Katedra cestného a environmentálneho inžinierstva KCEI

Profil

Katedra vychováva odborníkov pre potreby cestného staviteľstva, cestného hospodárstva v predmetoch zameraných na projektovú činnosť (vrátane využitia špecializovaných softvérov) a dopravno-inžiniersku činnosť (dopravné prieskumy a prognózy, posúdenie kapacity komunikácií a križovatiek, modelovanie a simulácia dopravy), na environmentálne hľadisko výstavby a prevádzky komunikácií (hluk, emisie), na stavbu, rekonštrukciu a údržbu cestných komunikácií, diagnostiku a hospodárenie s cestnou komunikáciou. Vo výskumnej činnosti rieši úlohy z oblasti dopravného plánovania a modelovania, dopravného inžinierstva, diagnostiky vozoviek, hospodárenia s cestnou komunikáciou, normotvornej činnosti, stavebných a údržbových technológií vrátane vlastností cestných stavebných materiálov.

Vedúca katedry

doc. Ing. Andrea Kociánová, PhD.
tel.: +421 41 513 5900
e-mail: andrea.kocianova@uniza.sk
miestnosť: AE030

Zástupkyňa vedúcej katedry

doc. Ing. Eva Remišová, PhD.
tel.: +421 41 513 5949
e-mail: eva.remisova@uniza.sk
miestnosť: AE024

Sekretariát katedry

Ing. Blažeková Gabriela
tel.: +421 41 513 5901
e-mail: gabriela.blazekova@uniza.sk
miestnosť: AE028

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina