Prečo sa v štúdiu orientovať na železničné staviteľstvo?

Vo všeobecnosti platí a je známe, že železničná infraštruktúra je veľmi výkonná a súčasne, v porovnaní s konkurenčnými dopravnými systémami, je aj menej negatívne vplývajúca na kvalitu životného prostredia. Kvalitná, bezpečná a konkurencie schopná železničná infraštruktúra je základom funkčného spoločenstva, každej úspešnej, hospodársky i spoločensky významnej krajiny. Aj preto by sa mala železničná doprava uprednostňovať pred konkurenčnými dopravnými systémami, predovšetkým pred všade prítomnou cestnou dopravou, čo je zdôraznené aj v tzv. Bielej knihe, zaoberajúcej sa budúcim rozvojom spoločnej dopravnej politiky EÚ, v ktorej je zdôraznená jednoznačná podpora železničnej doprave, resp. všeobecne koľajovej doprave. Cieľom dopravnej politiky EÚ je dosiahnutie ešte výraznejšieho presadenia sa železničnej dopravy v zabezpečovaní dopravných a prepravných vzťahov v celom európskom priestore, teda aj na území Slovenskej republiky.

Aké sú hlavné výhody železničnej dopravy?

 • rýchlosť prepravy – na rozdiel od cestnej nákladnej dopravy nie je železničná doprava vystavená dopravným obmedzeniam, ako sú obchádzky, časté dopravné nehody a zápchy, pričom k prerušeniu vlakovej dopravy dochádza len v prípade poruchy vlakov alebo infraštruktúry; za zmienku tiež stojí, že v mnohých častiach sveta stav infraštruktúry umožňuje nielen osobným, ale aj nákladným vlakom dosahovať vyššie a vysoké rýchlosti,
 • možnosť prepravy objemného tovaru – vlak je dokonalým riešením na prepravu veľkých predmetov a hromadných substrátov, pričom štandardný vagón má oveľa vyššiu nosnosť ako príves nákladného auta,
 • ekológia – v čase, keď je znižovanie emisií skleníkových plynov jednou z najdôležitejších výziev pre priemysel, je voľba ekologickej formy dopravy ďalším dôležitým argumentom pre zníženie objemu cestnej nákladnej dopravy v prospech železničnej dopravy,
 • vysoký štandard bezpečnosti – z hľadiska počtu nehôd aj frekvencie trestných činov (vlámania, krádeže, vandalizmus) je železnica jedným z najbezpečnejších spôsobov dopravy.

prečo študovať 1

Aj v SR prebieha modernizácia vybraných železničných tratí a tak sa napĺňa nielen obsahová náplň tzv. Bielej knihy, ale aj dohoda o medzinárodných magistrálach AGC, ktorú bývalé ČSSR ratifikovalo ešte v roku 1985. Modernizácia a rozvoj železničnej siete SR sa v žiadnom prípade nezaobíde bez modernizácie a v mnohých prípadoch podstatnej prestavby železničných tratí a staníc, čo bez osobitne pripravených odborníkov nie je možné. Ak pred niekoľkými rokmi musel inžinier pracujúci v odbore stavby a údržby železníc ovládať okrem klasických stavebných aj iné disciplíny spojené so železničnou prevádzkou, musí dnes ovládať ešte aj modernú výpočtovú techniku, využívať jej softvérové vybavenie, ovládať nové technológie a konštrukcie železničných tratí.

prečo študovať 2

V oblasti prípravy odborníkov pre železničné staviteľstvo, má katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva (KŽSTH) viac ako 70-ročnú tradíciu a patrí medzi zakladajúce katedry bývalej Vysokej školy železničnej v Prahe, resp. po jej presťahovaní do Žiliny a na novom pôsobisku, vysokej školy dopravnej. V tomto období prebiehajúcej modernizácie železničnej infraštruktúry, resp. prípravy výstavby vysokorýchlostných tratí a aj z dôvodov nedostatku odborníkov pre oblasť jej projektovania, stavby, diagnostiky a údržby, je orientácia na železničné staviteľstvo veľmi perspektívnou oblasťou uplatnenia absolventov v praxi. Už viac rokov vzrastá potreba mať viac vysoko odborne pripravených inžinierov schopných a najmä ochotných riešiť moderné problémy v železničnom staviteľstve. Ak v minulosti sme sa mohli uspokojiť s technickými parametrami zodpovedajúcimi napríklad rýchlostiam vlakov 80 – 100 km/hod, teraz už musíme uvažovať o rýchlostiach 160 – 200 km/hod, čo sú v súčasnosti rýchlosti  štandardnej európskej železničnej trate. Aj v našich podmienkach by sme radi dosahovali vysoké rýchlosti vlakov  250 – 300 km/hod tak, ako je to v iných technicky vyspelých štátoch (Francúzsko, Japonsko, Nemecko a inde). Aby sa mohli naplniť tieto ciele, je jedným z  hlavných predpokladov aj dostatočný počet vysoko odborne pripravených inžinierov poznajúcich nielen súčasný stav železničnej techniky, ale aj trendy jej rozvoja, a to nielen z  hľadiska našich domácich pomerov. Absolventi študijného programu inžinierske konštrukcie a dopravné stavby, ktorí sa vo svojom štúdiu orientovali na oblasť železničného staviteľstva a traťového hospodárstva alebo ako sa moderne označuje v manažmente tratí, sú na KŽSTH pripravovaní pre plnenie týchto náročných úloh. O tom, že ich príprava je na veľmi dobrej úrovni svedčí aj skutočnosť, že o ich pôsobenie na rôznych inžinierskych funkciách je záujem nielen na Slovensku, ale i v zahraničí a to nielen v Európe. Trendy rozvoja železničnej infraštruktúry zaručujú absolventom orientujúcim sa vo svojom štúdiu na oblasť železničného staviteľstva a traťového hospodárstva veľmi dobrú perspektívu pri realizácii poznatkov získaných štúdiom na Stavebnej fakulte UNIZA, bližšie na KŽSTH, ktorá zabezpečuje potrebné predmety na zaistenie požadovanej odbornej prípravy študentov.

