Vyhlásenie 9. ročníka Inžinierskej ceny 2019

Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenský zväz stavebných inžinierov, Slovenský elektrotechnický zväz – Komora elektrotechnikov Slovenska a Združenie pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva – ABF Slovakia vyhlasujú 9. ročník Inžinierskej ceny za najlepšiu diplomovú prácu inžinierskeho štúdia v akademickom roku 2018/2019.

Cena sa udeľuje každoročne v celoštátnej súťaži absolventom príslušných vysokých škôl na Slovensku za najlepšiu diplomovú prácu. Jej predmetom sú záverečné práce inžinierskeho štúdia v oblasti Pozemné stavby – budovy a v oblasti Inžinierske stavby.
Cena je celoštátna súťaž o najlepšiu inžiniersku diplomovú prácu fakúlt technických univerzít na Slovensku v oblasti navrhovania budov a inžinierskych stavieb, technických, technologických a energetických vybavení stavieb. Jej cieľom je zapojenie fakúlt technických univerzít na Slovensku do celoštátnej súťaže, motivácia k zdravému súťaženiu, zvyšovanie kvality diplomových prác a súčasne motivácia ku kvalitnej príprave budúceho projektanta na profesionálnu kariéru autorizovaného inžiniera.

Plagát

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina