Ako začať?
1. Kam chcete ísť, prečo a na ako dlho, čo pobytom v zahraničí chcete získať
2. V akom jazyku dokážete študovať/skúmať.  

Vyhľadajte si štipendijný program,

1. Oboznámte sa s jeho podmienkami.
2. Vyhľadajte si vysokú školu/univerzitu, výskumné pracovisko v zahraničí, kde chcete realizovať svoj pobyt.

Kedy sa začať zaujímať o možnostiach štipendií?

Aspoň rok pred plánovanou cestou, aby ste mali dosť času splniť všetky podmienky štipendia (termín podania žiadosti, podkladové materiály atď.).

Prečo tak skoro?

1. Každé štipendium má špecifické požiadavky, ktoré sú uvedené v podmienkach a v žiadosti;
2. Bez splnenia čo i len jednej podmienky môže byť vaša námaha márna.

Aby vaše úsilie a finančné prostriedky venované žiadosti nevyšli nazmar a neprišli ste neskoro. Uzávierky predkladania žiadostí bývajú zväčša jedenkrát ročne, často aj rok pred nástupom na pobyt. Uchádzačov môže byť viac, a tak okrem študijných a vedeckých výsledkov rozhoduje kvalita vyplnenej žiadosti, jej úplnosť, dodanie všetkých požadovaných dokladov (akceptačný list, doklady o jazykových znalostiach, študijné a vedecké výsledky, motivačný list, štruktúrovaný životopis, odporúčania vysokoškolských učiteľov/zamestnávateľa a v niektorých prípadoch aj zdroje na dofinancovanie pobytu atď.).

Na čo nezabudnúť pri predkladaní žiadosti o štipendium?  

  1. Žiadosť musí byť doručená a/alebo podaná on-line do termínu uzávierky podľa podmienok štipendijného programu.
  2. Akceptovaná je len kompletná žiadosť (vrátane príloh), s požadovaným počtom originálov a fotokópií materiálov.
  3. Žiadosť Vás reprezentuje a často je jediným obrazom o Vás.
  4. Urobte si kópiu odovzdávaných materiálov.
  5. Ak sa v podkladových materiáloch požaduje doloženie kópie cestovného pasu, treba priložiť kópiu dvojstrany s fotografiou.
  6. dátum platnosti pasu sa musí končiť najskôr 18 mesiacov po dátume začiatku vstupného víza do krajiny pobytu alebo podľa podmienok konkrétnej ponuky.

(ŠTIPENDIÁ A GRANTY 20220/2023; 2. aktualizované vydanie, 2019, s.8)
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žil
© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina