Interreg EU Logo

Názov projektu

Podpora edukačných aktivít pre výchovu mladých odborníkov v oblasti mostného staviteľstva v cezhraničnom regióne

Základné informácie o projekte

Akronym: EDUMOS
ITMS kód projektu: 304011U647
Operačný program: Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika 2014 - 2020
Termín realizácie projektu: apríl 2020 – september 2021
Celkové oprávnené výdavky projektu: 232 830,23 EUR
Výška nenávratného finančného príspevku: 216 598,00 EUR
  • z toho výška NFP zo zdrojov EFRR: 197 905,69‬ EUR
  • z toho výška NFP z národného financovania: 18 692,31‬ EUR

Projekt podporený v rámci výzvy: INTERREG V-A SK-CZ/2018/09

Ciele projektu

Projektový zámer je koncipovaný tak, aby plne sledoval investičnú prioritu a cieľ výzvy, ktorým je príprava a vykonávanie spoločných vzdelávacích programov za účelom zvýšenia relevantnosti obsahu vzdelávania pre potreby trhu práce. Cieľovú skupinu tu tvoria predovšetkým študenti vysokoškolských študijných programov zameraných na mostné staviteľstvo a stavebné konštrukcie. Ciele projektu majú za úlohu významne ovplyvniť výchovu mladých odborníkov v mostnom staviteľstve prostredníctvom moderných vyučovacích nástrojov (e-learning) a realizáciou spoločných vzdelávacích exkurzií v spolupráci so spoločnosťami pôsobiacimi v stavebnej praxi. Študenti na obidvoch stranách hranice tak komfortným spôsobom dostanú k dispozícií edukačné prostriedky(prezentácie, študijné materiály, vzorové technické listy...) starostlivo vypracované partnermi s odovzdávaním ich skúseností, čím bude docielené vzájomné obohacovanie výučbového procesu na obidvoch stranách hraníc. Prostredníctvom výmenných prednášok expertov z obidvoch zapojených inštitúcií a aj iných odborníkov z praxe sa bude zvyšovať úroveň teoretického aj praktického vzdelania a jeho formovanie na základe aktuálnych potrieb trhu práce. Spoločné exkurzie študentov z oboch našich krajín dávajú predpoklad pre vytvorenie vzájomných väzieb a v neposlednej rade formujú ich povedomie o dôležitosti medzi-regionálnej spolupráce.
 
Ďalšie informácie o projekte: https://edumos.eu

Popis projektu

Mosty predstavujú najvýznamnejší prvok inžinierskeho staviteľstva a zároveň reflektujú technickú vyspelosť a ekonomickú úroveň spoločnosti. Ich návrh, výstavba a správa si vyžaduje okrem množstva finančných prostriedkov aj vysokokvalifikovaných stavebných inžinierov - mostárov. Úroveň ich prípravy a vzdelávania bude na dlhé roky určovať rozvoj a kvalitu dopravnej infraštruktúry v SR a ČR. Predkladaný projektový zámer si teda dáva za cieľ vytvoriť vzdelávaciu platformu medzi dvojicou najvýznamnejších univerzít v pohraničnom regióne, ktorá inovatívnym spôsobom zatraktívni a podporí vzdelávanie študentov v oblasti mostného staviteľstva, a to predovšetkým prostredníctvom moderného e-learningu, zaujímavých exkurzií a výmenných prednášok, ktoré predpokladajú aj zapojenie odborníkov z praxe.

Partneri projektu

  • Vedúci partner: Žilinská univerzita v Žiline
  • Hlavný cezhraničný partner: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava

„Spoločne bez hraníc“

image3 image4
 
 
Projekt je podporovaný z programu Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika a spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja Informácie o programe Interreg V-A SK-CZ: www.sk-cz.eu
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina