Slávnostná imatrikulácia prvákov

Dňa 16. októbra 2019 o 10:30 hod. sa v Aule Datalan uskutočnila slávnostná imatrikulácia študentov 1. ročníka denného bakalárskeho štúdia v študijných programoch geodézia a kartografia, pozemné staviteľstvo, staviteľstvo a technológia a manažment stavieb za účasti vedenia Stavebnej fakulty, prednostu Mestského úradu v Žiline, členov Akademického senátu Stavebnej fakulty, študijných poradcov a pracovníkov fakulty. Po príhovoroch dekana fakulty, prodekanov, predsedu Akademického senátu SvF a prednostu Mestského úradu pána Ing. Michala Bergera nasledoval slávnostný imatrikulačný akt a naši prváci sa oficiálne zaradili medzi členov akademickej obce Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline. Slávnostnú atmosféru umocnilo hudobné vystúpenie študentov Konzervatória.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina