Informácie o možnosti štúdia pre akademický rok 2021/2022

Stavebná fakulta 

Bakalárske študijné programy / English

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo
 • Civil Engineering – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy / English

 • nosné konštrukcie budov
 • pozemné staviteľstvo
 • cestné staviteľstvo - neotvára sa
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Civil Engineering Structures - v anglickom jazyku
 • objekty dopravných stavieb - neotvára sa
 • plánovanie dopravnej infraštruktúry
 • železničné staviteľstvo - neotvára sa
 • technológia a manažment stavieb
 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Doktorandské študijné programy / English

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • aplikovaná mechanika
 • technológia a manažment stavieb
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina