Technické a technologické riešenie optimalizácie železničnej trate

Pozývame Vás v rámci Týždňa vedy a techniky na Slovensku na odbornú prednášku.  

Technické a technologické riešenie optimalizácie železničnej trate
Lysá nad Labem – Čelákovice

Prednášajúci: Ing. Peter Bado, GJW Praha spol. s r. o.

Odborný garant: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., KŽSTH, SvF, UNIZA

Miesto konania: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 8215/1, Žilina,
budova AF, Aula 2 (AF1A2)

Dátum a čas konania: 8. december 2022, od 12:00 do 15:00

  • Odborná prednáška pre študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia študijných programov v študijných odboroch stavebníctvo, geodézia a kartografia a doprava a pre odbornú verejnosť. Prednáška je venovaná aspektom praktickej prípravy (technické riešenie) a realizácie rekonštrukcie dvojkoľajnej železničnej trate (technologické riešenie), s cieľom zlepšenia železničnej infraštruktúry a zvýšenia konkurencieschopnosti železničnej dopravy na obsluhovanom území. Prednáška je rozdelená do dvoch častí: výmena konštrukcie dvojkoľajného mosta ponad rieku Labe a výmena železničného zvršku a železničného spodku v celom rekonštruovanom úseku.
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina