Obhajoby doktorandských dizertačných prác

Dekan Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline oznamuje, že v dňoch 17.08. - 24.08.2020  budú v zmysle § 54 zákona  č.131/2002 Z z. o VŠ a o zmene a doplnení niektorých  zákonov, v zasadacej miestnosti dekana Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity v Žiline – AE 307, obhajovať dizertačné práce študenti denného doktorandského štúdia na Stavebnej fakulte UNIZA podľa nasledovného harmonogramu

17.08.2020 o 09:00 hod

Ing. Peter Michálek

Študijný odbor:         stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Koncepcia vybraných typov spriahnutých oceľobetónových priehradových konštrukcií

 

17.08.2020 o 10:30 hod.

Ing. Jozef Prokop

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Odolnosť prútov namáhaných tlakom a ohybom

 

17.08.2020 o 12:00 hod.

Ing. Martin Vavruš

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Využitie vysokohodnotného betónu na zosilňovanie existujúcich nosných prvkov

 


18.08.2020 o 09:00 hod.

Ing. Filip Gago

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Určovanie parametrov konštitučných modelov zemín in-situ testovaním

 

18.08.2020 o 10:30 hod.

Ing. Juraj Pieš

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie inžinierskych stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Numerická a experimentálna analýza vplyvu nedopravného zaťaženia  na konštrukčnú hrúbku ochrannej vrstvy podvalového podložia

 


19.08.2020 o 10:30 hod.      miestnosť AE202

Ing. Lukáš Maliar

Študijný odbor:        strojárstvo

Študijný program:    aplikovaná mechanika

Téma  dizertačnej práce:

Kalibrácia výpočtových modelov konštrukcií na základe experimentálne nameraných modálnych parametrov

 

19.08.2020 o 10:30 hod.     

Ing. Daniela Michálková

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:    teória a konštrukcie pozemných stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Teoreticko-experimntálna analýza a vývoj ľahkých obvodových plášťov pasívnych drevodomov"

 


24.08.2020 o 09:00 hod.     

Ing. Peter Schenk

Študijný odbor:        stavebníctvo

Študijný program:   technológia a manažment stavieb

Téma  dizertačnej práce:

Analýza využitia nedeštruktívnych magnetických metód na korózne procesy stavebných oceľových konštrukcií

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina