Poland Slovakia SK 01FUND RGB

Názov projektu / Nazwa projektu

Moderné vzdelávanie o environmentálnych ohrozeniach ako predpoklad vytvorenia nových, špecializovaných pracovných miest

Nowoczesna edukacja o zagrożeniach środowiskowych sposobem na tworzenie nowych, specjalistycznych miejsc pracy

Číslo projektu:  PLSK.03.01.00-00-0182/18

Stručný opis projektu / Krótki opis projektu

Projekt je založený na cezhraničnom transfere kompetencií a zavádzaní moderných environmentálnych technológií pre environmentálne hrozby do odborného vzdelávania v podpornej oblasti. To sa dosiahne vytvorením nových vzdelávacích programov a školením cieľových skupín. Školenie zahŕňa kompetencie týkajúce sa nových metód identifikácie a boja proti hrozbám. V prvej fáze projektu bude transfer technológií zo Žilinskej univerzity poľskému partnerovi (systém včasného varovania pred pohybom zeminy v zosuvných oblastiach a tiež systém pre rýchlu detekciu povodní na základe snímačov novej generácie inštalovaných v oblasti hrozieb) a spätný transfer technológií zo Sliezskej univerzity slovenskému partnerovi (nová, patentovaná, unikátna technológia využívania dendrochronológie na identifikáciu zosuvu, povodne, znečistenia a vypracovanie mapy hrozieb). Tieto kompetencie budú následne šírené vo forme vypracovaných programov vzdelávania v profesii technik/inžinier environmentálnych hrozieb (v súlade so zákonom) pre tri úrovne vzdelania: vysoké školy, stredné školy a školy pre dospelých. Pre všetky tieto úrovne sa budú vykonávať školenia (vrátane študentov a učiteľov) a v poslednej fáze projektu sa budú vykonávať praktické školenia založené na aplikácii nových technológií na skutočných príkladoch hrozieb vyskytujúcich sa v podpornej oblasti. Táto fáza spočíva na riešení konkrétnych problémov životného prostredia od ich identifikácie, cez praktické využitie technológií až po správu. Osoby/inštitúcie v podpornej oblasti sa môžu priamo zúčastniť všetkých prác (terénnych, laboratórnych, koncepčných). Dokumentácia praktických školení bude k dispozícii aj on-line. V tejto fáze sa kladie dôraz na možnosti komerčného využívania prezentovaných technológií tak, aby dali obyvateľom v podpornej oblasti možnosť zamestnať sa a zarobiť si peniaze.

Projekt polega na transgranicznym transferze kompetencji oraz wprowadzeniu do edukacji zawodowej obszaru wsparcia nowoczesnych technologii środowiskowych dla zagrożeń środowiskowych. Nastąpi to przez opracowanie nowych programów kształcenia i szkolenie grup docelowych. Szkolenia obejmą kompetencje dotyczące nowych metod identyfikacji i przeciwdziałania zagrożeniom. Pierwszą fazą projektu będzie transfer technologii z Uniwersytetu w Żylinie do partnera polskiego (system wczesnego ostrzegania przed ruchem gruntu w obszarach osuwiskowych oraz system szybkiej detekcji powodzi w oparciu o zamontowane w strefach zagrożonych czujniki nowej generacji) i zwrotny transfer technologii z Uniwersytetu Śląskiego do partnera słowackiego (nowa, opatentowana, unikatowa technologia stosowania dendrochronologii do identyfikacji osuwania, powodzi, zanieczyszczeń i opracowania map zagrożenia). Kompetencje te zostaną następnie upowszechnione w postaci opracowanych programów kształcenia w zawodzie technik/inżynier zagrożeń środowiskowych (zgodnie z obowiązującym prawem) dla trzech poziomów kształcenia: szkół wyższych, szkół ponadpodstawowych oraz szkół dla dorosłych. Dla wszystkich tych poziomów kształcenia przeprowadzone zostaną szkolenia (obejmujące uczniów i nauczycieli, a ostatnim etapem projektu będą szkolenia praktyczne polegające na zastosowaniu zaprezentowanych nowych technologii na realnych przykładach zagrożeń występujących na obszarze wsparcia. Etap ten polegać będzie na rozwiązaniu konkretnych problemów środowiskowych od ich identyfikacji, przez praktyczne zastosowanie technologii, po raport. W całości prac (terenowych, laboratoryjnych, koncepcyjnych) w sposób bezpośredni będą mogły uczestniczyć osoby/instytucje z obszaru wsparcia. Dokumentacja szkoleń praktycznych będzie także dostępna on-line. W tym etapie podkreślone zostaną możliwości komercyjnego zastosowania prezentowanych technologii, tak aby dały one mieszkańcom obszaru wsparcia możliwości zatrudnienia i zarobkowania.

Viac informácií sa dočítate na oficiálnych stránkach projektu.

Vedúci partner / Partner wiodący

Uniwersytet Śląski w Katowicach
Bankowa, 12
40-007 Katowice
Poľsko
https://www.us.edu.pl

Prioritná os / Oś priorytetowa

Rozvoj cezhraničného a celoživotného vzdelávania územia

Rozwój edukacji transgranicznej i uczenia się przez całe życie

Hlavný cieľ

Zvýšenie kvality cezhraničného profesijného a odborného vzdelávania
Poprawa jakości transgranicznej edukacji specjalistycznej i zawodowej

Špecifické ciele

Vykonávanie školení pre cieľové skupiny v oblasti environmentálnych hrozieb
Wyszkolenie grup docelowych w zakresie nowoczesnych technologii środowiskowych

Vývoj vzdelávacích programov v profesii technik/inžinier environmentálnych hrozieb
Opracowanie programów kształcenia w zawodzie technik/ inżynier zagrożeń środowiskowych

Transfer odborných znalostí s cieľom získať kompetencie, ktoré doteraz neboli k dispozícii partnerom
Transfer wiedzy eksperckiej w celu nabycia niedostępnych dotąd dla partnerów kompetencji

Celková hodnota projektu / Wartość całkowita projektu

932 011,80  €

Neoprávnené výdavky / Wydatki niekwalifikowalne

40 000,00 €

 

 

Program / Program

Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020Program cezhraničnej spolupráce Interreg V-A Poľsko-Slovensko 2014 - 2020

Partner P1/ Partner P1

Žilinská univerzita v Žiline
Univerzitná 8215/1
010 26 Žilina
Slovensko
www.uniza.sk

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne

892 011,80 €

Obdobie realizácie projektu / Okres realizacji projektu

01.06.2019 - 31.05.2022 (36 mesiacov)

Podiel partnera / Udział partnera

Uniwersytet Śląski w Katowicach:

Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
384 348,50 € (85%)

Iné verejné prostriedky / Inne krajowe środki publiczne
67 826,28 € (15%)

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne
452 174,78 €


Žilinská univerzita v Žiline:

Európsky fond regionálneho rozvoja / Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego 
407 861,39 € (85%)

Prostriedky štátneho rozpočtu / Środki budżetu państwa
47 983,69 € (10%)

Iné verejné prostriedky / Inne krajowe środki publiczne
23,991,90 € (5%)

Oprávnené výdavky / Wydatki kwalifikowalne
479 836,98 €

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina