Horizon Europe

2023-2026
Spoluriešiteľ: prof. Ing. Libor Ižvolt, PhD.,

European Railway Joint Undertaking Academia

Vytvorenie komunity výskumný inštitúcií v oblasti doktorandského štúdia a spolupráca s priemyslom.

Visegrad Funds

Zodpovedný riešiteľ: doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., 

Špeciálna sekcia a workshop v rámci Seminára traťového hospodárstva STRAHOS, Special Section and Workshop on Seminar of Track Management STRAHOS.

Projekt je zameraný na medzinárodnú spoluprácu participujúcich univerzít a profesijných organizácií z oblastí železničnej infraštruktúry a dopravy. Výsledkom bude rozšírenie programu seminára strahos STRAHOS o špeciálnu sekciu ‘New Railway Structures' a workshop 'Research Activities of Young Researchers in Railways'. Okrem primárnych výstupov (živé prezentácie a príspevky zo seminára) budú aktivity zamerané na rozvoj výskumných aktivít v oblasti železničnej infraštruktúry a dopravy a na publikovanie výsledkov výskumu zúčastnenými univerzitami vo vedeckých časopisoch.

Interreg Central Europe

Spoluriešiteľ : doc. Ing. Janka Šestáková, PhD., 

Propagácia mobility mladých a mladých dospelých vo vidieckych oblastiach prostredníctvom verejnej dopravy.

Udržať a zlepšiť verejnú dopravu vo vidieckych oblastiach na pozadí demografických zmien (starnutie populácie, migrácia do miest) je veľká výzva. Cieľ poskytnúť atraktívnu verejnú dopravu dokonca v odľahlých oblastiach prudko kontrastuje s potrebou prehodnotiť efektivitu služieb a všeobecný záujem v oblastiach, kde populácia neustále klesá. Najmä pre mladých predstavuje nedostatok adekvátnych dopravných služieb kľúčový problém, keď sa majú rozhodnúť, či ostať alebo opustiť vidiek, kde sa narodili. Neadekvátne dopravné služby boli identifikované ako faktor, ktorý prispieva k migrácii mladých ľudí z vidieckych oblastí. Je nutné zmeniť prístup k tomuto problému a podporiť dopravné služby pre mladých. Z tohto dôvodu prináša projekt podporu a propagáciu verejnej dopravy pre mladých prostredníctvom nových opatrení a riešení.

svf-prihlaska-2023-square-sk.jpg

www.stavitelstvo.sk

Sprievodca prváka

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina