VEGA KŽSTH


VEGA 1/0084/20 prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. - zodpovedný riešiteľ
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

Dátum riešenia: 1.1.2020- 31.12.2023
2020- 2023 Numerická a experimentálna analýza prechodových oblastí konštrukcií železničného zvršku a objektov  železničného spodku
     Predmetom riešenia projektu je návrh a verifikácia konštrukcií prechodových oblastí medzi konštrukciami žel. zvršku a objektmi telesa žel. spodku ako miestami výraznej zmeny tuhosti jazdnej dráhy. Aplikáciou metód numerického modelovania a experimentálnej analýzy sa získajú predpokladané maximálne hodnoty zaťaženia na jednotlivých rozhraniach konštrukčných vrstiev navrhovaných prechodových oblastí, a to pre rôzne prípady konštrukcie žel. zvršku (klasický a nekonvenčný), objektov telesa žel. spodku (mosty, priepusty, podchody, tunely) a rôzne konštrukčné zloženie prechodových oblastí (modifikácia konštrukčných prvkov koľajového roštu a materiálov konštrukčných vrstiev žel. spodku) s ohľadom na zachovanie požadovanej deformačnej odolnosti  konštrukcie žel. trate počas jej životnosti. Verifikácia vybraných návrhov prechodových oblastí sa vykoná experimentálnymi meraniami napätia v jednotlivých konštrukčných vrstvách a sledovaním geometrie koľaje v celej záujmovej oblasti vybraných modernizovaných úsekov tratí

VEGA KŽSTH


VEGA 1/0275/16 prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD. - zodpovedný riešiteľ
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

Dátum: 1.1.2016 do 31.12.2019
Optimalizácia konštrukcie podvalového podložia z aspektu nedopravného zaťaženia

Cieľom predkladaného projektu je experimentálne a matematické overovanie rôznych aplikácií materiálov v konštrukčných vrstvách železničnej trate (podvalového podložia) z aspektu ich teplo-technických vlastností a tepelného odporu. Podkladom teoretickej analýzy týchto otázok bude experimentálny laboratórny výskum (skúšobný stend – model železničnej trate v m 1:1) podporený výsledkami matematického modelovania využívajúceho dostupné softvérové prostredie (SoilVision SVHEAT) Výsledkom riešenia projektu by mal byť objektívny a spoľahlivý návrh konštrukcie želez-ničnej trate (podvalového podložia) z aspektu namáhania nedopravným zaťažením (predovšetkým pôsobenie mrazu a vody) v relevantných klimatických podmienkach. Návrh optimálnej konštrukcie podvalového podložia by mal vyhovovať aj požiadavke ekonomického a technologického návrhu jeho realizácie a údržby a taktiež rešpektovať prijaté európske normy v oblasti železničného staviteľstva, materiálového inžinierstva a geotechniky. Súčasťou riešenia úlohy bude optimalizácia návrhu konštrukcie podvalového podložia a technologických postupov zriaďovania konštrukcie podvalového podložia so zabudovanou tepelno-izolačnou konštrukčnou vrstvou (predpokladá sa aplikovať penobetón) jednak pre nové úseky tratí, ale aj úseky tratí, ktoré sa predpokladá rekonštruovať, či modernizovať.

VEGA KGD a KŽSTH

VEGA 1/0643/21 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. - zástupca zodpovedného riešiteľa
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

Dátum riešenia: 1.1.2021-31.12.2024
Analýza priestorových deformácií železničnej dráhy zameranej terestrickým laserovým skenovaním

    Laserové skenovanie patrí medzi bezkontaktné, rýchle a presné geodetické metódy, s vysoko detailným výstupom. V priebehu rokov si našlo široké uplatnenie v oblasti priestorového modelovania terénu, v inžinierskej geodézii pri meraniach prírodných, stavebných, priemyselných a dopravných objektov a konštrukcií, kde sa vďaka dosiahnutej milimetrovej presnosti dajú zachytiť prípadné zosuvy, posuny alebo deformácie. V dopravnom staviteľstve je v súčasnosti už prakticky bežná metóda tzv. mobilného skenovania, kedy sa získavajú údaje o aktuálnom stave dopravnej stavby alebo objektu z pohyblivého nosiča. Jeho výstupom je číselný záznam konkrétneho geometrického parametra koľaje alebo 3D model celej konštrukcie. Výzvou ale stále zostáva oblasť určovania deformácií, kedy už nepostačuje klasická metóda analýzy deformácií z diskrétnych bodov, ale je nutné prejsť k porovnaniu buď digitálnych modelov, mesh modelov alebo vyvinúť numerickú metodiku analýzy s vysokou presnosťou. A práve uvedená výzva je náplňou projektu.

VEGA KGD a KŽSTH

VEGA 1/0275/17 prof. Ing. Libor IŽVOLT, PhD. - zástupca zodpovedného riešiteľa
Vedecká grantová agentúra Ministerstva školstva SR

dátum riešenia: 1.1.2017-31.12.2020
Aplikácia numerických metód pri definovaní zmeny geometrickej polohy koľaje

     Podstata projektu je v numerickom riešení zmeny geometrickej polohy koľaje (GPK), vybudovanej na pevnej jazdnej dráhe (PJD), spôsobenej prevádzkovým zaťažením trate. Zmeny GPK sa budú zisťovať z absolútnej a relatívnej diagnostiky v celom období riešenia projektu a merania nadviažu na monitoring PJD, realizovaný pred začatím projektu. Ťažisko numerických riešení je v aplikácii lineárnej a nelineárnej regresie, deformačnej analýzy, kinematického modelu a metód odhadu parametrov napr. metódy najmenších štvorcov, robustných odhadov, metódy maximálnej vierohodnosti atď., ako matematických nástrojov pre definovanie smerových a výškových rozdielov od základnej etapy merania alebo projektovaného stavu. Nevyhnutnosť aplikácie numerických riešení vyplýva z použitia kombinovaných bodových a kontinuálnych technológií merania. Pri výbere metodiky spracovania a analýzy meraní je hlavnou prioritou zachovanie základných parametrov kvality údajov, presnosti, spoľahlivosti a objektívnosti výsledkov.

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina