ŠTUDIJNÝ POBYT/STÁŽ

1. Erasmus+ študijný pobyt/ stáž môžu absolvovať študenti všetkých stupňov vysokoškolského vzdelávania (Bc., Ing./Mgr., PhD.), ktorí sú počas mobility študentmi UNIZA.
2. Počas Erasmus+ mobility, študijného pobytu alebo stáže, študentovi zostávajú všetky práva a povinnosti VŠ študenta.
3. V každom stupni štúdia môže študent absolvovať Erasmus+ mobility v celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov, vrátane absolventskej stáže.
4. Študent môže študovať na partnerskej zahraničnej univerzite alebo uskutočniť praktickú stáž v oprávnenej inštitúcii v rámci krajín programu Erasmus+ / podpísaná Bilaterálna zmluva.
5. Na stáž môže študent vycestovať v rámci Erasmus+ programu do hociktorej firmy v Európe / nemusí byť podpísaná Bilaterálna zmluva.
6. Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ mobility je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
7. Študijný pobyt môže uskutočniť študent po absolvovaní prvého ročníka Bc. štúdia.
8. Stáž môže študent uskutočniť už v prvom ročníku Bc. štúdia.
9. Minimálna dĺžka študijného pobytu sú tri mesiace.
10. Minimálna dĺžka stáže sú dva mesiace.
11. V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
12. Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
13. Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 250,- eur.
14. Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie podobných nákladov už financovaných zo zdrojov Európskej únie.
15. Odhliadnuc od financovania zo zdrojov Európskej únie je grant zlučiteľný s akýmkoľvek zdrojom financovania vrátane príjmov, ktoré účastník získa prácou na stáži, alebo za inú prácu mimo svojej mobilitnej aktivity, pokiaľ vykonáva činnosti uvedené v Zmluve o stáži.

ABSOLVENTSKÁ STÁŽ

1. Erasmus+ absolventskú stáž môžu uskutočniť absolventi UNIZA, ktorí ukončili VŠ štúdium (Bc., Ing./Mgr., PhD.)
2. Absolventská stáž musí začať a byť ukončená do roka od dátumu štátnej záverečnej skúšky na UNIZA v príslušnom stupni VŠ štúdia.
3. Maximálnej celkovej dĺžke trvania 12 mesiacov,
4. Základnou podmienkou uskutočnenia Erasmus+ absolventskej stáže je účasť na fakultnom výbere, na základe stanovených kritérií pre príslušný akademický rok.
5. V programe Erasmus+ sú granty študentov všetkých slovenských VŠ rovnaké. Mesačné paušálne granty sú stanovené podľa cieľových krajín, v ktorých sa mobility realizujú. V prípade neúplného mesiaca z celkovej dĺžky mobility, grant sa vypočítava presne na dni mobility. V programe Erasmus+ sa 1 mesiac rovná 30 dňom.
6. Študent s preukazom ZŤP môže požiadať o špeciálny grant z dôvodu zdravotného postihnutia.
7. Študenti poberajúci sociálne štipendium majú navýšený základný Erasmus+ grant (sadzby na študijný pobyt) o 250,- eur.
8. Finančná podpora nesmie byť použitá na pokrytie podobných nákladov už financovaných zo zdrojov Európskej únie.
9. Odhliadnuc od financovania zo zdrojov Európskej únie je grant zlučiteľný s akýmkoľvek zdrojom financovania vrátane príjmov, ktoré účastník získa prácou na stáži, alebo za inú prácu mino svojej mobilitnej aktivity, pokiaľ vykonáva činnosti uvedené v Zmluve o stáži.

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina