraníc“

Žilinská univerzita v Žiline image4
 
 Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o programe Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina