Smernice UNIZA

č. 225 - Štatút Poradenského a kariérneho centra UNIZA

č. 223 - Monitorovanie a periodické hodnotenie študijných programov

č. 222 - Vnútorný systém zabezpečovania kvality na UNIZA

č. 221 - Spolupráca UNIZA s externými partnermi z praxe

č. 220 - Hodnotenie tvorivej činnosti zamestnancov vo vzťahu k zabezpečov kvality vzdelávania na UNIZA

č. 219 - Mobility študentov a zamestnancov UNIZA v zahraničí

č. 218 - Smernica o zhromažďovaní, spracovaní, analyzovaní a vyhodnocovaní informácií pre podporu riadenia študijných programov

č. 217 - Zdroje na podporu vzdelávacích, tvorivých a ďalších súvisiacich činností UNIZA

č. 216 - Zabezpečenie kvality doktorandského štúdia na UNIZA

č. 215 - Smernica o záverečných, rigoróznych a habilitačných prácach v podmienkach Žilinskej univerzity v Žiline

č. 214 - Štruktúry vnútorného systému zabezpečovania kvality

č. 213 - Politiky na zabezpečovanie kvality na UNIZA

č. 212 - Pravidlá pre definovanie pracovnej záťaže tvorivých zamestnancov UNIZA

č. 211 - Postup získavania vedecko-pedagogických titulov a umelecko-pedagogických titulov docent a profesor

č. 210 - Štatút Akreditačnej rady UNIZA

č. 209 - Študijný poriadok pre 1. a 2. stupeň vysokoškolského štúdia na UNIZA

č. 208 - Pravidlá pre získavanie práv, zosúlaďovanie práv, úprava a zrušenie práv na habilitačné a inauguračné konanie

č. 207 - Etický kódex UNIZA

č. 206 - Zásady a pravidlá prijímacieho konania na štúdium na UNIZA

č. 205 - Pravidlá na priraďovanie učiteľov na zabezpečovanie študijných programov UNIZA

č. 204 - Pravidlá pre vytváranie, úpravu, schvaľovanie a zrušenie študijných programov UNIZA
Metodické usmernenie č. 6 pre vytváranie, úpravu, zosúlaďovanie a zrušenie študijného programu

č. 203 - Pravidlá pre tvorbu odporúčaných študijných plánov študijných programov UNIZA

č. 202 - Kritériá na obsadzovanie funkcií profesorov a docentov a zásady obsadzovania funkcií hosťujúcich profesorov

č. 201 - Disciplinárny poriadok pre študentov UNIZA

č. 200 - Zásady výberového konania

č. 198 - Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na UNIZA

č. 197 - Tvorba, pripomienkovanie, schvaľovanie a vydávanie VP UNIZA

č. 189 - Pravidlá pre prideľovanie ubytovania a zliav z cien pre členov štud. organizácií v UZ UNIZA

č. 184 - Pravidlá udeľovania ceny rektora Žilinskej univerzity v Žiline za vynikajúce študijné výsledky a za najlepšiu diplomovú prácu

č. 180 - Grantový systém UNIZA

č. 167 - Rokovací poriadok disciplinárnych komisií

č. 159 - Pracovný poriadok

č. 152 - Zásady edičnej činnosti UNIZA, dodatok

č. 149 - Organizačný poriadok

č. 133 - Smernica o nakladaní s duševným vlastníctvom v podmienkach UNIZA

č. 133 - Dodatok č.1 k smernici 133

č. 132 - SMERNICA o slobodnom prístupe k informáciám

č. 116 - Určenie školného, poplatkov spojených so štúdiom, ďalších poplatkov a poplatkov spojených s udeľovaním vedecko-pedagogických titulov

č. 116 - Dodatok č. 10 k smernici č. 116

č. 114 - Zásady nakladania s majetkom

č. 110 - Študijný poriadok pre 3. stupeň VŠ štúdia na UNIZA

č. 106 - Štatút UNIZA

© 2019 Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina