Spolupráca katedry SvF KŽSTH s praxou

V rámci spolupráce s praxou katedra rieši aktuálne problémy železničnej prevádzky a spolupracuje na vývoji a možnostiach aplikácií  nových konštrukčných prvkov  a materiálov železničného zvršku a spodku a na projektovej činnosti súvisiacej s modernizáciou a optimalizáciou železničných tratí a staníc.
 V laboratórnych podmienkach a v teréne katedra vykonáva zisťovanie deformačnej odolnosti konštrukcie podvalového podložia pomocou statickej a dynamickej zaťažovacej skúšky, hodnotenie fyzikálno-mechanických vlastností zemín a zrnitých materiálov určených do konštrukcie zemného telesa a podvalového podložia, posudzovanie vlastností materiálov koľajového lôžka, stupňa jeho znečistenia a využiteľnosti po recyklácii, odber vzoriek materiálu pre ekologické hodnotenie, ich spracovanie a záverečné hodnotenie výziskového materiálu podvalového podložia s odporúčaním jeho ďalšieho využitia. Katedra uskutočňuje aj konzultačnú a poradenskú činnosť pre firmy a organizácie pri riešení konkrétnych projektov v rámci svojho odborného zamerania a organizuje odborné konferencie a semináre (VRT-modernizácia železničných tratí, STRAHOS, Geosyntetika v stavebníctve).

Monitoring časti úseku nekonvenčnej konštrukcie železničného zvršku a jej prechodových oblastí na modernizovanej trati ŽSR, Nové Mesto nad Váhom - Púchov, žkm 100,500 - 159,100, objekt 24-32-01 Nové Mesto nad Váhom - Trenčianske Bohuslavice (oblasť tunel Turecký vrch)
Normotvorná činnosť (Smernica pre zasadanie V. komisie OSŽD, 4/2005, "Optimalizácia prevýšenia koľaje v oblúkoch modernizovaných tratí so zmiešanou prevádzkou", TNŽ 736312 "Navrhovanie konštrukcie podvalového podložia", účinnosť 8/2005), 
STN 736360 "Geometrická poloha a usporiadanie koľaje železničných dráh normálneho rozchodu." 
STN 736359 "Nástupištia na železničných dráhach." 
STN 736310 "Navrhovanie železničných staníc. Základné ustanovenie." 
Práca v Odborných skupinách pre železničný zvršok, výhybky a železničný spodok.

Doprastav je modernou stavebnou spoločnosťou s viac ako polstoročnou históriou, ktorá je schopná ponúknuť realizáciu stavieb akéhokoľvek druhu. Počas svojho vývoja sa vyprofiloval na najväčšiu, najsilnejšiu a najstabilnejšiu stavebnú spoločnosť na Slovensku, ktorej výsledky sú na Slovensku viditeľné na každom kroku.

Image

OR ŽSR

Zadania Bc. prác a diplomových prác, poskytnutie podkladov, konzultácie a oponentské posudky diplomových a záverečných Bc. prác.

OBLASTNÉ RIADITEĽSTVÁ (OR) sú samostatnými organizačnými útvarmi Železníc Slovenskej republiky. Zodpovedajú za zverený majetok, pohľadávky a záväzky a riadia sa finančným plánom. Pre celú sieť ŽSR zabezpečujú prierezové, obslužné a technické činnosti. Hlavným predmetom činnosti OR je riadiť, organizovať a koordinovať dopravnú činnosť a vytvárať organizačné predpoklady na plnenie objednávok užívateľov železničnej infraštruktúry.

VVÚŽ- Výskumný a vývojový ústav železníc Žilina

Hlavným poslaním VVÚŽ je výkon merania, monitoringu a diagnostiky pre subsystémy železníc a ich prvky a zároveň výkon defektoskopie, metrológie a revízií UTZ. V súlade so stratégiou rozvoja železníc koordinuje a spolupracuje na aktivitách v rámci tvorby a realizácii technického a inovačného rozvoja železníc a rieši úlohy aplikovaného výskumu a vývoja. Podieľa sa na úlohách, vyplývajúcich pre železnice z legislatívy.

GJW Praha

Kontrolné statické zaťažovacie skúšky na vrstve koľajového štrku – pred-štrkovanie na stavbe ŽSR, Dostavba Zriaďovacej stanice Žilina-Teplička a nadväzujúcej železničnej infraštruktúry v uzle Žilina

Image

TSS GRADE

 

TSS GRADE- Poprad, Púchov,

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia železnič-nej trate Žilina – Košice, TÚ Liptovský Mikuláš - Poprad-Tatry (mimo), 1. etapa

DOPRASTAV

Monitoring kvality geotechnických prác na stavbe  ŽSR, Modernizácia trate Púchov – Žilina pre rýchlosť do 160 km/hod., I. etapa – traťový úsek Púchov (mimo) – Považská Teplá

DOPRASTAV a.s.

Gallery Item 1

RAILTECH SLAVJANA s.r.o. Praha-premenovaný na PANDROL

RAILTECH SLAVJANA s.r.o. Praha-premenovaný na PANDROL

RAILTECH SLAVJANA s.r.o. Praha-premenovaný na PANDROL

Konzultácie a dopracovanie slovenskej verzie technických dodacích podmienok pre komponenty pružného upevnenia Pandrol Fastclip - spony, kotvy izolátory, podložky

VALBEK spol.s.r.o

Realizácia stavebno-technického prieskumu a zhodnotenie súčasného stavu stavby "ŽSR, Žilina Teplička zriaďovacia stanica, 2. stavba, 2. etapa". Časť c: Návrh a dynamické posúdenie spádoviska.

VALBEK a PRODEX

Valbek a Prodex

SKANSKA a.s.

Skanska v České Republice

SKANSKA a.s. Brno - ŽSR

Modernizácia železničnej trate Bratislava Rača - Trnava, žst. Pezinok - SO 05-32-01 železničný spodok - diagnostika vybranej časti koľajiska (statické zaťažovacie skúšky a stanovenie základných fyzikálno-mechanických vlastností zemín z miest kopaných sond).

REMING Consult, a.s. Bratislava

REMING CONSULT a.s. je projektová, inžinierska a konzultačná spoločnosť. Svojim zákazníkom ponúka komplexné služby pri príprave a riadení projektov dopravnej infraštruktúry, občianskej, bytovej a administratívnej výstavby, inžinierskych a priemyselných stavieb.

REMING Consult, a.s.

REMING Consult, a.s. Bratislava

PSKD

Spoločnosť PSKD - prevádzka a stavby koľajovej dopravy je nezávislé, neziskové a dobrovoľné združenie odborníkov v oblasti koľajovej dopravy, a to z technických univerzít, zo železničných spoločností, z mestských dopravných podnikov, z výskumných, vývojových a projektových organizácií.

PSKD

PSKD

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo SR

Technická komisia TK 88 Železničné dráhy a koľajové vozidlá - spolupráca na pripomienkovaní a preberaní EN do sústavy STN.

VOEASTALPINE

VOESTALPINE VAE GmbH, Wien

VOESTALPINE VAE GmbH, Wien

Udržať a zlepšiť verejnú dopravu vo vidieckych oblastiach na pozadí demografických zmien (starnutie populácie, migrácia do miest) je veľká výzva. Cieľ poskytnúť atraktívnu verejnú dopravu dokonca v odľahlých oblastiach prudko kontrastuje s potrebou prehodnotiť efektivitu služieb a všeobecný záujem v oblastiach, kde populácia neustále klesá. Najmä pre mladých predstavuje nedostatok adekvátnych dopravných služieb kľúčový problém, keď sa majú rozhodnúť, či ostať alebo opustiť vidiek, kde sa narodili. Neadekvátne dopravné služby boli identifikované ako faktor, ktorý prispieva k migrácii mladých ľudí z vidieckych oblastí. Je nutné zmeniť prístup k tomuto problému a podporiť dopravné služby pre mladých. Z tohto dôvodu prináša projekt podporu a propagáciu verejnej dopravy pre mladých prostredníctvom nových opatrení a riešení.

© 2019 Katedra železničného staviteľstva a traťového hospodárstva, Stavebná fakulta, Univerzitná 8215/1, 010 26 Žilina