prečo študovať 3

Potrebné odborné vedomosti potencionálni odborníci v oblasti železničného staviteľstva a traťového hospodárstva získajú na KŽSTH, ktorá je súčasťou Stavebnej fakulty (SvF) Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA). KŽSTH je jediná na Slovensku, ktorá poskytuje univerzitné vzdelávanie pre oblasť železničného stavebníctva (bakalársky stupeň, inžiniersky stupeň, denná i externá forma), pričom v sebe kombinuje predmety zamerané na projektovanie, stavbu, diagnostiku a údržbu železničných tratí a staníc. Okrem potrebných povinne voliteľných predmetov majú študenti k dispozícií viaceré voliteľné predmety. Vysoký dôraz sa pritom na KŽSTH  kladie na prepojenie teoretických poznatkov s praxou, preto majú študenti k dispozícií množstvo výberových prednášok prezentovaných odborníkmi z praxe, rôzne exkurzie či odborné stáže. 

prečo študovať 4

Predmety zabezpečované KŽSTH

Pre bakalársky stupeň vzdelania:

 • železničné staviteľstvo 1
 • železničné staviteľstvo 2
 • navrhovanie železničných stavieb
 • semestrálny projekt z cestného a železničného staviteľstva
 • CAD 1
 • záverečná práca – bakalárska práca

Pre inžiniersky stupeň vzdelania

 • projektovanie, stavba a rekonštrukcie železničných tratí
 • konštrukcie železničných tratí 1, 2
 • projektovanie, stavba a rekonštrukcie železničných staníc 1,2
 • mestské dráhy
 • technológia a mechanizácia traťových prác
 • rekonštrukcia a údržba dopravných stavieb
 • technológia železničnej dopravy
 • kombinovaná doprava
 • skúšobníctvo
 • semestrálny projekt z inžinierskych konštrukcií a dopravných stavieb 1, 2
 • odborná prax
 • exkurzia
 • záverečná práca – diplomová práce

prečo študovať 5

Získaj štipendium a prax už počas štúdia na SvF UNIZA v spolupráci so ŽSR

logo žsr

Rozvoj železničnej infraštruktúry a dopravy, ktorý je založený na finančnej podpore z európskych fondov, u nás predstavuje v súčasnosti jeden z najdôležitejších projektov. Železnice sa modernizujú, čo si vyžaduje aj prípravu kvalifikovaných zamestnancov. Preto ŽSR pristúpili k viacerým programom, ktoré podporujú zamestnanosť v tomto odvetví. Medzi ne patria napríklad: program reformy odmeňovania výkonných zamestnancov, program optimalizácie riadenia ľudských zdrojov alebo program omladenia železničného personálu, ktorý zahŕňa aj formuláciu vzdelávacích programov prípravy na železničné povolania v úzkoprofilových oblastiach v spolupráci s odbornými strednými a vysokými školami. Do tohto programu ŽSR zapojili aj Žilinskú univerzitu v Žiline.

Študenti a absolventi Žilinskej univerzity v Žiline (UNIZA) tak majú možnosť získať štipendium a prax v spoločnostiach ŽSR už počas štúdia na univerzite. V roku 2016 Železnice Slovenskej republiky spustili projekt štipendií pre študentov vybraných študijných odborov Žilinskej univerzity. Študentom končiacich ročníkov vybraných odborov platia ŽSR mesačné štipendiá.

Do programu sa môžu zapojiť študenti zo Stavebnej fakulty Žilinskej univerzity aj študenti iných vybraných fakúlt.

Študenti získajú kvalifikovanú prax už počas štúdia istotu zamestnania po jeho skončení. Je to zaujímavá forma duálneho vzdelávania. Študenti sa zaviažu, že po skončení štúdia budú pracovať pre ŽSR najmenej 3 roky a firma im garantuje istotu získania pracovného miesta. Ďalšou výhodou pre študentov je možnosť pracovať pre firmu s celoslovenskou pôsobnosťou.

Viac podrobnejších informácií o možnosti štipendií sa dozvieš na stránke zsr.sk.

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina