Informácia o možnosti štúdia pre akademický rok 2020/2021

Stavebná fakulta

Bakalárske študijné programy / AJ

 • geodézia a kartografia
 • pozemné staviteľstvo
 • staviteľstvo
 • Civil Engineering – v anglickom jazyku
 • technológia a manažment stavieb

Inžinierske študijné programy / AJ

 • nosné konštrukcie budov
 • pozemné staviteľstvo
 • cestné staviteľstvo
 • inžinierske konštrukcie a dopravné stavby
 • Civil Engineering Structures - v anglickom jazyku
 • objekty dopravných stavieb
 • plánovanie dopravnej infraštruktúry
 • železničné staviteľstvo
 • technológia a manažment stavieb
 • technológie, manažment a informačné systémy v stavebníctve

Doktorandské študijné programy / AJ

 • teória a konštrukcie pozemných stavieb
 • teória a konštrukcie inžinierskych stavieb
 • aplikovaná mechanika
 • technológia a manažment stavieb
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina