Štruktúra študijného programu

Doktorandské štúdium je organizované individuálnou formou pod vedením školiteľa doktoranda. Spočíva v získavaní rozširujúcich poznatkov z oblasti predmetu témy dizertačnej práce formou individuálneho štúdia tuzemskej a zahraničnej literatúry a aj formou výberových prednášok významných odborníkov z oblasti problematiky vedného odboru. Výberové prednášky z problematiky vedného odboru sú organizované školiacim pracoviskom a pokrývajú učebný plán doktoranda.

    Prvá etapa doktorandského štúdia je zameraná na rozšírenie poznania problematiky témy dizertačnej práce, a to z oblasti metód a foriem riešenia konkrétneho problému v tuzemsku a v zahraničí. V tejto etape sa odporúča vyslanie doktoranda na zahraničný pobyt pre získanie potrebných doplňujúcich informácií, za účelom dôkladného zorientovania sa doktoranda o stave poznania riešeného problému, a to štúdiom vhodnej literatúry a formou osobných kontaktov so zahraničnými odborníkmi.
   Druhá etapa doktorandského štúdia je zameraná na samostatné aktivity doktoranda v oblasti vedeckej analýzy, hodnotenia a vlastných prínosov k riešeniu problémov profilácie. Za týmto účelom doktorand vykonáva experimentálnu činnosť na pokusných úsekoch, v laboratóriách, pomocou modelových simulácií a pod.

Letný semester denné doktorandské štúdium

1.roč.
4DID219 vybrané state zo železničného staviteľstva, 2-0-0, P.V.

Externé doktorandské štúdium
Zimný semester externé doktorandské štúdium
2.roč.
4DIE219 vybrané state zo železničného staviteľstva, 26-0-0, P.V.

Témy dizertačných prác

Témy dizertačných prác sú podľa dohody so školiteľom.

Charakteristické požiadavky na projekt dizertačnej práce a dizertačnú prácu.
    V projekte dizertačnej práce musí doktorand preukázať schopnosť samostatnej analýzy získaných informácií o riešenom probléme v širokom kontexte súvisiacich prvkov. Okrem analýzy dát a údajov z tuzemských a zahraničných zdrojov, musí prejaviť aj schopnosť ich získavania klasickými aj elektronickými spôsobmi. Dizertačná práca musí dokumentovať schopnosť doktoranda samostatne vedecky pracovať pod dohľadom školiteľa, aplikovať na najvyššej koncepčnej úrovni získané poznatky na nové postupy, metódy a nástroje pre rozvoj vedného odboru.

Kalendár

pon uto str štv pia sob ned
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
studovat-na-uniza2019-2020.png
© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina