Projekty riešené na katedre

 

Vedecko-výskumná činnosť katedry je zameraná na aplikáciu vedeckých  poznatkov v konkrétnych podmienkach železničnej prevádzky, ako: uplatňovanie nových konštrukcií, konštrukčných materiálov a prvkov pre klasické a modernizované železničné trate, problematika rekonštrukcie existujúcich železničných staníc pre vyššie rýchlosti, možnosti využitia výziskového materiálu podvalového podložia, technológie recyklovania železničného kameniva a stavebného odpadu, ekologické hodnotenie výziskového materiálu podvalového podložia, vplyv železničnej prevádzky na kvalitu a životnosť klasickej konštrukcie železničného zvršku a spodku.

Katedra zabezpečuje v laboratóriách a v teréne:
- zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukcie podvalového podložia statickou a dynamickou zaťažovacou skúškou,
- hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a sypaním určených do konštrukcie zemného telesa a podvalového podložia,
- posudzovanie vlastností výziskového materiálu koľajového lôžka, možnosti jeho recyklácie a použiteľnosti recyklovaného materiálu v rámci bezodpadovej technológie,
- činnosti v rámci rôznych vlastných a externých výskumných a vedeckých úloh.

 

Domáce výskumné projekty ostatné

doprastav

Doprastav a.s.

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Monitoring parametrov modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina (traťový úsek Púchov - Považská Bystrica) vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy (železničný spodok).

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá.

2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá.

2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing.Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá

tss gradeDOPRASTAV- TSS GRADE

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá. 

2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá.

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá

 

2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá

 

tss gradeTSS GRADE, a.s.

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Monitoring parametrov prechodových oblastí modernizovanej železničnej trate Púchov - Žilina.

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Experimentálny výskum deformačných vlastností telesa železničného spodku Žilina – Košice traťový (traťový úsek Liptovský Mikuláš – Poprad-Tatry (mimo).

2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia železnič-nej trate Žilina – Košice, TÚ Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia železnič-nej trate Žilina – Košice, TÚ Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa

premium dolomit

Premium Dolomit SE

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Skúšky vhodnosti kameniva z lomu Horné Turovce do konštrukčných vrstiev podvalového podložia

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Analýza charakteristík a vlastností kameniva do koľajového lôžka predpísaných v normatívoch vybraných krajín Strednej Európy.

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Analýza geotechnických vlastností a posúdenie vhodností kameniva z lomu Horné Turovce do konštrukčných vrstiev podvalového podložia.

subtera

SUBTERRA a.s.

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Stavba ŽSR, Realizácia statických zaťažovacích skúšok na stavbe ŽSR, Kraľovany – Ľubochňa, RK č. 1.

dpp 1DPP Žilina

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Realizácia statických zaťažovacích skúšok v súvislosti s KRŽZ koľaje č. 1 v úseku ŽST Lysá pod Makytou – št. hr. SR/ČR.

žsr

OR ŽSR Žilina

2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Monitoring parametrov konštrukcie pevnej jazdnej dráhy, prechodových oblastí a nadväzujúcich úsekov koľaje č. 1 a 2 trenčianskeho mosta na modernizovanej trati ŽSR, Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., traťový úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Monitoring parametrov konštrukcie pevnej jazdnej dráhy, prechodových oblastí a nadväzujúcich úsekov koľaje č. 1 a 2 trenčianskeho mosta na modernizovanej trati ŽSR, Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., traťový úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy.

2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Monitoring parametrov konštrukcie pevnej jazdnej dráhy, prechodových oblastí a nadväzujúcich úsekov koľaje č. 1 a 2 trenčianskeho mosta na modernizovanej trati ŽSR, Nové Mesto nad Váhom – Púchov, žkm 100,500 – 159,100 pre traťovú rýchlosť do 160 km/hod., traťový úsek Zlatovce – Trenčianska Teplá vo vzťahu na kvalitu jazdnej dráhy.

žsr

GR ŽSR

2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Teoreticko-experimentálny výskum korelačných závislostí vybraných deformačných charakteristík zemín.

Stanovenie korelácie medzi statickým modulom deformácie podľa metodiky ŽSR a metodiky DB A.G. na dvoch nevystužených konštrukciách železničného spodku budovaných po vrstvách hrubých 0,15 m, ktoré sa vzájomne odlišujú použitým materiálom konštrukčných vrstiev a troma rôznymi deformačnými odolnosťami zemnej pláne.

žsr

VVUŽ- ŽSR

2022

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Experimentálny výskum aplikácie oceľových podvalov tvaru Y pre náročné stavebné a prevádzkové podmienky železničných tratí ŽSR.

2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Zriadenie úseku prevádzkového overovania na použitie oceľových podvalov tvaru Y na TU 2931 Lučenec – Utekáč.

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, phD., 

Spolupráca pri riešení úlohy: Zriadenie bezstykovej koľaje na tatranských elektrických železniciach v medzistaničných úsekoch ŽST Poprad-Tatry – ŽST Starý Smokovec a ŽST Starý Smokovec – ŽST Tatranská Lomnica. Vedecko-výskumný projekt VVÚŽ ŽSR

2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.

Spolupráca pri riešení úlohy: Zriadenie bezstykovej koľaje na tatranských elektrických železniciach v medzistaničných úsekoch ŽST Poprad-Tatry – ŽST Starý Smokovec a ŽST Starý Smokovec – ŽST Tatranská Lomnica.

2020

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Zriadenie úseku prevádzkového overovania na použitie oceľových podvalov tvaru Y na TU 2931 Lučenec – Utekáč.

gjw prahaGJW Praha spol s.r.o.

2021

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Kontrolné statické zaťažovacie skúšky na vrstve koľajového štrku – pred-štrkovanie na stavbe ŽSR, Dostavba Zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

Experimentálny výskum deformačných vlastností telesa železničného spodku v ŽST Štúrovo.

2019

Zodpovedný riešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD., 

Kontrolné akreditované statické zaťažovacie skúšky na konštrukčných častiach podvalového podložia na stavbe „ŽST Štúrovo – rekonštrukcia koľaje č. 62, výh. č. 69, rekonštrukcia výhybiek č. 17a a 21a.

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina