Interreg EU Logo

Názov projektu

Hodnotenie dopadu environmentálneho zaťaženia na stav mostných objektov cezhraničnej dopravnej siete

Základné informácie o projekte

Akronym: ENVIMOS
ITMS kód projektu: 304011Y277
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
Termín realizácie projektu: január 2021 – december 2022
Celkové oprávnené výdavky projektu: 533 409,14 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 495 798,17 EUR
  • z toho výška NFP zo zdrojov EFRR: 453 397,76‬ EUR
  • z toho výška NFP z národného financovania: 42 400,41‬‬ EUR

Projekt podporený v rámci výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2019/11

Ciele projektu

Cieľom projektu je inovatívnym spôsobom podporiť aktivity MSP pôsobiace v predmetnej oblasti prostredníctvom aplikovaného výskumu orientovaného na praktické analýzy degradačných procesov v mostoch, ich predikcie,  závažnosti a predovšetkým implementácie prostredníctvom informatívnej metodiky do tvorivých procesov týchto MSP s vysokou pridanou hodnotou. Následne bude vytvorený mechanizmus pre vzájomne zdieľanie a výmenu informácií a výstupov projektu, jednak medzi partnermi projektu, ako aj ďalšími MSP, čo podporí a udrží ich vzájomnú spoluprácu. Neoddeliteľnou súčasťou projektu bude vytvorenie v súčasnosti neexistujúcej spoločnej špecializovanej cezhraničnej skupiny odborníkov, pozostávajúcej zo zástupcov výskumných organizácií a MSP pracujúcich v oblasti mostného staviteľstva. Túto skupinu doplnia aj zástupcovia správcov týchto najvýznamnejších objektov dopravnej infraštruktúry.

Popis projektu

Existujúce mostné objekty prestavujú stavby, ktoré odzrkadľujú nielen úroveň spoločnosti, v ktorej vznikli, ale aj kultúrnu a ekonomickú silu súčasných generácií, nakoľko sa v nich odzrkadľuje starostlivosť o tieto zdedené inžinierske diela. Profesionáli, ktorý pracujú s mostami musia byť preto dôslední vo všetkých činnostiach súvisiacich s návrhom, realizáciou a správou mostov od prvotného zámeru až po ukončenie ich životnosti. Napriek snahám počas projektovania a výstavby mostných objektov sa v priebehu ich exploatácie objavujú rozmanité poškodenia a poruchy. Spočiatku malé vady postupne prerastajú do porúch výrazne ovplyvňujúcich kapacitu a v horšom prípade aj bezpečnosť dopravy. Hlavnými činiteľmi ovplyvňujúcimi stav mostov sú okrem prirodzených zmien materiálu, jeho skrytých štrukturálnych chýb a narastajúcich dopravných intenzít najmä degradačné procesy prebiehajúce v konštrukčných prvkoch, ktoré sú spôsobené environmentálnym zaťažením od okolitého prostredia. Vyvstáva tu v tomto ohľade reálna potreba, aby bolo tejto problematike venované viac pozornosti, pretože okrem pohodlia a bezpečnosti cestujúcich a tovaru významne ovplyvňuje celý rad procesov spojených s činnosťami malých a stredných podnikov (MSP), ktoré sa zaoberajú rozmanitými a pritom mimoriadne zodpovednými činnosťami v mostnom staviteľstve. Predkladaný projekt sa orientuje na znehodnocovanie a poruchy objektov dopravnej infraštruktúry, ktoré sú spôsobené environmentálnym zaťažením charakteristickým pre spoločný cezhraničný región. Jeho zámerom je cielené zmapovanie najdôležitejších degradačných procesov a nimi spôsobených porúch, od ich príčin, cez diagnostiku, vplyv na aktuálnu zaťažiteľnosť mostov a jej vývoj, až po predpokladané následky do budúcnosti a možnosti vhodnej rekonštrukcie alebo ochrany, resp. odporúčaní pre samotný návrh nových mostných konštrukcií. Výstupy budú pretavené do metodiky, ktorá bude využiteľná v činnosti MSP v tejto oblasti stavebníctva.

Partneri projektu

  • Vedúci partner: Žilinská univerzita v Žiline
  • Hlavný cezhraničný partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

„Spoločne bez hraníc“

image3 image4
 
 Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Informácie o programe Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina