Čo je motivačné štipendium

Motivačné štipendium je jeden z nástrojov podpory študentov financovaný zo štátneho rozpočtu alebo vlastných zdrojov unierzity.

Je to finančná podpora pre študentov študujúcich študijné odbory žiadané na trhu práce (určuje ministerstvom školstva), tzv. odborové štipendium.

Je to finančná odmena za vynikajúce plnenie študijných povinností, tzv. prospechové štipendium.

Je to mimoriadna finančná odmena pri dosiahnutí vynikajúceho výsledku v oblasti štúdia, tzv. mimoriadne štipendium.

Je to mimoriadna finančná odmena pri dosiahnutí vynikajúceho výsledku v oblasti výskumu, vývoja alebo umeleckej činnosti, tzv. mimoriadne štipendium.

Je to mimoriadna finančná odmena za vynikajúce výsledky v športovej činnosti a šírenie dobrého mena univerzity, tzv. mimoriadne štipendium.

Pre koho je určené

Študentom univerzity, ktorí dosahujú dobré študijné výsledky a  splnia podmienky pre daný typ štipendia (odborové, motivačné, mimoriadne).

Prospechové štipendium sa môže priznať najviac 10% študentom príslušnej vysokej školy  a do celkovej výšky dotácie pridelenej fakulte.

Odborové štipendium sa priznáva najviac 50% študentov určeného študijného odboru a do celkovej výšky dotácie pridelenej fakulte.

Poradovník pre priznanie prospechového štipendia sa zostaví na základe váženého priemeru za predchádzajúci rok štúdia a zohľadňuje sa tiež počet opakovaní skúšok.

Odborové štipendium je určené študentom študijných odborov vyžadovaných trhom práce a pre odvetvia s významným prínosom pri tvorbe HDP.

Aké sú podmienky jeho získania

O prospechové štipendium študent nežiada a má naň nárok len pri splnení stanovených kritérií.

Zoznam študentov, ktorí splnili kritéria a sú navrhnutí na priznanie prospechového kritéria je vopred zverejnený.

Študent, ktorému bolo prospechové, odborové alebo mimoriadne štipendium priznané, obdrží rozhodnutie.

Na koho sa obrátiť

Stavená fakulta

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

maria.kudelcikova@uniza.sk

+421 41 513 6273

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina