Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác

Štátne dizertačné skúšky a obhajoby projektov dizertačných prác študentov druhého ročníka doktorandského štúdia v akademickom roku 2019/2020 sa uskutočnia v miestnosti AE307 podľa nasledovného harmonogramu:

22.10.2019

Študijný odbor:     stavebníctvo
Študijný program:  teória a konštrukcie pozemných stavieb

9:00 hod. Ing. Peter Barňák
Názov projektu dizertačnej práce:
"Kvantifikácia činiteľov, ovplyvňujúcich energetickú bilanciu „inteligentnej“ budovy VC UNIZA"

10:30 hod. Ing. arch. Michal Diviš
Názov projektu dizertačnej práce:
"Optimalizácia skladieb teplo-výmenného plášťa drevostavieb v pasívnom štandarde z hľadiska akustickej ochrany"

12:00 hod. Ing. Dominika Vandličková
Názov projektu dizertačnej práce:
"Optimalizácia skladieb teplo-výmenného plášťa drevostavieb v pasívnom štandarde z hľadiska požiarnej ochrany"

23.10.2019 

Študijný odbor:     stavebníctvo
Študijný program:  technológia a manažment stavieb

10:00 hod. Ing. Michaela Ďurinová
Názov projektu dizertačnej práce:
"Modelovanie zmien parametrov prevádzkovej spôsobilosti netuhej vozovky a užívateľských nákladov v systéme hospodárenia s vozovkou"

11:15 hod. Ing. Lenka Mikulová
Názov projektu dizertačnej práce:
"Hodnotenie parametrov prevádzkovej spôsobilosti a prevádzkových nákladov netuhej vozovky v rámci jej životného cyklu"

24.10.2019

Študijný odbor:     stavebníctvo
Študijný program:  teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

9:00 hod. Ing. Matej Brna
Názov projektu dizertačnej práce:
"Vplyv morfológie povrchu vozovky na jej protišmykové vlastnosti"

10:30 hod. Ing. Michal Cingel
Názov projektu dizertačnej práce:
"Deľba prepravnej práce v dopravných prognózach"

Študijný odbor:      strojárstvo
Študijný program:  aplikovaná mechanika

12:30 hod. Ing. Eva Merčiaková
Názov projektu dizertačnej práce:
"Interakcia vozidlo – vozovka, riešenie v časovej i vo frekvenčnej oblasti"

 

 

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina