Projekty riešené na katedre

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na aplikáciu vedeckých  poznatkov v konkrétnych podmienkach železničnej prevádzky, ako: uplatňovanie nových konštrukcií, konštrukčných materiálov a prvkov pre klasické a modernizované železničné trate, problematika rekonštrukcie existujúcich železničných staníc pre vyššie rýchlosti, možnosti využitia výziskového materiálu podvalového podložia, technológie recyklovania železničného kameniva a stavebného odpadu, ekologické hodnotenie výziskového materiálu podvalového podložia, vplyv železničnej prevádzky na kvalitu a životnosť klasickej konštrukcie železničného zvršku a spodku.

Katedra zabezpečuje v laboratóriách a v teréne:
- zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukcie podvalového podložia statickou a dynamickou zaťažovacou skúškou,
- hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a sypaním určených do konštrukcie zemného telesa a podvalového podložia,
- posudzovanie vlastností výziskového materiálu koľajového lôžka, možnosti jeho recyklácie a použiteľnosti recyklovaného materiálu v rámci bezodpadovej technológie,
- činnosti v rámci rôznych vlastných a externých výskumných a vedeckých úloh.

Vedecko-výskumné grantové projekty- zahraničné

Visegrad Funds

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., 

Špeciálna sekcia a workshop v rámci Seminára traťového hospodárstva STRAHOS, Special Section and Workshop on Seminar of Track Management STRAHOS

Vedecko-výskumné grantové projekty-domáce

Doprastav a.s.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing.Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhyMonitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina (traťový úsek Púchov - Považská Bystrica) vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy

TSS GRADE

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina (traťový úsek Považská Bystrica - Považská Bystrica) vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina (traťový úsek Púchov - Považská Bystrica) vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy

ÚpVO

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Experimentálny výskum deformačných vlastností telesa železničného spodku trate Devínska Nová Ves

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Experimentálny výskum deformačných vlastností telesa železničného spodku zriaďovacej stanice Teplička nad Váhom

Subterra a.s.

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Experimentálny výskum deformačných vlastností podkladových vrstiev železničného spodku

DPP Žilina

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Experimentálny výskum deformačných vlastností podložia špeciálnymi metódami

ŽSR Trenčín

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Experimentálny výskum geometrie koľaje pevnej jazdnej dráhy, jej prechodových oblastí  a nadväzujúcich úsekov koľaje č. 1 a 2 trenčianskeho mosta vo vzťahu na reálne prevádzkové zaťaženie

VVUŽ- ŽSR

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate S. Smokovec - T. Lomnica vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy

GJW Praha

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Experimentálny výskum deformačných vlastností telesa železničného spodku v ŽST Štúrovo

DEC International

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Experimentálna verifikácia vhodnosti materiálu výrubu z tunela Milochov pre budovanie násypov pre modernizovanú trať Púchov - Žilina pre rýchlosť 160 km/hod.

ŽSR

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Využiteľnosť bezstykovej koľaje na tatranských elektických železniciach v úseku ŽST Poprad-Tatry - ŽST Tatranská Lomnica

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Teoreticko-experimentálne overovanie možnosti zriadenia bezstykovej koľaje na tatranských elektrických železniciach

VEGA

VEGA 1/0275/16 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. -zodpovedný riešiteľ
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR
Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

VEGA 1/0084/20 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. -zodpovedný riešiteľ
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR
2020- 2023 Numerická a experimentálna analýza prechodových oblastí konštrukcií železničného zvršku a objektov  železničného spodku
     Predmetom riešenia projektu je návrh a verifikácia konštrukcií prechodových oblastí medzi konštrukciami žel. zvršku a objektmi telesa žel. spodku ako miestami výraznej zmeny tuhosti jazdnej dráhy. Aplikáciou metód numerického modelovania a experimentálnej analýzy sa získajú predpokladané maximálne hodnoty zaťaženia na jednotlivých rozhraniach konštrukčných vrstiev navrhovaných prechodových oblastí, a to pre rôzne prípady konštrukcie žel. zvršku (klasický a nekonvenčný), objektov telesa žel. spodku (mosty, priepusty, podchody, tunely) a rôzne konštrukčné zloženie prechodových oblastí (modifikácia konštrukčných prvkov koľajového roštu a materiálov konštrukčných vrstiev žel. spodku) s ohľadom na zachovanie požadovanej deformačnej odolnosti  konštrukcie žel. trate počas jej životnosti. Verifikácia vybraných návrhov prechodových oblastí sa vykoná experimentálnymi meraniami napätia v jednotlivých konštrukčných vrstvách a sledovaním geometrie koľaje v celej záujmovej oblasti vybraných modernizovaných úsekov tratí

Zriadenie úseku prevádzkového overovania na použitie oceľových podvalov tvaru Y na TU 2931 Lučenec – Utekáč“

VEGA KGd

VEGA 1/0275/17 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. -zástupca zodpovedného riešiteľa
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR
Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje

     Podstata projektu je v numerickom riešení zmeny geometrickej polohy koľaje (GPK), vybudovanej na pevnej jazdnej dráhe (PJD), spôsobenej prevádzkovým zaťažením trate. Zmeny GPK sa budú zisťovať z absolútnej a relatívnej diagnostiky v celom období riešenia projektu a merania nadviažu na monitoring PJD, realizovaný pred začatím projektu. Ťažisko numerických riešení je v aplikácii lineárnej a nelineárnej regresie, deformačnej analýzy, kinematického modelu a metód odhadu parametrov napr. metódy najmenších štvorcov, robustných odhadov, metódy maximálnej vierohodnosti atď., ako matematických nástrojov pre definovanie smerových a výškových rozdielov od základnej etapy merania alebo projektovaného stavu. Nevyhnutnosť aplikácie numerických riešení vyplýva z použitia kombinovaných bodových a kontinuálnych technológií merania. Pri výbere metodiky spracovania a analýzy meraní je hlavnou prioritou zachovanie základných parametrov kvality údajov, presnosti, spoľahlivosti a objektívnosti výsledkov.

VEGA 1/0275/17 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. -zástupca zodpovedného riešiteľa
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR
Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje

     Podstata projektu je v numerickom riešení zmeny geometrickej polohy koľaje (GPK), vybudovanej na pevnej jazdnej dráhe (PJD), spôsobenej prevádzkovým zaťažením trate. Zmeny GPK sa budú zisťovať z absolútnej a relatívnej diagnostiky v celom období riešenia projektu a merania nadviažu na monitoring PJD, realizovaný pred začatím projektu. Ťažisko numerických riešení je v aplikácii lineárnej a nelineárnej regresie, deformačnej analýzy, kinematického modelu a metód odhadu parametrov napr. metódy najmenších štvorcov, robustných odhadov, metódy maximálnej vierohodnosti atď., ako matematických nástrojov pre definovanie smerových a výškových rozdielov od základnej etapy merania alebo projektovaného stavu. Nevyhnutnosť aplikácie numerických riešení vyplýva z použitia kombinovaných bodových a kontinuálnych technológií merania. Pri výbere metodiky spracovania a analýzy meraní je hlavnou prioritou zachovanie základných parametrov kvality údajov, presnosti, spoľahlivosti a objektívnosti výsledkov.

Kalendár

studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina